Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja vaikutusten arviointi (BD-arvio)

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä selvitetään luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian sekä siihen perustuvan, vuosille 2013-2020 laaditun toimintaohjelman toteutumista ja vaikutuksia. Hanke toteutetaan valtioneuvoston tutkimus- ja kehityshankkeena vuosina 2019-2020.

Suomi on sitoutunut biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen päätavoitteisiin (Rio 1992), joita ovat monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö sekä geenivaroista saatavien hyötyjen tasapuolinen ja oikeudenmukainen jako. Suomi on myös sitoutunut näiden päätavoitteiden entistä tehokkaampaan toimeenpanoon tarkoituksena pysäyttää vuoteen 2020 mennessä luonnon monimuotoisuuden häviäminen maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja kansallisesti.

Suomen kansallisen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012-2020 toimeenpanon sekä siihen liittyvän seurantatyön avulla Suomi on pyrkinyt saavuttamaan kansainvälisiä luonnon monimuotoisuuden tavoitteita. Tavoitteita on edistetty suojelun, hoidon ja kestävän käytön sektori-integraatiolla osallistamalla toimijoita yli hallinnonrajojen. Suomen luonnon monimuotoisuuden tilaa sekä kansallisen toimintaohjelman vaikuttavuutta ja riittävyyttä on arvioitu määräajoin.

Tässä hankkeessa arvioidaan, miten työ nykyisen strategian päämäärien sekä toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamiseksi on toteutunut eri hallinnonaloilla tai toimintaohjelmaan kirjatuilla vastuutahoilla. Hankkeessa analysoidaan toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia sekä annetaan suosituksia toimintamalleiksi ja toimenpide-ehdotuksia seuraavaa toimintaohjelmaa varten. 

Selvitystyö koostuu

1) tilanne- tai toteutuma-arviosta, miten strategia ja toimintaohjelma on toteutunut,
2) analyysistä, mitkä ovat syyt ja taustavaikuttajat arvion mukaiseen tilanteeseen,
3) suosituksista, joita analyysin pohjalta voidaan osoittaa,
4) konkreettisista toimenpide-ehdotuksista, joiden pohjalta voidaan rakentaa osia seuraavaan strategiaan ja toimintaohjelmaan hyödyntämällä myös biodiversiteettisopimuksen vuoden 2020 päätöksiä ja uusia tavoitteita, sekä
5) ehdotuksista koskien viestintäohjelman tai muiden biodiversiteettistrategiaa tukevien ohjelmien, linjausten tms. päivitystarvetta.

Hankkeessa hyödynnetään aiempia arviointeja sekä julkaistuja raportteja ja muita aineistoja. Työssä keskitytään vastaamaan seuraaviin, hankkeen tarvekuvauksessa esitettyihin kysymyksiin:

  • Mikä on Suomen luonnon monimuotoisuuden tila, kehityssuunta ja muutoksen nopeus?
  • Mitkä ovat luonnon monimuotoisuutta heikentävät seikat ja taustavoimat Suomessa ja miten niitä voidaan muuttaa?
  • Miten strategian toimeenpano on onnistunut kansallisen toimintaohjelman 2013–2020 avulla?
  • Miten toimintaohjelman toteuttaminen on onnistunut usean ministeriön vastuujaolla?
  • Miten läpäisevien toimenpiteiden – kuten valtavirtaistaminen, viestintä ja taloudellinen ohjaus – asema sekä strategian että toimintaohjelman keskeisinä lähtökohtina toimii?
  • Miten toimeenpanossa näkyivät yksityinen ja kolmas sektori, sekä kulutus ja tuotanto, jotka ovat luontoon kohdistuvien paineiden kannalta keskeisessä asemassa?
  • Ovatko Suomen kansallinen strategia ja toimintaohjelma (NBSAP) täyttäneet odotukset keskeisinä työkaluina luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen strategisten tavoitteiden toimeen-panossa?

Hankkeen tuloksia hyödynnetään arvioitaessa kansallisesti, miten Suomi on tavoitteissaan onnistunut ja millaisia sitoumuksia meidän tulisi tehdä kansallisesti ja ajaa kansainvälisesti vuoden 2020 jälkeen. Alustavia tuloksia hyödynnetään jo Suomen EU-puheenjohtajuuden aikana syksyllä 2019 Suomen omien ja EU:n yhteisten kantojen muodostamiseksi.

Lisätietoja

Johtaja Petri Ahlroth (hankkeen vastuullinen johtaja), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 054
Kehittämispäällikkö Jukka-Pekka Jäppinen, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 235
Biologi Eija Kemppainen (hankkeen projektipäällikkö), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 274

Linkit

Julkaistu 19.3.2019 klo 15.45, päivitetty 10.9.2020 klo 16.03

Kohderyhmä: