Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Puustoisten perinneympäristöjen monimuotoisuuden ja monikäytön turvaaminen 2010

Tavoitteet

Hankkeen "Puustoisten perinneympäristöjen monimuotoisuuden ja monikäytön turvaaminen" tavoitteena on edistää puustoisten perinneympäristöjen hoitoa suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevilla yksityismaanomistajien mailla. Näitä luontotyyppejä ovat metsälaitumet, hakamaat, kaskimetsät ja lehdesniityt.

Tavoitteeseen pyritään lähinnä huomioimalla maanomistajan oma lähtötilanne ja hänen kohtaamat käytännön hoidon järjestämiseen sekä tiedon puutteeseen liittyvät haasteet. Hankkeen aikana kerätään tietoa ongelmista, joita maanomistaja saattaa kohdata puustoisen perinneympäristön hoidon järjestämisessä maillaan ja etsitään näihin ongelmiin ratkaisuja. Maanomistajille tarjotaan mm. tietoa käytettävissä olevista rahoituksista ja ekologista taustatietoa puustoisten perinneympäristöjen tunnistamista ja hoidon suunnittelua varten.

Hankkeen aikana ollaan vuorovaikutuksessa maan- ja karjanomistajien, yksityissektorin käytännön toimijoiden ja eri asiantuntijoiden kanssa. Elokuussa 2010 järjestetään kaksi maastoseminaaria, jolloin vieraillaan esimerkkikohteilla ja kootaan tietoa maanomistajien neuvontaa varten.

Lisäksi muutamalla pilottikohteella syvennytään hoitoon liittyviin kysymyksiin ja monikäytön ideointiin lähemmin maanomistajan kanssa

Pilottikohteista ja kahdesta maastoseminaarista saatujen kokemusten pohjalta laaditaan maanomistajille suunnattu pdf-muotoinen esite tai korttisarja puustoisista perinneympäristöistä, niiden hoidosta ja hoitoon liittyvien eri haasteiden ratkaisumalleista.

Hankkeessa pyritään edistämään puustoisten perinnebiotooppien hoitoa siis tiedonkeruun, tiedottamisen ja verkostoitumisen avulla.

"Puustoisten perinneympäristöjen monimuotoisuuden ja monikäytön turvaaminen" on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukeva valtakunnallinen hanke. Se tukee myös METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) toteutusta. http://www.metsonpolku.fi

Hanketta toteuttavat Suomen ympäristökeskus SYKE, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO, Rannikon metsäkeskus, Keski-Suomen ELY-keskus ja Natur och Miljö rf. Hanke päättyy vuoden 2010 lopussa.

Julkaistu 12.4.2013 klo 13.27, päivitetty 12.4.2013 klo 17.55