Tieto käyttöön, parempia päätöksiä (TIPPI)

Hankkeen tausta

Rakennettua ympäristöä jäsentävää tietoa tarvitaan kaikessa yhteiskunnan toiminnassa. Suomen liki ainutlaatuinen perusrekisterijärjestelmä luo pohjan sille, että tiedot väestöstä, rakennuskannasta, kiinteistöistä ja em. liittyvistä toiminnoista ovat käytettävissä muuhunkin toimintaan kuin väestökirjanpitoon ja rakennusvalvontaan. Tietoja käytetään monipuolisesti aina asumistuesta ja verotuksesta suunnitteluun ja aluerakennetutkimukseen. Tiedon laajempi hyödyntäminen esim. sähköisissä palveluissa ja liiketoiminnassa on kuitenkin vasta tuloillaan. Lisääntyvän käyttöalan ja siitä saatavien kertautuvien hyötyjen myötä myös vaatimukset tietojen käyttöön saamiselle, laadulle, yhtenäisyydelle ja avoimuudelle kasvavat.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida ratkaisuvaihtoehtoja, joilla rakennettuun ympäristöön liittyvät tietoaineistot saadaan tehokkaasti hyödynnettäviksi laajalti yhteiskunnassa. Ratkaisuvaihtoehdot sisältävät mm. tiedontuotannon sisältöihin, prosesseihin, yhteistyöhön, vastuisiin sekä yhteisiin käytäntöihin – kuten standardeihin, tietomalleihin ja direktiiveihin – liittyviä ehdotuksia.

Hankkeen tavoitteena on myös esimerkkien, visualisointien ja verkkotyökalujen avulla konkretisoida rakennettuun ympäristöön liittyviä tilannekuvaratkaisuja siten, että ne olisivat sovellettavissa muuallekin yhteiskuntaan. Hanke pureutuu tiedon laajan käytettävyyden ongelmien ratkaisuun.

Hankkeen vaiheet

 

TIPPI-hankkeen vaiheet
 

Hankkeen tulokset

Hankkeen lopputulokset syntyvät työpajojen ja asiantuntijatyön tuloksena. Hankeraportin ja tilannekuvaprototyypin lisäksi hankkeessa syntyy jo työn aikana tarkentuvia työdokumentteja ja kuvauksia. Hanke lisää tietoisuutta eri strategioiden tiedon hyödyntämiseen liittyvistä kehitystavoitteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Tietoisuutta lisäävät erityisesti hyvin laaja työpajakokonaisuus sekä hankkeessa avoimen tiedon kehittäjäyhteisölle järjestettävä tilannekuvan visualisointikilpailu. Ne tuovat työhön mukaan laajan joukon sidosryhmiä. Visualisointikilpailu tuo tutuksi rakennetun ympäristön tietoja ja voi parhaimmillaan synnyttää uusia innovaatioita ja jopa liiketoimintaa.

Hanke tuottaa perusteltuja ratkaisuvaihtoehtoja tiedon tuotannon sisältöjen, prosessien, yhteistyön, vastuiden sekä yhteisten käytäntöjen järjestämiseen. Hankkeen tuottama tilannekuvakokeilu tukee valtioneuvoston rakennettuun ympäristöön liittyviä tulevia tilannekuvatyökaluja. Tilannekuvaa voidaan hyödyntää myös esim. EU-raportoinnissa.

 

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Kari Oinonen
Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0295 251 474
etunimi.sukunimi@ym.fi

Jaroslaw Skwarek
Conversatum Oy
puh. 040 536 5711
etunimi.sukunimi@conversatum.fi

Julkaistu 4.12.2015 klo 12.49, päivitetty 30.11.2020 klo 14.50