Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen ekosysteemipalveluindikaattorit

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää indikaattorikokoelma ekosysteemipalvelujen tilan ja kehityssuunnan arvioimiseksi Suomessa. Aiheeseen liittyviä kansallisen tason indikaattoreita ei toistaiseksi juuri ole. Tästä syystä hankkeen alkuvaiheessa keskitytään lähestymistavan määrittelemiseen ja käyttökelpoisten aineistojen etsimiseen. Tavoitteena on löytää menetelmällisesti luotettavaan seurantaan perustuvia aikasarjoja, joiden avulla voidaan sekä konkretisoida ekosysteemipalveluiden käsitettä että seurata palveluiden ajallista kehittymistä. Tavoitteet liittyvät kiinteästi biodiversiteettipolitiikan vaikuttavuuden seurantaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hankkeen tuloksia hyödynnetään mm. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman seurannassa.

Hankkeen osatavoitteita ovat:

  • ekosysteemipalveluita kuvaavien indikaattoreiden viitekehyksen määritteleminen, sisältää verkostoyhteistyön lisäksi asiantuntijatyöpajan (2012)
  • indikaattoreiden perustaksi soveltuvien aineistojen kartoitus (2012)
  • alustavan elinympäristökohtaisen indikaattorilistan laatiminen Luonnontila.fi-sivuston mukaiselle yhdeksälle pääelinympäristötyypille (2012–2013)
  • ensimmäisten ekosysteemipalveluindikaattoreiden laatiminen pilottielinympäristöiksi valittujen soiden ja maatalouselinympäristöjen osalta (2012–2013)
  • muiden elinympäristöjen ekosysteemipalveluindikaattoreiden laatiminen resurssien sallimissa rajoissa (2014)
  • indikaattoreiden julkaiseminen tätä varten muokatulla Luonnontila.fi-alustalla (2014)
  • ekosysteemipalveluiden tilan ja kehityksen arviointi, niiden vaihtosuhteiden analysointi sekä kansallisen ekosysteemiarvion laatimisen tukeminen (2014)

Ekosysteemipalveluindikaattoreiden keskeisenä tavoitteena on myös luoda tietopohjaa muulle aihepiiriä koskevalle tutkimukselle ja ohjauskeinojen kehittämiselle.

Ekosysteemipalveluindikaattoreiden kehittämisessä hyödynnetään Luonnontila.fi -portaalin biodiversiteetti-indikaattoreille kehitettyä tiedonkeruu- ja jäsentämismenetelmää. Hankkeessa tehdään yhteistyötä laajasti eri tutkimuslaitosten, viranomaistahojen ja kansalaisjärjestötoimijoiden kesken. Ekosysteemipalveluiden mittaamisessa on kyse tulevaisuuden tietotarpeita palvelevasta kehitystyöstä – tässäkin mielessä laaja yhteistyö on välttämätöntä.

Hankkeen aloituskokous pidettiin Suomen ympäristökeskuksessa 13.9.2012. Tilaisuuden materiaalit ovat ladattavissa alta:

Lisätiedot

Erikoistutkija Petteri Vihervaara, SYKE, puh. 358-40 513 8185, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 2.4.2013 klo 13.08, päivitetty 21.7.2016 klo 15.14