Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sillanrakennus laadullisen ongelmamäärittelyn ja määrällisen päätösanalyysin välille metsäalalla

bridging the gapHanke lyhyesti

Nykyaikaisen metsien käytön on huomioitava globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat sekä yhteisöjen ja yksilöiden tarpeet. Yhteiskunta tarvitsee kehittyneitä päätöstukimenettelyitä mm. monitavoitteiseen maankäytön suunnitteluun, yhteistoiminnalliseen neuvotteluun, konfliktinhallintaan, monimuotoisuuden turvaamiseen sekä metsä- ja luonnonsuojelupolitiikkojen valmisteluun ja toteuttamiseen.

Päätöksenteon tuen olennaisimmat osat liittyvät ongelmanmäärittelyyn: osallisten ristiriitaisten tavoitteiden ja päätösongelman monimutkaisuuden vuoksi päätöskriteereitä ja vertailtavia päätösvaihtoehtoja on vaikea määritellä. Tällaisiin tilanteisiin tarvitaan kehittyneitä ongelmanmäärittelymenetelmiä. Toisaalta monitavoitteisen päätöstuen täsmälliset menetelmät voivat auttaa päätöksentekijöitä hahmottamaan päätöskriteerien välisiä korvaavuussuhteita ja sitä kautta oppimaan päätösongelmasta.

Tutkimushankkeen tavoitteena on parantaa erilaisten päätöstukimenetelmien yhteensopivuutta ja kehittää päätöstukiprosessien soveltuvuutta kulloisenkin ongelman ratkaisemiseen. Tätä varten projektissa kehitetään uusia, tieteellisesti päteviä menetelmiä ongelmanmäärittelyn ja päätösanalyysilaskelmien saumattomaan yhdistämiseen. Projektissa hyödynnetään kvantitatiivisia, kvalitatiivisia ja sulautettuja menetelmiä. Projektin tulosten kautta sekä yksittäisten vaiheiden että koko päätösprosessien tehokkuus ja laatu paranevat. Samalla lisääntyvät prosessien ja lopputulosten läpinäkyvyys, kontrolloitavuus ja hyväksyttävyys. Tulokset auttavat metsien käytön päätöksentekijöitä kohtaamaan monitavoitteisuuden, vuorovaikutteisuuden ja riskien hallinnan haasteita. Niin ikään tulokset parantavat oppimismahdollisuuksia päätöksenteon eri tasoilla ja vaikuttavat luonnonvarojen hallinnan politiikkojen hyväksyttävyyteen.

Lisätietoja

Projektin vastuullinen johtaja
Prof. Pekka Leskinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 10.37, päivitetty 24.4.2013 klo 10.37