Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pysyvät orgaaniset haitta-aineet kierrätysmateriaaleissa (MUOVIPOP)

Hanke lyhyesti

EU:ssa säädetään parhaillaan asetuksella uusia pitoisuusrajoja pysyville orgaanisille yhdisteille (POP). POP-asetuksen uudistetut raja-arvot saattavat asettaa tarpeen uusille toimintatavoille POP-yhdisteitä sisältävien jätteiden jätehuollossa. Tässä selvityksessä tarkastellaan bromattujen palonsuoja-aineiden ja muiden haitallisten POP-yhdisteisiin  kuuluvien palonsuoja-aineiden esiintyvyyttä jätteissä ja säädettyjen uusien raja-arvojen vaikutusta jätteiden esikäsittely-, kierrätys-, hyödyntämis- ja loppukäsittelyprosesseihin. Selvityksessä keskitytään SER-, ELV- ja rakennus- ja purkujätteiden sisältämiin muovisiin jätejakeisiin. Nämä jakeet on aiemmin tunnistettu jätteiksi, jotka todennäköisesti sisältävät rajoitettuja POP-yhdisteitä.

Tausta

Kemikaaleja, joilla on pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP) ominaisuuksia, on käytetty laajalti sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, ajoneuvoissa, rakennustarvikkeissa, tekstiileissä ja huonekaluissa vähentämässä mm. materiaalien syttymisherkkyyttä ja erilaisina pintakäsittelyaineina. Tuotteiden käytettävyyden ja käyttöturvallisuuden kasvattamisen kääntöpuolena on kuitenkin ollut eräiden käytettyjen aineiden aiheuttamat haitat ympäristölle ja ihmisten ja eliöiden terveydelle.

POP-yhdisteet ovat määritelmällisesti erittäin pysyviä, kaukokulkeutuvat kauas päästölähteestä, kertyvät eliöihin ja voivat aiheuttaa jo pieninä pitoisuuksina vakavia haittoja ihmisen terveydelle tai ympäristölle. Vaarallisimmiksi todettujen kemikaalien käyttöä säädellään osana Tukholman pysyvien orgaanisten yhdisteiden käyttöä ja päästöjä rajoittavaa kansainvälisesti yleissopimusta. Euroopan unionissa Tukholman sopimuksen velvoitteet on laitettu täytäntöön asetuksella POP-yhdisteistä.

Haitalliset aineet aiheuttavat vaaran ympäristölle ja terveydelle tuotteiden käyttöiän aikana, mutta myös niiden käyttöiän päätyttyä. Vaikka tiettyjen POP-yhdisteiden valmistus ja käyttö on kielletty vuosia takaperin, aineita esiintyy jätteiksi tulevissa tuotteissa jopa vuosikymmenien viiveellä. Sähkö- ja elektroniikkaromussa (SER), romuajoneuvoissa (ELV), tekstiilijätteissä, käytöstä poistetuissa huonekaluissa ja rakennus- ja purkujätteissä on mitattu korkeita POP-yhdisteiden pitoisuuksia. Näiden jätejakeiden kierrättäminen uusiomateriaaleiksi johtaa POP-yhdisteiden edelleen leviämiseen, mikäli aineita ei poisteta jätteistä ennen materiaalien kierrätystä.

POP-asetuksen jätehuoltoa koskevan 7 artiklan mukaan jätteen tuottajien ja haltijoiden on pyrittävä estämään jätteen saastuminen asetuksen liitteessä IV mainituilla aineilla. Liitteessä on säädetty kullekin aineelle pitoisuusraja, jonka ylittyessä jäte on käsiteltävä POP-jätteenä. Tällaista jätettä ei saa kierrättää, vaan jäte on tuhottava tai muunnettava palautumattomasti siten, ettei se sisällä enää POP-yhdisteitä. EU:ssa on parhaillaan käynnissä POP-asetuksen liitteiden uudistus. Vuoden 2013 aikana säädettäneen uudet pitoisuusraja-arvot mm. palonsuoja-aineina käytetyille tetra-, penta-, hepta- ja heksabromidifenyylieetterille (BDE) sekä pintakäsittelyaine perfluorioktaanisulfonihapolle ja sen johdannaisille (PFOS). Uudistetun POP-asetuksen pitoisuusarvot on toimenpantava myös Suomessa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa kootaan aiempiin tutkimuksiin pohjautuen tarkasteluun valittujen POP-yhdisteiden pitoisuuksia muovijätevirroissa. Esiintyvyyden pohjalta selvityksessä annetaan arvio POP-yhdisteiden vaikutuksesta tarkasteltavien jätejakeiden jätehuoltoon. Lisäksi luodaan katsaus muissa maissa vallalla oleviin jätehuoltokäytäntöihin POP-yhdisteiden kierrosta poistamiseksi ja annetaan suosituksia siitä, miten jätehuolto tulisi Suomessa jatkossa järjestää Tukholman sopimuksen ja sen täytäntöön panevan POP-asetuksen velvoitteiden täyttämiseksi.

Lisätietoja

Tutkija Katja Moliis, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 22.4.2013 klo 12.24, päivitetty 27.11.2018 klo 9.17