Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Terminaalisten elektroniakseptorien vuot: Ihmisen toiminnan vaikutus ekosysteemien terveyteen (TEAQUILA)

TEAQUILA-hankkeessa tutkitaan, miten vesien tilaa voidaan parantaa kontrolloimalla vesistöihin tulevaa elektroniakseptorikuormitusta. Näitä orgaanisen hiilen hapetukseen osallistuvia aineita on tutkittu vähän, vaikka ne säätelevät eloperäisen aineen hajotuksen ohella ravinteiden palautumista takaisin kiertoon vaikuttaen samalla myös kasvihuonekaasupäästöihin ja haitallisten aineiden sitoutumiseen.

Perinteisesti vesien rehevöitymistä on torjuttu typpi- ja fosforikuormitusta vähentämällä. Maankäytön ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat sääolojen muutokset ja ääri-ilmiöiden lisääntyminen vaikuttavat veden kulkureitteihin valuma-alueella, mikä taas säätelee maaperän hapetus-pelkistysolosuhteita ja siten elektroniakseptoreiden kulkeutumista. Hankkeessa tutkitaan erilaisilta valuma-alueilta (metsät, suot, pellot, taajamat) huuhtoutuvien hiilen, typen, fosforin, mangaanin, raudan ja rikin määriä ja lähteitä sekä niiden aiheuttamia vaikutuksia valuma-alue - Itämeri jatkumolla.

Tavoitteena on selvittää, miten valuma-aluekohtainen ravinteiden, hiilen ja elektroniakseptorien kuorma ja näiden toisiinsa kytkeytyvät biogeokemialliset kierrot vaikuttavat veden laatuun, erityisesti rehevöitymiseen. Tutkimus mahdollistaa myös ajankohtaisten ympäristöongelmien, kuten kaivosteollisuuden ja turvetuotannon aiheuttamien vesistöhaittojen sekä esimerkiksi maatalouden vesiensuojelutoimien kokonaisvaltaisemman tarkastelun. Hankkeessa analysoidaan myös  vesiensuojelutoimien kustannuksia ja hyötyjä sellaisten vesiensuojeluratkaisujen suunnittelemiseksi, jotka huomioivat toisiinsa kytkeytyneiden ainekiertojen vaikutukset ilmaston, maankäytön ja muiden ihmisen aiheuttamien paineiden muuttuessa.

TEAQUILA julkaisut ja esitelmät

Julkaisut

Mattsson, T., Lehtoranta, J., Ekholm, P. Palviainen, M. & Kortelainen, P. 2017 Climate induced runoff changes have a land cover specific effect on the seasonal fluxes of terminal electron acceptors in the boreal streams. The Science of the Total Environment 601-602:946-958. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.237

Iho, A., Ahlvik, L., Ekholm, P., Lehtoranta, J. & Kortelainen, P. 2017. Optimal Phosphorus Abatement Redefined: Insights from Coupled Element Cycles. Ecological Economics 137:13-19.

de Wit et al. 2016. Current browning of surface waters will be further promoted by wetter climate. Environmental Science & Technology Letters 3:430–435. DOI: 10.1021/acs.estlett.6b00396

Räike et al. 2016. Long term trends (1975-2014) in the export of carbon from Finnish rivers to the Baltic Sea. Organic and inorganic components compared. Aquatic Sciences 78:505–523. DOI 10.1007/s00027-015-0451-2.

Ahlvik, L. 2016. Essays on Long-Term Cost-Benefit Analysis and the Environment. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS.

Palviainen et al. 2015. Land Cover Controls the Export of Terminal Electron Acceptors from Boreal Catchments. Ecosystems 18:343-358, DOI: 10.1007/s10021-014-9832-y.

Lehtoranta et al. 2015. Labile organic carbon regulates phosphorus release from eroded soil. AMBIO 44:263–S273, DOI 10.1007/s13280-014-0620-x.

Mattsson et al. 2015. Spatial and temporal variability of organic C and N concentrations and export from 30 boreal rivers induced by land use and climate. Science of the Total Environment 508:145-154.

Lehtoranta et al. 2014. Coupled biogeochemical cycles and ecosystem services. Reports of the Finnish Environment Institute 21/2014. http://hdl.handle.net/10138/135577.

Posterit

TEAQUILA posteri

AKVA vuosiseminaari 2014. Palviainen et al. Land Cover Controls the Export of Terminal Electron Acceptors from Boreal Catchments.

European Geosciences Union General Assembly EGU 2015. Palviainen et al. Land cover controls the export of terminal electron acceptors from boreal catchments. Abstract: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/EGU2015-2472.pdf 

AKVA vuosiseminaari 2015. Mattsson et al. Runoff has a land cover specific effect on the terminal electron acceptors in the boreal streams.

Esitelmät

Lehtoranta et al.: Do mineralization pathways affect dissolution of silica? Isotopes in biogenic silica, IBiS Helsinki 2013 3.-5. June 2013

TEAQUILA AKVA vuosiseminaari Lammi 12.11.2014

Ahlvik and Iho: Economics of artificial oxygenation of the Baltic Sea. Presentation June 26 2015 at the European Association Of Environmental And Resource Economists 21st Annual Conference, Helsinki Finland.

Ahlvik: Lunch seminar in Norwegian School of Economics, 29.3. "Experimentation and Ecological Engineering – breathing life into the Baltic Sea".

Lehtoranta: Terminaalisten elektroniakseptorien kuormitus, pidättyminen ja huomiointi vesiensuojelussa. AKVA vuosiseminaari 2015 Tuusula 24.-25.11.2015.

Iho: Tieteidenvälisyyden inni ja haasteet hankkeessanne. AKVA vuosiseminaari 2015 Tuusula 24.-25.11.2015.

Iho et al.: Efficient Abatement of Transboundary Nitrogen with Externality Dependent Retention. Helsinki Centre of Economic Research (HECER), Environmental, Resource and Energy Economics Seminar. Helsinki, Finland. April 26 2016.

Lehtoranta et al.: Lakes modify the export of terminal electron acceptors in boreal catchments. ASLO 2016 Summer meeting, Santa Fe, New Mexico, June 2016

Kortelainen et al.: Land use and climate control the export of iron from boreal catchments. ASLO 2016 Summer meeting, Santa Fe, New Mexico, June 2016

Iho et al.: Efficient Abatement of Transboundary Nitrogen with Externality Dependent Retention. Turku school of economics, department of economics seminar. Turku, Finland. November 24 2016.

Lehtoranta: Coupled biogeochemical cycles need to be acknowledged in optimal eutrophication management. AKVA final seminar Helsinki 8.-9.12.2016.

Iho: Optimal eutrophication management and coupled biogeochemical cycles. AKVA final seminar Helsinki 8.-9.12.2016.

Julkaistu 5.12.2014 klo 13.13, päivitetty 21.2.2018 klo 16.59