Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa (ToKaSu)

Hankkeen loppuraportti ja kaksi Policy Briefiä julkaistu 11.5.2017

Hankkeen tuloksena syntyneet aluerajaukset ArcGIS Online -karttapalvelussa

Kolmas työpaja 24.11.2016 klo 10-13 TEM:ssä

Toinen työpaja 3.11.2016 klo 9-12 TEM:ssä

Koosteita hankkeen uusimmista tuloksista elokuussa 2016

 

Työpaja 13.6.2016 TEM:ssä

 

Hankkeen sisältö

Alueellinen vuorovaikutus tapahtuu enenevästi toiminnallisissa aluekokonaisuuksissa, jotka määrittyvät pitkälti keskusten vetovoiman ja saavutettavuuden perusteella. Esimerkiksi työssäkäynti ja asiointi ylittävät usein hallinnolliset rajat. Kaupungistuminen ja liikennejärjestelmän kehittyminen ovat aiheuttaneet nopeita muutoksia toiminnallisissa alueissa, mikä näkyy esimerkiksi työssäkäyntialueiden merkittävänä laajentumisena.

Toiminnallisten alueiden ja kasvuvyöhykkeiden tunnistaminen, muutosten seuranta, vaikutusketjujen ymmärtäminen ja tulevan kehityksen ennakointi on välttämätön perusta, kun valmistellaan alueelliseen vuorovaikutukseen kytkeytyviä toimia, kuten aluekehityshankkeita, palvelurakenteen ratkaisuja tai hallinnollisen rakenteen uudistuksia.

Tässä hankkeessa tuotetaan tietoa toiminnallisista alueista ja kasvukäytävistä, jotta nämä hallinnolliset rajat ylittävät alueet voidaan huomioida päätöksenteossa ja niiden kehitystä voidaan tukea. Hankkeessa tunnistetaan  tetaan toiminnallisia alueita ja kasvuvyöhykkeitä sekä tuotetaan kuvaus niiden nykytilasta ja kehityksestä. Tämän lisäksi selvitetään yritysten sijoittumispreferensseihin ja asuinpaikkavalintoihin vaikuttavia tekijöitä ja laaditaan ehdotuksia siitä, miten toiminnallisten alueiden ja kasvuvyöhykkeiden kehittämistä voidaan tukea.

Hankkeen tuottamille tiedoille on paljon käyttäjiä eri hallinnonaloilla ja -tasoilla sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Keskeisiä kohderyhmiä ovat tilaajan lisäksi mm. työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maakuntien liitot, ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat, tutkimuslaitokset, yliopistot, yrittäjäjärjestöt ja muut etujärjestöt sekä kauppakamarit.

Hankkeessa järjestetään useampi asiantuntijatyöpaja aluerajausten ja aluetarkastelujen validointia varten sekä tutkimustulosten viestimiseksi ja suositusten muotoilun tueksi.

 

Lisätietoja

erikoistutkija Antti Rehunen

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

0295 251 550

Julkaistu 17.8.2016 klo 11.16, päivitetty 11.5.2017 klo 16.12

Kohderyhmä: