Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä – jatkoseuranta

Hankkeen kuvaus

Peltojen kipsikäsittely vähentää rehevöittävän fosforin kuormitusta nopeasti sekä kustannustehokkaasti ja on sovellettavissa niin laajalle peltoalalle, että sillä on potentiaalia merkittävästi vähentää fosforikuormitusta.

SAVE2-hankkeessa Savijoen kipsipilotin ympäristöseurantaa jatkettiin vuoteen 2020. Savijoen vedenlaatua seurattiin jatkuvatoimisilla antureilla ja käsinäyttein, alueen kaivoista otettiin näytteitä, samoin maaperästä ja kasvillisuudesta.

Kipsin vaikutus fosforikuormitukseen arvioitiin Vemala-mallilla ja näin saatuja kipsiskenaarioita syötettiin FICOS-malliin, jolla arvioitiin vaikutusta rannikkovesiemme rehevyyteen. Kipsikonseptia täsmennettiin ja sitä markkinoitiin muihin Itämeren maihin ja yhteyksiä luotiin muihin kipsistä kiinnostuneisiin kv-tahoihin.

Viestintää jatkettiin kuten ensimmäisessä SAVE-hankkeessa, mutta uutena sidosryhmänä SAVE2-hankkeessa olivat ulkomaiset tutkijat ja kipsin tuottajat, joille kipsikonseptia markkinoitiin kohdemaihin tehtävillä tapaamisilla.

Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

Tavoite 1: Arvioida kipsivaikutuksen kesto Savijoella

  • Kipsivaikutuksen keston tunteminen on välttämätöntä käytännön sovellusohjeiden laatimiseksi. Lisäksi tietoa vaikutuksen kestosta tarvitaan menetelmän kustannustehokkuuden arvioimiseksi: kustannus per kilo poistettua fosforia riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka pitkään reduktio pysyy toistaiseksi havaitulla korkealla tasolla

Tavoite 2: Selvittää kipsin levitykseen ja tehoon liittyviä käytännön kysymyksiä, erityisesti talvilevitystä

  • Jos kipsiä voisi levittää lumelle tai routaiseen maahan tai varastoida tilalla kasvukauden ulkopuolella, viljelytoimien aikataulutus syksyllä helpottuisi, mahdolliset epäsuotuisat olosuhteet syksyllä vältettäisiin ja logistiikan järjestäminen helpottuisi ja kustannukset laskisivat, kun toimitusaikaikkuna olisi laajempi.

Tavoite 3: Arvioida laajennetun kipsin levityksen vaikutus rannikkovesiemme rehevyyteen

  • Kipsillä on potentiaalia auttaa Suomea yltämään Itämeren toimintaohjelman vaatimiin päästövähennyksiin. Tavoitteena on tarkentaa käsitystä päästövähennyspotentiaalista ja arvioida tämän vaikutusta rannikkovesien rehevyyteen.

Tavoite 4: Edistää kipsikonseptin vientiä Itämeren rantavaltioihin

  • SAVE2-hanke tukee konkreettisia, innovatiivisia ja monistettavia ja liiketoimintapotentiaalia sisältäviä toimintamalleja sekä edistää aiheen viestintää ja verkostoitumista Itämeren alueella. SAVE2 pyrkii lisäämään kipsitietoutta niin Suomessa kuin muissa Itämeren maissa. Tavoitteena on tehdä suomalaisesta kipsinlevitysinnovaatiota tunnetuksi Itämeren maissa (ja muualla) sekä kehittää innovaatiota, niin että se voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisimman laajalti, jolloin Itämereen päätyvää fosforikuormitusta voitaisiin vähentää ja rannikkovesien tilaa parantaa.

Lisätietoja

Johtava tutkija Petri Ekholm, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 14.10.2022 klo 13.29, päivitetty 4.11.2022 klo 16.11