Tärkeimpiä julkaisuja tiesuolan vaikutuksista pohjaveden laatuun

Lindroos, N. & Nystén, T. 2015. I Salpausselän pohjaveden kloridipitoisuuksien muutokset ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 11/2015,  94 s. & 5 liitettä,  Liikennevirasto ISBN 978-952-317-062-9 (PDF) ja 1798-6664. 
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 11/2015 (PDF)

Salminen JM, Nystén TH, Tuominen SM. 2011. Review of approaches to reducing adverse impacts of road deicing on groundwater in Finland. Water Quality Research Journal of Canada 46: 166-173 (PDF)

Kalevi K.M. and Salminen J.M. 2011. Do Deicing Agents Affect the Quality and Quantity of Aliphatic and Polyaromatic Hydrocarbons in Asphalt Pavements? The Open Civil Engineering Journal, 2011, 5, 17-24 (PDF)

Salminen J., Nystén T., Tuominen S. 2010. Vaihtoehtoiset liukkaudentorjunta-aineet ja pohjavesien suojelu – MIDAS2-hankkeen loppuraportti Suomen ympäristö 22/2010, Ympäristönsuojelu, 46 s., Suomen ympäristökeskus (SYKE). URN:ISBN:978-952-11-3795-2. ISBN:978-952-11-3795-2 (PDF).
SY22/2010 Vaihtoehtoiset liukkaudentorjunta-aineet ja pohjavesien suojelu

Jani Salminen ja Kirsti Kalevi, 2008. Liukkaudentorjunta-aineet ja asfalttipäällysteet. LIUTA-projektin loppuraportti. Suomen ympäristö 38/2008, Ympäristönsuojelu, 42 s. Suomen ympäristökeskus (SYKE)
SY38/2008 Liukkaudentorjunta-aineet ja asfalttipäällysteet

Rautanen, H. 2007. Akviferin 3D hydrogeologiseen mallintamiseen tarvittava tieto ja sen tuottaminen, esimerkkinä Kauriansalmen akviferi Kaakkois-Suomessa. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto, Geologian laitos. 90 s.

Tidenberg, S., Kosonen E. ja Gustafsson J. 2007. Teiden talvikunnossapidon vaikutukset pohjaveteen. Seurannan tuloksia. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 10/2007, 131 s., Suomen ympäristökeskus. URN:ISBN:9789521126659, ISBN 978-952-11-2665-9 (PDF). Julkaisu on saatavana myös painettuna ISBN 978-952-11-2664-2 (nid.). SYKEra10/2007 Teiden talvikunnossapidon vaikutukset pohjaveteen

Hellstén, P.P., Salminen,J., Jørgensen K.S. & Nystén, T.H. 2005. Use of potassium formate in road winter deicing can reduce groundwater deterioration. Environmental Science and Technology39(13):5095-5100. ISSN 0013-936X. 

Hellstén, P. P., Kivimäki, A.-L., Miettinen, I. T., Mäkinen, R. P., Salminen, J. M., Nystén, T. H.  2005.  Degradation of potassium formate in the unsaturated zone of a sandy aquifer. Journal of Environmental Quality 34(5): 1665-1671. ISSN 0047-2425.

Hämäläinen, J., Gustafsson, J., Hellstén P. & Nystén, T. 2005. Natriumkloridin vaikutus mineraalisten luiskansuojausten vedenläpäisevyyteen. Suomen ympäristö 775, ympäristönsuojelu, 77 s. ISBN 952-11-2012-6 (nid.), ISBN 952-11-2013-4 (PDF). Suomen ympäristö 775

Kerko, E.  2005. Kaliumformiaatin kaliumin maaperävaikutukset Kauriansalmen pohjavesialueella. Pro gradu, kesäkuu 2005. Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, geologian laitos, geologian ja paleontologian osasto ja Suomen ympäristökeskus. 
Kaliumformiaatin kaliumin maaperävaikutukset Kauriansalmen pohjavesialueella

Hellstén, P., Nystén, T., Salminen, J. , Granlund, K., Huotari, T. & Vallinkoski, V-M. 2004. Kaliumformiaatin hajoaminen maaperässä ja pohjavedessä, MIDAS-loppuraportti. Suomen ympäristö 675. ISBN 952-11-1622-6 (painettu), ISBN 952-11-1623-4 (pdf).  
SY675 Kaliumformiaatin hajoaminen maaperässä ja pohjavedessä

Gustafsson, J. 2003. Teiden liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten erityisseurantakohteet (The monitoring programme for the impacts of the road salting on groundwater), Suomen ympäristökeskuksen moniste 289,  ISBN 952-11-1512-2 (PDF) 
SYKEmo289 Teiden liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten erityisseurantakohteet

Hellstén, P. & Nystén, T. 2003. Migration on alternative de-icers in unsaturated zone of aquifers - in vitro - study. Water Science & Technology. Vol 48 No 9, ss. 45-55. IWA Publishing 2003. ISBN 1 84339 458 8.

Joutti, A.,  Schultz, E., Pessala, P.,  Nystén, T &i Hellstén, P. 2003.  Ecotoxicity of Alternative De-icers. J Soils & Sediments 3 (4) 221-292 (2003), ss. 269-272 . Landsberg. ISSN 1439-0108.

Kivelä, H., Nenonen, A., Nystén, T., Hellstén, P. & Tuorila, H. 2003.   Vaihtoehtoiset tiesuolat maistuvat vasta korkeina pitoisuuksina. Vesitalous vol. 1/2003.­­ S. 18 - 21.   ISSN 0505-3838.
Vesitalous vol. 1/2003. s. 18 - 21 (PDF)

Hellstén, P., Nystén, T., Kokkonen, P., Valve, M., Laaksonen, T., Määttä, T. ja Miettinen, I. 2002. Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen. Suomen ympäristö 552, 63 s. ISBN 952-11-1126-7 (nid.). ISBN 952-11-1127-5 (PDF)
SY552 Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen.

Rasa, K. 2002. Liukkaudentorjunta-aineiden vaikutus kadmiumin liukoisuuteen maassa. Ympäristösuojelutieteen Pro gradu, lokakuu 2002. Helsingin yliopisto, limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 48 s.

Hellstén, P. & Nystén, T. 2001. Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kemialliset reaktiot pohjaveteen kulkeutumisessa. Suomen ympäristö 515. ISBN 952-11-0606-9 (nid.), 952-11-0997-1 (PDF), ISSN 1238-7312.
SY515 Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kemialliset reaktiot pohjaveteen kulkeutumisessa.

Hellstén, P. & Nystén, T. 2001. Liukkaudentorjunta ja pohjavedet. Vesitalous 5/2001. ss. 24 - 28. ISSN 0505-3838. Vesitalous 5/2001. ss. 24 - 28

Nystén, T. & Gustafsson, J. 2001. Tiesuola pohjavedessä nyt ja ensi vuosikymmeninä. In: Salonen V-P & Korkka-Niemi K. (toim). Kirjoituksia pohjavedestä. Turun yliopisto, Geologian laitos, Turku. 2001. ss. 215 - 219. ISBN 951-29-2170-7.

Gustafsson, Juhani 2001. Tiesuolauksen riskikartoitus pohjavesialueilla Julk.: Salonen, Veli-Pekka & Korkka-Niemi, Kirsti (toim.). Kirjoituksia pohjavedestä. 3.Ympäristögeologian päivät 14.-15.3.2000. Turku, Turun yliopisto. ss. 207-212. ISBN 951-29-2170-7

Nystén, T. & Gustafsson, J. 2000. Migration of road salt in groundwater. Finncontact, Vol. 8/No. 4/2000. P. 7-8. Quarterly Newsletter of the Finnish Highway Transportation Technology Transfer Center. Finnish National Road Administration.

Gustafsson, J. & Nystén, T. 2000. Trends of chloride concentration in groundwater and results of risk assessment of road salting in Finland. Julk: Bjerg, P., Engesgaard, P. & Krom, T. (toim.). Groundwater 2000. Proceedings of international conference on groundwater research/Copenhagen/Denmark/6-8 June 2000. 2000 A.A. Balkema, Rotterdam, the Netherlands, p. 249-251. ISBN 90-5809 133 3.

