Sisävesien monimuotoisuuden mallinnus ja lajikadon arviointi biologisten seuranta-aineistojen avulla (VESIBIO)

Hankkeen tausta

Suomessa valmistellaan parhaillaan uutta kansallista biodiversiteettistrategiaa sekä siihen liittyvää toimintaohjelmaa vuoteen 2030. Strategiassa tavoitellaan ekologisen näkökulman huomattavaa voimistumista koko yhteiskunnassa. Työhön tarvitaan lajien ja luontotyyppien tilan mittarien kehittämistä ja olemassa olevan tiedon tehokkaampaa käyttöä.

Sisävesissä biologinen monimuotoisuus on köyhtynyt maailmanlaajuisesti enemmän ja nopeammin kuin missään muussa elinympäristössä. Myös Suomessa sisävesi- ja rantaluontotyyppien uhanalaisuuden kehityssuunta on huono.

Sisävesien monimuotoisuuden tilasta ei ole systemaattisesti koottua, lajien tai lajiryhmien esiintymisen muutoksista kertovaa koottua tietoa. Jo lähes 20 vuotta jatkuneet ekologisen tilan seuranta-aineistot sisältävät kuitenkin lajistotietoa tuhansista vesistökohteista ja niitä on mahdollista hyödyntää sisävesien luontokadon arvioinnissa.

Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

VESIBIO-hankkeessa otetaan ekologisen tilan seurannan aineistot tehokkaampaan käyttöön. Näin saadaan tarkempaa tietoa sisävesien ekosysteemien lajiston nykytilasta ja kehitysnäkymistä.

Sisävesien monimuotoisuuden mallinnus ja lajikadon arviointi -hanke etenee: aineistojen kokoaminen, tilastomallinnus ja tuottokset
Sisävesien monimuotoisuuden mallinnus ja lajikadon arviointi -hankkeen etenemisvaiheet: 1. aineistojen kokoaminen, 2. tilastomallinnus ja 3. tuottokset.

Hankkeessa arvioidaan olemassa olevien valtakunnallisten seuranta-aineistojen ja tilastomallinnuksen avulla virtavesien ja järvien eliöryhmien monimuotoisuuden muutoksia ja kehitystrendejä. Tarkasteltavana ovat virtavesien ja järvien vesikasvillisuuden, päällyslevästön (piilevät), pohjaeläimistön sekä järvien kasviplanktonin lajiston muutokset ja muutoksiin johtaneet tekijät.

Keskeinen tuotos tulevat olemaan virtavesien ja järvien biologisille ryhmille tuotettavat lajikatoarviot ja niiden tulkinnat. Lajikatoarviot tuotetaan havaintopaikoille, päävesistöalueille, vesiluontotyypeille sekä valtakunnallisesti.

Hankkeessa tehdään myös ilmastonmuutokseen perustuvia skenaarioita virtavesien lajistojen muutoksesta tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos uhkaa vesistöjen monimuotoisuutta monella tavalla, ja se tulee aiheuttamaan haasteita vesilajiston ja vesiluontotyyppien monimuotoisuuden suojelulle ja hoidolle. Kohoavat veden lämpötilat yhdessä sadannan muutosten kanssa tulevat vaikuttamaan etenkin pienempien vesien hydrologiaan ja sitä kautta niiden eliöstöön.

Menetelmät ja tulokset julkaistaan vuoden 2024 loppupuolella avoimena kansallisena paikkatietoaineistona ja karttapalveluna, suomenkielisenä raporttina sekä tieteellisessä julkaisusarjassa. Hanke luo pohjaa standardoidulle menetelmälle, jolla voidaan arvioida ja seurata sisävesien lajiston monimuotoisuutta. Tulokset hyödyntävät EU:n luontodirektiivin raportoinnissa, luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa ja EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa.

Lisätiedot

Erikoistutkija Jukka Aroviita, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tutkija Anna Suuronen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 10.10.2022 klo 10.23, päivitetty 10.10.2022 klo 10.32

Kohderyhmä: