Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Koekohteet Koillismaalla

Hankkeessa kunnostetaan vuosina 2013-2014 kahdeksaa Koillismaan perattua metsäpuroa:
Pudasjärvellä sijaitsevat Naamanganoja ja Säkkisenoja, Taivalkoskella sijaitsevat Purnunoja, Halmeoja ja Käärmepuro sekä Kuusamossa sijaitsevat Kalliojoki, Rikinjoki ja Tursaanjoki.

Metsäpuro-hankkeen kesällä 2013 tehdyt kunnostustyöt Metsähallituksessa

Metsähallituksen purokunnostukset vuonna 2013 (pdf, 4,5 MB)

Naamanganoja

Naamanganojan yläosalle rakennettu tekojärvi eli Luppovesi.
Naamanganojan yläosalle rakennettu tekojärvi eli Luppovesi © Eero Hartikainen

Naamanganoja sijaitsee Pudasjärvellä  Syötteen matkailualueen välittömässä läheisyydessä ja sillä on merkittävä virkistyskäyttöarvo. Purossa on mm. taimenia, harjuksia ja puronahkiaisia. Puron tilaa ovat heikentäneet metsäojitusten seurauksena uomaan kulkeutunut hiekka, uoman perkaukset, puroon rakennettu tekojärvi ja asutus.

Puroa on kunnostettu aikaisemmin Metsähallituksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen voimin. Tässä hankkeessa on tarkoitus jatkaa purouoman kunnostamista ja tehdä toimenpiteitä valuma-alueella puroon tulevan hiekan huuhtoutumisen vähentämiseksi.

Säkkisenoja

Säkkisenojan Pitämävaaran metsäautotien yläpuolella sijaitseva hiekoittunut purojakso
Säkkisenojan Pitämävaaran metsäautotien yläpuolella sijaitseva hiekoittunut purojakso
© Pinja Kasvio

Säkkisenoja sijaitsee Pudasjärvellä lähellä Syötteen matkailualuetta. Puron latvaosat ovat luonnontilaisia ja latvalla sijaitsevat Säkkisenlammet kuuluvat Syötteen kansallispuistoon. Purossa on hyvä taimenkanta. Puron tilaa ovat heikentäneet metsäojitusten seurauksena uoman keskiosille kulkeutunut hiekka, uoman perkaukset ja oikaisut sekä loma-asutus ja metsäautotiet.

Metsähallitus on vuonna 2006 kivennyt yhden puron koskijaksoista. Tässä hankkeessa on tavoitteena tehdä kunnostustoimenpiteitä, joilla mm. hiekkaa saadaan poistettua ja joilla hiekan eteneminen purouomassa voidaan pysäyttää.

Kesän 2013 aikana Säkkisenojaan rakennettiin hiekan poistamiseksi 17 hiekkataskua. Lisäksi hiekkaa poistettiin purouomasta kaivinkoneella. Kunnostusta jatketaan kesän 2014 aikana.

Halmeoja

Halmeojan kiveäminen
Halmeojan kiveäminen © Matti Suanto

Halmeoja sijaitsee Pudasjärvellä. Puro on metsäojitusten ja hakkuualueiden aurausten seurauksena pahoin hiekoittunut lähes koko matkaltaan ja puron taimenkanta on taantunut.

Halmeojan kunnostuksen tavoitteena on estää hiekan huuhtoutumista valuma-alueelta puroon sekä pysäyttää hiekan eteneminen purossa ja poistaa sinne jo kulkeutunutta hiekkaa. Kesällä 2013 kivettiin Halmeojan perattuja koskijaksoja.

Purnunoja

Purnunojan hiekkatasku
Hiekkataskun rakentaminen Purnunojaan
© Matti Suanto

Purnunoja sijaitsee Taivalkoskella. Puron latvaosat on ojitettu, mutta alaosan puro-osuus on lähes luonnontilainen. Purossa esiintyy taimenta ja nieriää, mutta keski- ja yläosan hiekoittuneella osalla kannat ovat harvemmat kuin alaosalla.