Gustafsson, J. 2000. Tiesuolauksen riskikartoitus pohjavesialueilla - valtakunnallinen yhteenveto, Suomen ympäristö nro 361, ympäristönsuojelu. ISBN 952-11-0606-9 ISSN 1238-7312. Suomen ympäristö 361

Nystén, T., Gustafsson, J. & Oinonen, T. 1999. Pohjaveden kloridipitoisuudet ensimmäisen Salpausselän alueella. Suomen ympäristö, ympäristön suojelu, nro 331. ISSN 1238-7312 ISBN 952-11-0534-8. Suomen ympäristö 331

Granlund K., & Nystén, T. 1998. The effects of road salt on the Miekkamäki aquifer in Central Finland - simulation by a two-dimensional groundwater model. Deicing and dustbinding - risk to aquifers. Symposium, Helsinki, Finland, Oct 14-16. NHP Report No. 43. ISBN 952-11-0348-5, ISSN 0900-0267.

Nystén, T. 1998. Transport processes of road salt in Quaternary formations. Deicing and dustbinding - risk to aquifers. Symposium, Helsinki, Finland, Oct 14-16. NHP Report No. 43. ISBN 952-11-0348-5, ISSN 0900-0267.

Nystén, T. & Suokko, T. 1998 (toim.) Proceedings of an International Symposium, Helsinki, Finland October 14 - 16, 1998. Nordic Hydrological Programme, NHP Report No. 43 Helsinki 1998. ISBN 952-11-0348-5, ISSN 0900-0267.

Gustafsson, J. & Oinonen, T. 1998. The risk assessment of road salting and water quality monitoring. Deicing and dustbinding - risk to aquifers.Symposium, Helsinki, Finland, Oct 14-16. NHP Report No. 43. ISBN 952-11-0348-5, ISSN 0900-0267.

Nystén, T., Hänninen, T. 1997. Tiesuolan pohjavesihaittojen vaikutuksista ja torjuntakeinoista. Suomen ympäristö 57. ISSN 1238-7312, ISBN 952-11-0083-4. 55 s. Suomen ympäristö 57

Nystén, T., Kivimäki, A-L. 1995. Aquifers contaminated by road salting. Proceedings of the International Congress "Solutions '95", Edmonton, Canada, 4-10 June, 1995. 6 s.

Nystén, T., Granlund, K., Kivimäki, A-L. & Tuominen, S. 1995. Tiesuolauksen pohjavesivaikutusten mallintamistutkimukset Miekkamäen alueella. Tielaitoksen selvityksiä 29/1995. 108 s. + liitteet. ISSN 0788-3722. ISBN 951-726-067-9.

Hänninen, T., Kivimäki, A-L., Liponkoski, M. & Niemi, A. 1994. Tiesuolauksen vaikutus tärkeillä pohjavesialueilla - tilastollinen tarkastelu. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 70/1994. 38 s. + liitteet.

Kivimäki, A-L. 1994. Road salting and groundwater - results of the national risk assessment project. Suokko, T., Soveri, J. (eds.), Future groundwater resources at risk.Poster papers of the International Conference, Helsinki, Finland, 13-16 June, 1994. ss. 47 - 54.

Kivimäki, A-L. 1994. Road salting and groundwater - a risk assessment model. Salt grundvatten in Nordic countries. Proceedings of a workshop, Saltsjöbaden, Sweden, September 30 - October 1, 1992. Nordic Hydrological Programme, NHP Report No 35, ss. 127 - 141.

Yli-Kuivila, J., Kivimäki, A-L. & Kinnunen, T. 1993. Tiesuolaus ja pohjavedet. Nykytilan selvitys. Tielaitoksen selvityksiä 49/1993. 67 s. ISSN 0788-3722. ISBN 951-47-7691-7.

Soveri, J., de Coster, A. & Vesterinen, J. 1991. Tiesuolan vaikutus pohjaveteen Salpausselän alueella. Tielaitoksen selvityksiä 21/1991. 44 s. ISSN 0788-3722. ISBN 951-47-4389-X.

Julkaistu 16.4.2013 klo 15.47, päivitetty 17.3.2021 klo 16.03