Verkostoilla tehoa vesienhoitoon (Vesiverkostot)

 
 

Hallituksen kärkihanke

Tavoitteet

Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeen tavoitteena oli kehittää maakunnallisia vesienhoidon verkostoja, aktivoida ja tukea vesistöaluekohtaisia vesienhoidon verkostoja sekä kehittää Vesistökunnostajan karttapalvelua verkostotoimijoiden monipuoliseksi työkaluksi ja tiedonvälityskanavaksi. Hankkeen tavoitteena oli myös kehittää edelleen paikallisen tason vesienhoidon verkostoitumista hankkeen toteutusalueilla sekä auttaa ja opastaa eri toimijoita vesien tilan parantamiseen tähtäävissä toimenpiteissä ja rahoitusmahdollisuuksissa. Hankkeessa sovellettiin Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon verkoston (VYYHTI-verkosto) toimintamallia Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan alueilla.

 

Tulokset

Hankkeen tuloksena luotiin Pohjois-Pohjanmaalle ja Uudellemaalle maakunnalliset vesienhoitoa edistävät vesienhoidon verkostot sekä kehitettiin alan toimijoita monipuolisesti palveleva Vesistökunnostajan karttapalvelu, jonka teknisestä toteutuksesta vastasi SYKEn Tietokeskus.

Hankkeessa Pohjois-Pohjanmaalle ja Uudellemaalle luodut maakunnalliset vesienhoitoa edistävät vesienhoidon verkostot toimivat vahvassa yhteistyössä perustettavien maakuntien kanssa sekä tukevat maakuntien vesienhoidon tehtävää. Verkostojen toiminnalla aktivoidaan ja tuetaan vesistö- ja vesistöaluekohtaisia vesienhoidon verkostoja molemmissa maakunnissa sekä edistetään vesienhoidon verkostoitumista myös muualla Suomessa. Hankkeessa monipuolistettiin aktiivisten kunnostustoimijoiden verkostoa erityisesti maa-, metsätalous- ja kalataloustoimijoilla. Myös nuoriso- ja harrastejärjestöjä sekä kuntasektorin toimijoita aktivoitiin mukaan vesienhoitoon liittyvien verkostojen toimintaan.

Hankkeen tuloksena kehitetty valtakunnallinen Vesistökunnostajan karttapalvelu on kehitetty vesistökunnostustoimijoiden työkaluksi sekä vesienhoidon verkostojen tiedonvälityskanavaksi. Karttapalvelu tarjoaa kaikille alan toimijoille yhteisen paikan, jonka avulla voi muodostaa kokonaiskuvaa vesistökunnostustoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta sekä saada kunnostustoimenpiteiden suunnittelua tukevaa ohjeistusta. Karttapalvelu tarjoaa kaikille alan toimijoille myös yhteisen valtakunnallisen paikan, johon tietoa kunnostustoimenpiteistä voidaan tallentaa.

Karttapalveluun on koottu keskeiset vesistökunnostustoimenpiteiden suunnitteluun liittyvät aineistot ja työkalut sekä ohjeistukset ja yhteistyötahot. Suunnittelutyötä tukevia aineistoja voidaan tarkastella karttanäkymässä suhteessa omaan potentiaaliseen tai toteutuneeseen kunnostustoimenpidekohteeseen. Palveluun voi jokainen alan toimija tallentaa toteuttamansa kunnostustoimenpiteet sekä niihin liittyvät perustiedot mm. toteuttajasta, toteutustavoista sekä rahoituslähteistä. Lisäksi palvelussa voidaan tarkastella tallennettujen kunnostustoimenpiteiden perustiedoista alueellisesti ja/tai ajallisesti suodattaen yhteenvetotietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi rahoitusten haussa sekä erilaisissa raportoinneissa. Karttapalveluun tallennettujen toimenpiteiden kautta saa myös selville kunnostusten toteuttajatahot, joihin voi halutessaan ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja. Valtakunnallisen karttapalvelun kautta potentiaalinen kunnostaja löytää yhteistyötahoja ja kumppaneita kattavasti eri puolilta maata.

Vesistökunnostajan karttapalvelun kehittämisessä on hyödynnetty ESRIn ArcGIS Online -paikkatietopalvelualustaa ja eri tahojen avoimesti saatavilla olevia rajapintapalveluita. Osa rajapintapalveluista on laadittu hankkeessa karttapalvelun kehittämisen yhteydessä. Toteutuneiden kunnostustoimenpiteiden tallennussovelluksen proseduureissa on hyödynnetty SYKEn kansalaishavaintojärjestelmää. Toteutuneiden kunnostustoimenpiteiden yhteenvedoissa on hyödynnetty ArcGIS Onlinen koontinäyttö-palvelua.

Vesistökunnostajan karttapalvelu on kehitetty tiiviissä yhteistyössä hankekumppaneiden sekä valtakunnallisen Vesistökunnostusverkoston kanssa. Teknisestä toteutuksesta on vastannut Suomen ympäristökeskuksen Tietokeskus.

 

Vaikuttavuus

Hankkeessa kehitettyä mallia laajapohjaisesta vesienhoidon verkostosta voidaan soveltaa eri maakunnissa ja toiminta-alueilla. Alueellisten vesienhoidon verkostojen ja valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston käyttöön on laadittu Vesistökunnostusverkostojen toimintamallit ja hyvät käytännöt -yhteenveto, joka sisältää neljän eri alueen keskeiset verkostotoiminnan hyväksi koetut toimintatavat. Kooste toimii jatkossa vesienhoidon verkostotoiminnan kehittämisen työkaluna ja tukena sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Hankkeessa kehitetty Vesistökunnostajan karttapalvelu on koko kehitystyön ajan sekä palvelun julkaisun jälkeen saanut runsaasti positiivista palautetta ja palvelun potentiaali kunnostustiedon valtakunnallisena kokoajana on tunnustettu. Karttapalvelu edistää valtakunnan tasolla kunnostustoiminnan kokonaisuuksien hahmottamista sekä tuo esiin kunnostustoiminnan vaikuttavuutta. Palvelu edistää merkittävästi myös kunnostustoimijoiden välistä verkostoitumista ja kunnostustoimintaan liittyvän tiedon välittymistä.

 

Julkaisut ja raportit

Vesistökunnostajan karttapalvelu

www.ymparisto.fi/vesistokunnostajankarttapalvelu

Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeen loppuraportti

https://www.proagriaoulu.fi/files/verkostoilla-tehoa-vesien/verkostoilla_tehoa_vesienhoitoon_loppuraportti_final.pdf

Vesistökunnostusverkostojen toimintamallit ja hyvät käytännöt -yhteenveto

https://www.proagriaoulu.fi/files/verkostoilla-tehoa-vesien/vesistokunnostusverkostojen_toimintamallit_ja_hyvat_kaytannot_yhteisraportti.pdf

Lisätietoja hankkeesta

https://www.proagriaoulu.fi/fi/verkostoilla-tehoa-vesienhoitoon/

Julkaistu 13.3.2019 klo 13.16, päivitetty 9.3.2021 klo 16.21