Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Parhaiden käytäntöjen huomioiminen hankintakriteereissä

Yleistä

Katujen kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu kunnan tehtäviin. Kunnossa- ja puhtaanapidon velvollisuuksista ja vastuista säädetään laissa 669/1978 Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Kunta voi lisäksi antaa tarkempia määräyksiä kunnossa- ja puhtaanapidosta, koskien

  1. suoritustapaa ja siinä käytettäviä laitteita ja aineita,
  2. suoritusaikaa,
  3. lumen käsittelyä, sijoittamista ja poiskuljetusta, sekä
  4. katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Kunnossapito on toteutettu eri kunnissa erilaisilla tilaaja-tuottaja-malleilla ja urakkasopimuksilla. Tarjouspyyntöjä ja sopimusten laadintaa ohjaa Suomen Kuntaliiton Alueurakointi – kokonaisuus (2003), joka sisältää kolme toisiaan täydentävää julkaisua: Kilpailuttaminen ja Asiakirjamallit, Alueurakan yleiset sopimusehdot ja Yleinen tehtäväluettelo. Edellä mainitut dokumentit sisältävät mm.:

  • ohjeet tarjouskiIpailun järjestämiseen ja urakoitsijan valintaan sekä mallit tarvittavista asiakirjoista,
  • alueurakoinnin yleiset sopimusehdot ja
  • hoidon ja kunnossapidon yleiset tehtävät. Tehtävien kuvaukseen sisältyy mm. määrittely tehtävän käynnistämisestä, työselostus, laatuvaatimukset, laadun toteaminen, määrämittausperusteet sekä dokumentointi.

Yleisen tehtäväluettelon ohjeita on mahdollista hyödyntää yhtä lailla urakkasopimusten laadinnassa kuin kuntien sisäisissä tilaaja-tuottaja mallisissa sopimuksissa. Mikäli urakka-asiakirjoissa mainitaan Yleinen tehtäväluettelo julkaisu yhtenä asiakirjana, yleisen tehtäväluettelon ohjeet muodostuvat sitoviksi.


Urakkasopimuksiin laadittavat tarkemmat vaatimukset

Tilaaja voi kirjata työn suoritustapaa ja laatuvaatimuksia koskevia tarkempia määräyksiä esimerkiksi niin kutsuttuihin tehtävä- tai tuotekortteihin. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla on käytössään Talvihoitoon ja Puhtaanapitoon liittyvät tuotekortit, jotka velvoittavat palveluntuottajaa yhtä lailla kaupungin sisäisessä tilaaja-tuottajamallissa kuin myös yksityisten urakoitsijoiden sopimuksissa. Tuotekortit sisältävät tehtävän kuvauksen sekä tehtävää koskevan suoritusajan ja laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset voivat olla erilaisia eri hoitoluokissa.

PölyBAT-hankkeessa laadittuja parhaiden käytäntöjen Ratkaisukortteja on mahdollista soveltaa myös näiden tarkempien laatuvaatimusten laatimisessa.


Esimerkkejä Helsingistä

Helsingin kaupungin tuotekorteista löytyy mm. seuraavia katupölyn torjuntaan liittyviä ohjeistuksia:

Liukkudentorjuntamateriaalit (Tuotekortti 2100 Talvihoito)

”Pölyämisen vähentämiseksi liukkaudentorjuntaan käytetään pestyä hiekkaa tai sepeliä. Etenkin avokasoissa varastoitavaan hiekkaan voidaan sen jäätymisen estämiseksi sekoittaa noin 2 % suolaa.”

”Ajoradoilla käytetään raekooltaan 1,0-5,6 mm pesuseulottua sepeliä.”

”Kantakaupungin jalankulun ja pyöräilyn väylillä käytetään raekooltaan 1,0-5,6 mm tai 3,0-5,6 mm pesuseulottua sepeliä. Esikaupunkialueilla käytetään liukkaudentorjuntaan raekooltaan 1,0-5,6 mm tai 3,0-5,6 mm hiekoitussepeliä.”
 

Hiekanpoisto ja kadun puhdistus (Tuotekortti 2100 Talvihoito)

”Alueiden puhdistaminen kerralla on keskeinen tavoite pölyn vähentämisessä.”

”Ennen hiekan poistoa liikenneväylän pinta on kostutettava pölyämisen estämiseksi. Hiekanpoisto tehdään koko kadun leveydeltä (mukaan lukien jalankulun ja pyöräilyn väylät sekä liikenteenjakajat ja saarekkeet).

Alueiden lopullinen puhdistaminen tulee pyrkiä tekemään tehokkaasti ja yhtäjaksoisesti imulakaisuna ja työ viimeistellään painepesuna.”
 

Pölynsidonta (Tuotekortti 2100 Talvihoito)

”Työhön sisältyy hiekoitusmateriaalin pölynsidonta pitkien pakkasjaksojen aikana tai keväällä, jolloin hiekoitushiekkaa ei ole vielä voitu poistaa. Myös viranomaisten pölynsidontapyyntöjen toteuttaminen kuuluu tehtävään.”

”Myös ennen hiekan poistoa liikenneväylän pinta on kostutettava pölyämisen estämiseksi.”
 

Puhtaanapito (Tuotekortti 2200 Puhtaanapito)

”Puhtaanapito on toteutettava niin, että häiritsevää pölyämistä ei esiinny.”

 

Julkaistu 17.3.2021 klo 9.47, päivitetty 17.3.2021 klo 15.29
Aihealue: