Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rakennusten skenaariolaskenta energia- ja ilmastostrategiaan (RakSkenE)

Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 % on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta (ml. liikenne), mikä tarkoittaa, että energia- ja ilmastopolitiikka ovat tiivis kokonaisuus. Suomessa uuden energia- ja ilmastostrategian valmistelu on alkanut, johon kuuluu myös skenaarioiden valmistelu. Kukin sektoriministeriö vastaa oman sektorinsa arvioinneista. Ympäristöministeriön vastuualueeseen kuuluvat mm. rakennukset. Energia ja ilmastostrategian lisäksi skenaarioita tarvitaan mm. keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan (KAISU). Tässä hankkeessa luotiin perusskenaario rakennuskannan energiankulutukselle. Perusskenaariolla arvioidaan jo päätettyjen ja toimeenpantujen politiikkatoimien vaikutusta tulevaisuuden kehitykseen.

Työn tavoitteena oli:

  1. Laskea ja tuottaa rakennustyypeittäin perusskenaarion mukainen vuosittainen energiankulutus aikajänteellä 2015-2050

  2. Dokumentoida perusskenaarion periaatteet sekä tulosten muoto ja tulkinta eri vaikutusarvioinneissa (raportoinneissa), sekä tuottaa selkokielinen ohjeistus perusskenaariolaskennan toteuttamiseksi, jotta tulevaisuuden selvitykset ovat vertailukelpoisia

  3. Arvioida perusskenaariota matalamman talouskasvun vaikutuksia rakentamiseen ja rakennusten energiankulutukseen

  4. Tarkastella puun pienpolton lisäämisestä aiheutuvia pienhiukkaspäästöjä ja niiden vaikutusta väestöaltistukseen

Lisätietoja

Erikoistutkija Maija Mattinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ryhmäpäällikkö Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Juhani Heljo, Tampereen teknillinen yliopisto, etunimi.sukunimi@tut.fi

Julkaistu 10.6.2016 klo 9.48, päivitetty 10.6.2016 klo 9.47