Suomen talouden materiaalivirtojen ympäristövaikutukset (ENVIMAT)

Ympäristöklusterin tutkimusohjelman hanke nro 110

Hanke lyhyesti

Hankkeessa selvitettiin suomalaisen tuotannon ja kulutuksen materiaalivirtojen elinkaariaikaiset ympäristövaikutukset toimialoittain ja tuoteryhmittäin. Työssä otettiin huomioon kotimaisen kuormituksen lisäksi tuonnin välityksellä aiheutuvat ympäristövaikutukset Suomen rajojen ulkopuolella. Materiaalivirtojen ympäristövaikutusten arvioinnissa  yhdistettiin elinkaariarvioinnin tekniikka ja tietopankit kansantalouden yleiseen ainevirtatilinpitoon sekä tuotevirtojen panos-tuotosanalyysiin. Työn tavoitteena oli luoda työväline, ns. hybridimalli, jolla voidaan arvioida Suomen luonnonvarojen käytöstä aiheutuvien ympäristövaikutusten ja taloudellisten vaikutusten välisiä suhteita

Hankkeen taustaa

Materiaalivirtojen käsittelyyn liittyy erilaisia ihmisen prosessointivaiheita, jotka aiheuttavat erilaisia ympäristövaikutuksia. Tuotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat ovat kuitenkin luonteeltaan erilaisia mm. tulevien sukupolvien hyödyntämismahdollisuuksien näkökulmasta katsottuna. Toiset ovat uusiutuvia (esim. puu) ja toiset uusiutumattomia (mineraalit, fossiiliset polttoaineet). Materiaalivirtoihin liittyy siis ympäristönäkökohtia, joiden perusteella eri aineiden tonnimäärät eivät ole samanarvoisia. Kestävän kehityksen kannalta on tärkeää tunnistaa ne materiaalivirrat, jotka rasittavat ympäristöä eniten tai jopa ylittävät luonnon kantokyvyn.

Yhteistyökumppanit

Hanketta varten perustettiin johtoryhmä, jossa ovat edustettuina seuraavat tahot: YM, TEM, pää-toimialojen edustajat, METLA, SYKE, Thule-instituutti, MTT ja VTT. Työn toteutuksesta vastasi projektiryhmä. Projektiryhmässä on tutkijoita Suomen ympäristökeskuksesta, Thule-instituutista, MTT:stä ja VTT:stä. Hankkeen vastuullinen johtaja toimi professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta. Hankkeen aikana oltiin yhteydessä myös alan kansainvälisiin tutkijoihin, jotka vierailivat syksyllä 2008 järjestetyssä kansainvälisessä seminaarissa.


Yhteystietoja

Hankkeen vastuullinen johtaja prof. Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeen koordinaattori vanhempi tutkija Sirkka Koskela, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeen valvoja ylitarkastaja Merja Saarnilehto, Ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.5.2013 klo 12.34, päivitetty 6.5.2013 klo 14.05