Puron tilaa ovat heikentäneet metsäojitusten seurauksena uomaan kulkeutunut hiekka ja metsäautoteiden rakentaminen. Ojitukset ovat muuttaneet myös uomaan laskeneita sivupuroja. Kunnostuksen tavoitteina on palauttaa sivupurojen luonnonuomia, estää hiekan huuhtoutumista valuma-alueelta puroon sekä poistaa sinne jo kulkeutunutta hiekkaa.

Kesän 2013 aikana Purnunojaan rakennettiin hiekkataskuja hiekan poistamiseksi. Kunnostusta jatketaan kesällä 2014, jolloin mm. rakennetaan kutualueita puron yläosalle.

Käärmepuro

Käärmepuro sijaitsee Taivalkoskella. Purossa on taimenta ja valuma-alueella sijaitsevassa Roipottilammessa on paikallisten asukkaiden mukaan joskus ollut hyvä taimenkanta, mutta valuma-alueen kuivatuksen myötä lammen tila on heikentynyt.

Puron tilaa ovat heikentäneet uoman oikaisut ja perkaukset, metsäojitukset ja niiden mukana uomaan tullut hiekka. Kunnostuksen tavoitteena on mm. palauttaa vanhoja luonnonuomia, estää hiekan huuhtoutumista valuma-alueelta puroon sekä poistaa sinne jo kulkeutunutta hiekkaa. Lisäksi tavoitteena on selvittää mahdollisuudet Roipottilammen tilan parantamiseksi.

Käärmepuron kunnostuksessa käytettiin mm. puumateriaalia, jonka avulla poistetaan puroon kulkeutunutta hiekkaa. Kunnostusta jatketaan kesän 2014 aikana, jolloin vuorossa on kutualueitten teko.

Kalliojoki

Kalliojoki sijaitsee Kuusamossa Soivion kylän itäpuolella. Jokea ei ole sähkökalastettu, mutta Inventoinnin aikana oli tehty lukuisia kalahavaintoja.

Puron tilaa ovat heikentäneet uoman perkaus, metsäojitus, rantametsien hakkuut sekä vesistön rehevöityminen ja suvantoalueiden limoittuminen. Puron yläjuoksulla kalan kulkua estää Kalllioluomajärveen asennettu kalasihti. Kunnostuksen tavoitteena on mm. ennallistaa uittoränneiksi perattuja koskiosuuksia ja tukkia jokeen laskevia metsäojia.

Kalliojoen inventointiraportti 2012 (pdf, 2 MB)

Tursaanjoki

Kuusamossa sijaitseva Tursaanjoki alkaa Tursasjärvestä, josta se laskee Kaljajärveen ja siitä Kaljajokena Ala-Rikinjärveen. Tursaanjoki on kirkasvetinen, pääosin luonnontilainen joki, jonka luonnontilaisuutta ovat muuttaneet metsäojitukset, uoman perkaukset sekä joen ylittävä tie. Sähkökalastuksen yhteydessä purosta ei saatu kaloja. Kunnostuksen tavoitteena on monimuotoistaa virtapaikkoja ja lisätä harjukselle sopivaa elinympäristöä.

Tursaanjoen inventointiraportti 2012 (pdf, 2 MB)

Rikinjoki

 Rikinjoki saa alkunsa Ala-Rikinjärvestä, josta se laskee Soiviojärveen. Joessa elää taimenta. Puron tilaa ovat muuttaneet koskiosuuksien perkaukset, rantametsien hakkuut ja metsäojitukset. Kunnostuksen tavoitteena on monimuotoistaa joen virtaosuuksia, jotta kaloille saadaan suoja- ja levähdyspaikkoja.

Rikinjoen inventointiraportti 2012 (pdf, 1,5 MB)

 

Lisätietoja

Pudasjärven ja Taivalkosken kohteet:

Pirkko-Liisa Luhta, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Kuusamon kohteet:

Heikki Tahkola, etunimi.sukunimi@proagria.fi
Teemu Junttila, etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Julkaistu 29.4.2013 klo 11.58, päivitetty 5.9.2014 klo 9.02
Kohderyhmä: