Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vaelluskalakantojen elvyttäminen - ympäristövirtaama ja muut ratkaisut (Kalavirta)

Vaelluskalakantojen elvyttämiseen liittyy kiinteästi voimatalousjokien osalta ympäristövirtaaman määrittely ja huomioiminen juoksutuskäytännöissä. Ympäristövirtaamalla tarkoitetaan tässä lajistolle tärkeiden elinvaiheiden aikana riittävää veden määrää, alueellisten ja ajallisten virtaamatarpeiden vaihdellessa kohde- ja lajikohtaisesti. Vaelluskalojen elinkierto on kuitenkin niin moninainen ja haastava kokonaisuus, että tässäkin työssä pyrittiin löytämään kokonaisvaltaisesti uusia ratkaisuja uhanalaisten populaatioiden luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi.

Tässä hankkeessa arvioitiin myös vesivoimataloutta sääntelevien säädösten ja vesienhoidon tavoitteiden yhteensovittamista sekä tähän liittyviä lainsäädännön kehittämistarpeita. Selvityksen perusteella vesilakiin esitetään muutoksia, jotka esitellään tarkemmin hankkeen loppuraportissa.

Hankkeen lopputuloksena esitetään toimenpiteitä, joiden avulla kokonaisvaltainen vaelluskalakantojen elvyttäminen nykytilassa nähdään mahdollisena. Vaelluskalojen ja vesivoimatuotannon vuosikellojen yhteensovittaminen vaatii vesistöjen säännöstelykäytäntöjen kehittämistä siten, että suojelullisesti tärkeissä kohteissa vaelluskalojen elinvaatimusten huomioon ottaminen tulee olla nykyistä parempaa. Muita uusia tapoja parantaa vaelluskalojen elinvoimaisuutta on esimerkiksi mahdollistaa uusien kompensaatiomekanismien käyttö nykyistä kalatalousvelvoitetta laajemmin sekä joustavoittaa erilaisten toimenpiteiden soveltamista. Kustannus-hyötyanalyysien avulla kohteita tulee pyrkiä priorisoimaan ekologisten ja yhteiskunnallisten arvojen perusteella ja pyrkiä yhteen sovittamaan eri osapuolten tavoitteet.

Asiasanat: ympäristövirtaama, vaelluskalat, eflow

Julkaistu 22.8.2017 klo 12.43, päivitetty 22.8.2017 klo 12.52

Aihealue:
Kohderyhmä: