Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

PuuValuVesi-hanke

Puupuhdistamoa rakennettiin keväällä 2019 Karstulassa Vahankajoen valuma-alueella sijaitsevaan kunnostusojituksen laskeutusaltaaseen. © Kuva: Kari-Matti Vuori

Uppopuiden ekologisesta merkityksestä on kertynyt uutta tietoa, jonka perusteella voidaan suositella puuaineksen aktiivista lisäämistä vesiekosysteemeihin, vesiensuojelurakenteisiin ja jopa kuivatusuomastoihin. Uppopuilla voidaan tehostaa vesien pidättymistä ja puhdistusta sekä lisätä samalla vesiluonnon lajikirjoa, biologista tuotantoa ja hiilivarastoja.

PuuValuVesi-hankkeessa rakennetaan uppopuupuhdistamoja maa- ja metsätalouden ojiin, laskupuroihin ja järvien rantavyöhykkeille. Tavoitteena on selvittää, voidaanko puuainesta lisäämällä hillitä ilmastonmuutoksen vesistö- ja luontohaittoja kokonaisten valuma-alueiden uomajatkumoilla. Hanke on jatkoa vuosien 2018–2020 PuuMaVesi-hankkeelle.

Lisätietoja

  • Johtava tutkija Kari-Matti Vuori, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 754 etunimi.sukunimi@syke.fi
  • #PuuValuVesi

Ajankohtaista

Maa- ja metsätalouden vesienhallintaan tehoa uppopuupuhdistamoilla

Tiedote 13.10.2021
PuuValuVesi-hankeessa puupuhdistamoja aletaan testata viidellä valuma-alueella eri puolilla Suomea. ”Muutetut uomastot, rannat ja kosteikot ovat menettäneet merkittävän osan biologisesta monimuotoisuudestaan ja samalla luontaisesta kyvystään pidättää ravinteita, humusaineita ja kiintoainesta. Myös vesiluonnon monimuotoisuus on uhattuna. Hankkeessa selvitetään voidaanko vesistö- ja luontohaittoja torjua luonnon omilla keinoilla, uppopuuston avulla”, kuvailee Kari-Matti Vuori. 

Julkaistu 13.10.2021 klo 9.39, päivitetty 19.10.2021 klo 13.05

Kohderyhmä: