Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi

Miten Suomen luonto on muuttunut viime vuosikymmenien aikana? Mitkä luontotyypit ovat vähentyneet, mitkä runsastuneet? Miten ihmisen toiminta on vaikuttanut luontotyyppien laatuun, ja miten luontotyyppien tilaa voidaan parantaa? Suomen ensimmäinen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi vastaa näihin kysymyksiin.

Uhanalaisuuden arvioinnissa on kerätty tietoa, miten lähes 400 suomalaisen luontotyypin tila on muuttunut 1950-lukuun verrattuna. Arviointi kattaa kaikki luontotyyppien pääryhmät: Itämeren ja rannikon, sisävedet ja niiden rannat, suot, metsät, kalliot ja kivikot, perinnebiotoopit sekä tunturit. Hankkeen aluksi kehitettiin luontotyypeille soveltuva uhanalaisuuden arviointimenetelmä, jonka pääkriteerit perustuvat luontotyyppien määrän ja laadun muutokseen.

SYKE koordinoi laajaa yhteistyöhanketta, jossa olivat mukana kaikki tärkeimmät luontotyyppitietoa tuottavat tahot. Arviointi tehtiin asiantuntijaryhmissä, joissa oli mukana yli 80 ekologian, metsätieteen, maantieteen, geologian, hydrobiologian ym. asiantuntijaa eri tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja hallinnosta.

Viisivuotisen hankkeen johtajana toimi projektipäällikkö Anne Raunio ja päätutkijana vanhempi tutkija Tytti Kontula (äitiyslomasijaisena tutkija Anna Schulman). SYKEssä hankkeeseen osallistui useita eri yksiköiden ja tutkimusohjelmien tutkijoita ja asiantuntijoita. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi ympäristöneuvos Mikko Kuusinen ympäristöministeriöstä.

Hankkeen jatkotyö sisältyy Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaan ja toimintaohjelmaan 2006–2016, jonka mukaan ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö laativat tämän arvioinnin perusteella toimintasuunnitelman uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi.

Julkaistu 15.4.2013 klo 16.56, päivitetty 15.4.2013 klo 16.56