Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalveluiden arviointi ja arvottaminen - ekosysteemipalveluista käytännön toimintaan ekosysteemilähestymistavan kautta (SuoEko)

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on arvioida ja arvottaa soiden ja turvemaiden tuottamia ekosysteemipalveluja ja hyötyjä sekä näiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan laajaa joukkoa ekosysteemien toiminnallisia piirteitä ja luonnon tuotteita, jotka ovat edellytyksenä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnille. Ekosysteemipalvelut voidaan luokitella tuotantopalveluihin (esimerkiksi ruuan, kuitujen ja lääkeaineiden tuotanto), säätelypalveluihin (esimerkiksi ilmaston ja vedenkierron säätely, hiilen kertyminen), ylläpitäviin palveluihin (esimerkiksi fotosynteesi, hiilen sidonta) ja kulttuuripalveluihin (esimerkiksi maisema-arvot, virkistyskäyttö). Ekosysteemilähestymistavalla tarkoitetaan monimuotoisuuden suojelun ja luonnonvarojen käytön tasapainoista mallia.

Hankkeen aluksi tehdään kirjallisuuskatsaus, jossa käydään läpi aiheeseen liittyvä kotimainen ja kansainvälinen kirjallisuus. Koska erityisesti soiden tai turvemaiden ekosysteemipalveluja ja ekosysteemilähestymistapaa tarkastelevia julkaisuja on toistaiseksi varsin vähän, otetaan katsaukseen mukaan soveltuvin osin myös laajemmin kosteikkoja (wetlands) koskeva kirjallisuus.

Hankkeen tapaustutkimuksen kohteena on Pohjois-Karjalan biosfäärialue. Ekosysteemipalveluita tarkastellaan sekä alueellisella että paikallisella tasolla. Tapaustutkimuksen osatavoitteita ovat:

  1. Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen tunnistaminen
  2. Hyödynsaajien tunnistaminen 
  3. Ekosysteemipalvelujen arvottaminen 
  4. Ekosysteemipalvelujen intressivertailu 
  5. Johtopäätökset ja toimintasuositukset

Hankkeen tuottamaa tietoa soiden ja turvemaiden ekosysteemipalveluista ja niiden arvosta voidaan käyttää hyväksi luonnonvaroja ja maankäyttöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Soiden ja niiden luonnonvarojen tarkastelu ekosysteemipalveluiden kautta ja ekosysteemilähestymistavan avulla tarjoavat mahdollisuuden entistä kokonaisvaltaisempaan soiden ja turvemaiden käytön ja hoidon suunnitteluun. Ekosysteemipalvelujen kokonaisvaltainen tarkastelu voi tuoda soiden ja turvemaiden käytön konfliktit näkyviin uudesta näkökulmasta, ja tarjota uudenlaisia ratkaisumalleja konfliktien ennakointiin ja ratkaisuun.

Hankkeen loppuraportti

 

Julkaistu 15.4.2013 klo 10.23, päivitetty 16.9.2015 klo 13.54