Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Polkuriippuvuus ja uudet toimintamuodot energiajärjestelmissä: Teknologia-, liiketoiminta- ja politiikkainnovaatioiden monitasoinen tarkastelu (EnPath)

Tausta ja tavoitteet

Energiajärjestelmät ovat yleensä vahvasti polkuriippuvaisia: nykyiset tuotantorakenteet, päästöt ja kustannukset riippuvat paljolti vuosikymmeniä aiemmin tehdyistä ratkaisuista. Samalla kuitenkin teknologia-, liiketoiminta- sekä politiikkainnovaatiot tuottavat jatkuvasti muutospotentiaalia. Tulevaisuuden haasteena on vahvistaa sellaisten innovaatioiden edellytyksiä, jotka muuttavat energiajärjestelmiä kestävämpään suuntaan. Hankkeemme analysoi tällaisten innovaatioiden mahdollisuuksia ja esteitä sosiaalis-taloudellisesta ja hallinnollis-poliittisesta näkökulmista Suomen energiajärjestelmässä.

EnPath-hanke tarkastelee energiajärjestelmien ja energiapolitiikan muutosta kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla, jotka kaikki vaikuttavat energiajärjestelmän toimintaedellytyksiin. Lisäksi energiajärjestelmillä on vahvat kytkökset muihin toimialoihin ja politiikan lohkoihin, ja menestyäkseen innovaatiot tarvitsevat usein useampien eri toimintajärjestelmien tukea (esimerkiksi metsäsektorin, energiapolitiikan ja aluepolitiikan). EnPath tutkii mahdollisuuksia integroida näistä erilaisista toimintajärjestelmistä juontavia tavoitteita yhtenä energiainnovaatioiden menestystekijänä.

Hankkeen tavoitteet ovat:

A. Tunnistaa innovaatioita edistäviä ja estäviä kriittisiä tekijöitä monitasoisessa (kansainvälinen, kansallinen, paikallinen) ja monialaisessa toimintaympäristössä.

C. Ymmärtää sekä vähittäisten että radikaalien prosessien roolia energiasektorin innovaatiotoiminnassa ja systeemimuutoksessa.

B. Selvittää, miten useiden strategisten tavoitteiden integrointi voi edistää entistä kestävämpien energiainnovaatioiden kehittymistä ja käyttöönottoa.

D. Synteesinä tavoitteille A-C, tunnistaa muutoksen mahdollisuuksia vahvasti polkuriippuvaisissa energiajärjestelmissä.

Tutkimusmenetelmä

EnPath soveltaa ja yhdistää uudella tavalla politiikantutkimuksen, liiketaloustieteen ja innovaatiotutkimuksen menetelmiä energiajärjestelmän muutoksen tutkimukseen.

Hanke koostuu kuudesta, eri järjestelmän osia tarkastelevasta, tapaustutkimuksesta:

I. Energiapolitiikan ja -hallinnon muuttuvat toimintaedellytykset

II. Erilaisten politiikkatavoitteiden integrointi bioenergiapolitiikassa

III. Välittäjäorganisaatiot energiainnovaatioiden edistäjinä

IV. Suomalaisen metsäteollisuuden muuttuvat energiastrategiat

V. Energiainnovaatiot asumisessa ja rakentamisessa

VI. Pienimuotoisen uusiutuvan energiatekniikan kaupallistaminen ja käyttöönotto

Hankkeen keskeiset tulokset

Hankkeella on tuloksia jotka ovat teoreettisia, empiirisiä ja politiikkasuosituksia. Hanke on tuottanut uuden tavan jäsentää innovaatiopolkuja (uudet pienet yritykset; isojen yritysten uudelleen suuntaaminen; politiikkaperusteiset innovaatiot; käyttäjä- ja kehittäjälähtöiset innovaatiot) sekä uusia tapoja määritellä ja luokitella politiikkainnovaatioita sekä demonstraatiohankkeita. Hanke on osoittanut, että vaikka kaksi tapaa analysoida systeemi-innovaatioita (TIS ja MLP) ovat teoreettisesti erilaisia, ovat ne empiirisesti tuottaneet hyvin samanlaisia tuloksia. Hanke on näyttänyt, että suomalainen bioenergiapolitiikka  oli pitkään rajoittunut metsäbioenergiaan ja oli hyvin raaka-ainekeskeistä, bioenergian käyttö sivuutettiin pitkään kokonaan. Hanke tuotti ymmärrystä siitä, kuinka Helsingin Energian tuotannosta  tuli niin  fossiilisista polttoaineista riippuvaista sekä siitä, kuinka yrityksen ensisijainen strategia oli välttää muutoksia. Hankkeessa tunnistettiin ne toimijat, verkostot ja toimenpiteet, jotka  johtivat lämpöpumppujen nopeaan nousuun energialähteenä. Siirtyminen kestävimpiin energiajärjestelmiin edellyttää: kestämättömien järjestelmien vahvuuksien tuntemista ja niiden yhteiskunnallisten tukien poistamista; erilaisten kokeilujen edistämistä sekä niistä oppimista, jotta yleinen toimintaympäristö muuttuisi vähähiilisyyden kannalta suotuisaksi.   

Projektin tuloksia on esitelty hyvin laajasti sekä akateemisissa konferensseissa ja seminaareissa että eri sidosryhmille, mm.  kesäkuussa 2012 Tekesin ja TEMin järjestämässä Green growth summitissa ja lukuisissa ministeriöiden, ELY –keskusten ja kuntien järjestämisissä tilaisuuksissa. Tulosten perusteella on annettu suosituksia ministeriöille, eduskunnalle, kunnille ja eri alueille. Tuloksia on myös laajasti hyödynnetty VNK:n tilaamassa ”Vihreän kasvun mahdollisuudet” raportissa. Projekti on johtanut yhteen uuteen Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen ja yhteen Tekes hankkeeseen. Toinen hakemus Suomen Akatemialle on vielä arvioitavana kuten myös hakemus EU:n 7. puiteohjelmaan.

Julkaisut ja konferenssipaperit

Päivitetty julkaisulista löytyy hankkeen englanninkieliseltä sivulta.

Tutkimusryhmä

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Tutkimusprofessori Per Mickwitz
Vanhempi tutkija Paula Kivimaa

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu (Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos):

Professori Raimo Lovio
Tutkimusprofessori Eva Heiskanen
Tutkija Eeva-Lotta Apajalahti

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeesta saa tutkimusprofessori Per Mickwitziltä etunimi.sukunimi@ymparisto.fi sekä hankkeen englanninkielisiltä sivuilta: Path Dependence and Path Creation in Energy Systems – A Multi-Level Perspective on Technological, Business and Policy Innovations (EnPath)

Julkaistu 3.5.2013 klo 13.18, päivitetty 21.12.2018 klo 9.39

Kohderyhmä: