SYKEn ympäristötiedon tiedonhallinnan kokonaisuuden modernisointi - SYTYKE

Taustaa

SYKEn ympäristötietovarannot ja -järjestelmät vastaavat ympäristöhallinnon laajan tehtäväkentän tietotarpeisiin. Ne sisältävät tietoa mm. luonnon monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta, yhdyskuntarakenteesta, vesivaroista, Itämerestä ja kiertotaloudesta. Useat EU-direktiivien sekä kansainvälisten sopimusten mukaiset raportoinnit pohjautuvat näiden tietoaineistojen käyttöön.

SYKEn tietovarannot ja -järjestelmät ovat pääosin avoimesta saatavilla www.syke.fi/avoindata palvelun kautta.

SYKEn ympäristötietoon liittyviä tietojärjestelmiä ja palveluita on toteutettu jo useamman vuosikymmenen ajan, ja siten käytössä on eri aikoina ja eri teknologioilla toteutettuja palveluita. Kokonaisuuden ylläpito ja kehittäminen muodostuu täten varsin raskaaksi. Tietojärjestelmät ja -palvelut eivät myöskään vastaa kaikilta osin nykyisiä muuttuneita käyttötarpeita ja lisääntyneitä tietoturvavaatimuksia.

SYKEn nykymuotoinen ympäristötietojärjestelmien ja -palveluiden tiedonhallinnan kokonaisuus ei anna edellytyksiä vastata Marinin hallitusohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyden nostamisesta. Jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön ja toimintatapojen vaatimuksiin vastaaminen, digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen ja yhteentoimivuuden sekä uudelleenkäytettävyyden parantaminen edellyttävät SYKEn tiedonhallinnan kokonaisuuden modernisointia.

Tavoitteet

SYKEn ympäristötiedon tiedonhallinnan kehittäminen (SYTYKE) -hankkeen tavoitteena on uudistaa SYKEn vastuulla olevien ympäristötietojen tiedonhallinnan kokonaisuus. Uudistettu, tietoturvallinen, digitaalinen infrastruktuuri toteutetaan julkishallinnon linjausten mukaisesti ja esimerkiksi rajapintoihin perustuva tiedonsiirto ja pilvipalveluiden laajempi käyttöönotto toteutetaan osana hanketta. Tietojärjestelmiä ja palveluita uudistetaan asiakaslähtöisesti ja niiden avointa saatavuutta parannetaan. Hankkeessa toteutetaan SYKEn avoimen datapolitiikan mukaisia toimenpiteitä ja kehitetään mm. avoimia rajapintaratkaisuja, lähdekoodin ja tietovarantojen avoimuutta, sekä tiedon löydettävyyteen ja jakeluun liittyviä ratkaisuja.

SYTYKE-hankkeessa lisätään SYKEn digitalisaatiokyvykkyyttä mm. datan hallinnassa, digitaalisten palveluiden integroinnissa ja digitaalisessa käyttäjäkokemuksessa, sekä nostetaan SYKEn kyvykkyyttä ottaa käyttöön uusia teknologioita järjestelmien ja palveluiden tuotannossa ja datan jakelussa.

Toteutus

Suunnitteluvaihe 2020

SYTYKE-hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistettiin määrittelemällä tiedonhallinnan tavoitetilaan liittyvät kehittämistarpeet.

Keskeiset kehittämiskokonaisuuksiksi valittiin seuraavat:

  • Arkkitehtuurin ja yhteentoimivuuden kehittäminen
  • Pilvipalveluiden käytön edistäminen
  • Paikkatietojärjestelmän uudistaminen
  • Uusien tiedontuotantomenetelmien kehittäminen
  • Tiedon jakelun ja löydettävyyden kehittäminen
  • Tietojärjestelmien uudistaminen

Toteuttamisvaihe I: Yhteentoimivan arkkitehtuurin kehittäminen 2021-2023

Toteuttamisvaihe on aloitettu määrittelemällä linjauksia, pelisääntöjä ja toteutustapoja, joilla varmistetaan yhteentoimivat ja tietoturvalliset ratkaisut ympäristötiedon tiedonhallintaan ja tietojärjestelmien ja -palveluiden kehittämiseksi. Hallintamallit mahdollistavat vastuiden selkeyttämisen, ja kustannustehokkaamman ja yhteentoimivamman kehittämisen.

SYKEn tiedonhallinnan arkkitehtuurilinjaukset uudistettiin kesäkuussa 2022. Tietojärjestelmien toteuttamistapoja ohjataan sovelluskehityksen viitearkkitehtuurilla ja tietojärjestelmäprojektin ohjeilla.

Eri teknologioiden suuri määrä ja teknologiamuutosten nopeus tekevät teknologioista vaikeasti hallittavan kokonaisuuden. SYKEn teknologiasalkun hallitsemista on selkeytetty kehittämällä prosessit uusien teknologioiden valintaan ja käyttöönottoon.

Pilvipalvelulinjaukset, -strategia ja -hallintamalli tulevat luomaan perustan pilvipalveluiden hallitulle käyttöönotolle myös ympäristötiedon hallinnassa. Osaamisen lisäämiseen on panostettu koulutusohjelmalla.

SYKE julkaisee pääosan tietovarannoista avoimilla rajapinnoilla. Tavoitetilassa rajapinnat ovat myös pääasiallinen tapa kysellä ja muokata dataa tietovarastossa. Hankkeessa on valittu rajapintojen hallintaratkaisu (API-management) sekä tuotettu ohjeet rajapintojen julkaisemiseen, käyttöön ja hallintaan.

SYKEn paikkatietojärjestelmää uudistetaan avoimen lähdekoodin ratkaisuilla. Uudistuksessa otetaan käyttöön avoimet paikkatieto-ohjelmistot ja tietokantaratkaisut. Käyttäjien koulutukset on jo aloitettu.

SYKEn avoimia satelliittiaineistoja tarjoavien TARKKA- ja STATUS-palveluiden alustaratkaisut sekä käyttöliittymät on uudistettu.

Hankkeessa on testattu ja pilotoitu uusien tietolähteiden ja teknologioiden käyttöönottoa ympäristönseurantaa tukevien tietojen tuottamiseksi. Esimerkiksi ruovikkoalueiden leviämisen tulkitsemismenetelmä yhdistää laserkeilausaineistoja, ilmakuvia ja korkeusmallia muiden paikkatietoaineistojen kanssa. 

Ruovikkoalueiden leviäminen Kaitalahdella yhdisteltynä väärävärikuvana
Ruovikkoalueiden leviäminen © SYKE

Toteuttamisvaihe II: Tietojärjestelmien uudistaminen 2022-

Tietojärjestelmien uudistaminen aloitetaan tiekartan mukaisesti rahoituksen puitteissa.

Liitteet

SYTYKE-hankkeen esittely 15-3-2022

Lisätietoja

  • IT-ratkaisuarkkitehti Mikko Hynninen etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Kehittämispäällikkö Riitta Teiniranta etunimi.sukunimi@syke.fi 
Julkaistu 19.1.2021 klo 13.00, päivitetty 29.3.2023 klo 11.42

Kohderyhmä: