Muistilista kaliumformiaatin käyttöön

Liukkaudentorjunta-aineiden käyttömäärät

 • Perinteisen liukkaudentorjunta-aineen käyttömäärät
 • Kaliumformiaatin käyttömäärä on vaihdellut välillä noin 1000 – noin 6000 kg/km vuodessa käyttökohteissa (ks. Salminen ym. 2010).

Pohjavesimuodostuman virtausolosuhteet

 • Tien tai lentoaseman sijainti pohjavesimuodostumaan nähden.

Havaintoputkien ja –kaivojen määrä sekä sijainti pohjavesialueella

 • Pohjaveden havaintoputkien sijainnin tulee olla sellainen, että liukkaudentorjunnan vaikutus voidaan havaita. Havaintoputkia on asennettava tarvittaessa lisää. 
 • Kaliumformiaattia käytettäessä liukkaudentorjunta-aineen tulisi hajota pohjaveden yläpuolisissa maakerroksissa K-ioneiksi, hiilidioksidiksi ja vedeksi ennen pohjaveteen kulkeutumista.

Pohjaveden laatu

 • Perinteisen liukkaudentorjunta-aineiden aiheuttamat pohjaveden laadunmuutokset, esimerkiksi kloridipitoisuus ja sen vaihtelu pohjavedessä.
 • Pohjaveden laadun seurannassa tulisi olla ainakin kalium, TOC, happipitoisuus, alkaliteetti, pH, sähköjohtavuus ja kloridi. Formiaattimääritys voidaan tehdä tarvittaessa, jos muut parametrit, kuten TOC-pitoisuuden nousu ja happipitoisuuden lasku antavat aihetta epäillä formiaattia kulkeutuneen pohjaveteen saakka.

Maalajit, kerrospaksuudet ja –järjestys

 • Pohjaveden yläpuolisen soran kerrospaksuus tulisi olla mieluiten >4 m.
 • Maaperän runsaasti orgaanista ainesta ja ravinteita sisältävä maaperän pintakerros on ensiarvoisen tärkeä formiaatin nopean biohajoamisen kannalta. Mikäli alueella, johon formiaattipitoisia vesiä päätyy (esimerkiksi tien piennar), on tällainen orgaanista ainesta sisältävä pintakerros, riittää pohjaveden yläpuolisten hiekkakerrosten paksuudeksi 1-2 m.

Pohjavesisuojaus

 • Bentoniittisuojauksissa kaliumin ioninvaihdon vaikutusta ei tunneta suojausten pitkäaikaiskestävyyteen. Natrium-ionin vaihtuminen Kalium-ioniksi voi teoriassa vähentää bentoniitin paisumiskykyä. Alueilla, joissa on toimiva kloridisuojaus, ei suositella kaliumformiaatin käyttöä. Alueilla, joissa kloridisuojaus on rakennettu, mutta se ei toimi tai toimii puutteellisesti, voidaan käyttää kaliumformiaattia.

Sulamisvesien vietto tieltä tai lentoasemilta järviin, jokiin ja ohjiin

 • Formiaatti hajoaa nopeasti pintavesissä alhaisissakin lämpötiloissa. Mikäli valuma- tai sulamisvesiä päätyy runsaasti vesistöön suhteessa vesimassan tilavuuteen, tulee formiaatin vaikutusta esimerkiksi hapen kulumiseen selvittää tarkemmin.

Suojeltu tai muutoin harvinainen kasvillisuus

 • Todennäköisesti kaliumformiaatin pitkäaikainen käyttö nostaa maaperän pH-arvoa K-ioni pidättyessä maaperään. Kaliumformiaatin käytön pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta kasvilajien esiintymisen määrään ja lajien kuntoon.

Myyntituotteet

Myyntituotteiden käyttöä harkittaessa olisi etukäteen syytä selvittää kaupallisen tuotteen mahdollisesti sisältävien inhibiittorien ympäristölle haitalliset vaikutukset.

 • MIDAS- ja MIDAS2-projekteissa on tutkittu puhtaita liukkaudentorjunta-aineita ilman inhibiittoreita.

Midas logo

Julkaistu 16.4.2013 klo 15.46, päivitetty 26.11.2013 klo 10.37