Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI)

REMI-hankkeen tavoitteena on luoda yhdessä FISU-verkoston kuntien sekä FISU-palvelukeskuksen (SYKE ja Motiva) kanssa resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaavia indikaattorisarja, joilla tuetaan kaupunkien kestävyyttä edistävää tiekarttatyötä ja johtamista sekä niiden toimeenpanoa. Työllä myös tavoitellaan sitä, että resurssiviisauden indikaattorityö pystyisi palvelemaan lisäksi mahdollisimman hyvin kuntien Agenda 2030 – työn seurantaa ja toteutusta. Työn lopputuloksen on tarkoitus myös palvella kaikkia niitä suomalaisia kaupunkeja, jotka haluavat edistää omalla toiminnallaan resurssiviisautta. 

Hankkeessa tuotetaan päättäjille suunnattu tiivis ppt-yhteenveto. Työstä valmistuu myös loppuraportti, jossa dokumentoidaan käyty prosessi ja valitut indikaattorit arviointiperusteineen. Raportointi tehdään niin, että kehitetty indikaattoriratkaisu on laajasti mahdollista hyödyntää muissakin kaupungeissa. Lisäksi raportoidaan indikaattorien käyttönäkökohdat kuntien johtamisen tukena. Raportti tehdään Suomen ympäristökeskuksen sarjaan verkkojulkaisuna ja se valmistuu vuoden 2021 aikana. 

Fisu-verkosto 

FISU-kunnat ovat resurssiviisauden edelläkävijäkuntien verkosto, joka pyrkii viemään resurssiviisautta tiekarttatyön kautta eteenpäin. Tiekarttatyössä määritellään resurssiviisauden eri osa-alueita edistäviä osatavoitteita ja niiden edistämiseksi päätetään tarvittavat toimenpiteet sidosryhmineen.  

Tiekartassa osatavoitteiden seuranta ei ole aina helppoa, koska nykyinen tiedonkeruu ja tietolähteet asettavat omat haasteensa seurannalle. Osa-tavoitteita voidaan kuitenkin yrittää seurata esimerkiksi epäsuorien indikaattoreiden kautta. FISU-verkoston kunnissa on myös tunnistettu tarve kehittää indikaattorityötä nykyistä paremmin osaksi kunnan johtamisjärjestelmää, millä nimenomaan vahvistettaisiin kunnan vastuulla olevien toimenpidealueiden toteutusta ja suunnittelua. Nykyisin FISU-kunnat ovat pilkkoneet tiekartat resurssiviisautta edistäviin osa-alueisiin, joita kutsutaan kaistoiksi. Näitä kaistoja ovat esim.  

  • Energiantuotanto ja –kulutus  
  • Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne  
  • Kulutus ja materiaalit  
  • Ruoantuotanto ja kulutus  
  • Vedenkäyttö ja luonnonvedet  

Lisäksi uusien FISU-kuntien tiekartoissa on tunnistettu mm. monimuotoinen luonto ja viihtyisä elinympäristö tai vastuullinen kuntalainen -kaistat. Kunnat ovat koonneet tiekarttansa kaistat ja toimenpiteet heidän painotuksien ja prioriteettiensa mukaan. Kiertotalousnäkökulmalla on keskeinen rooli kuntien resurssiviisaustyössä. Tiekarttaindikaattoreiden avulla vahvistetaan kokonaisuuden ymmärtämistä ja pystytään välttämään osaoptimoinnin vaaroja. 

Tutustu REMI-hankkeessa tuotettuihin materiaalieihin

 Lisätietoja

  • Projektipäällikkö Tapio Reinikainen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi sekä asiantuntija Tiia Merenheimo, Motiva, etunimi.sukunimi@motiva.fi

Kestävä kaupunki -ohjelman logo Fisu-logo
 
Kestävä kaupunki -ohjelman sekä Fisu-verkoston logot
Julkaistu 9.2.2021 klo 17.15, päivitetty 9.2.2021 klo 17.15