Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuus (Lupamuutos)

ajankohtaista

Tutkimusryhmä luovutti selvityksen ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokalle 15.5.2019.

Tiedote 15.5.2019: Lainsäädäntöön ehdotetaan tarkistuksia vesien hyvän tilan saavuttamiseksi

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tehtävänä on tuottaa vaihtoehtoja Suomen lainsäädännön kehittämiseen siten, että ympäristöllisiä lupia voidaan tarvittaessa muuttaa vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke kartoittaa tässä tarkoituksessa EU-oikeuden vaatimukset ja Suomen oikeusjärjestelmän reunaehdot lupien muuttamiseen, vertaa Suomen tilannetta muihin jäsenvaltioihin ja tarkastelee myös muita ohjauskeinoja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden ohella hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota perustuslaillisiin kysymyksiin ja EU:n valtiontukisääntelyyn. Vertailuvaltioina ovat Itävalta, Ruotsi ja Saksa.

EU-oikeuden tausta

EU:n vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) sisältää vesienhoidon ympäristötavoitteet, joiden mukaan EU-alueella tulee saavuttaa vesimuodostumien hyvä tila ja ehkäistä niiden tilan heikentyminen. EU-tuomioistuin on linjannut, ettei jäsenvaltio voi myöntää lupaa sellaiselle hankkeelle, joka vaarantaa näiden tavoitteiden saavuttamisen (C-416/13). Direktiivi edellyttää myös, että olemassa olevia lupia tulee tarkistaa, jos tämä on tarpeen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomen nykytila

Suurin osa Suomen pintavesistä on ekologiselta tilaltaan hyviä tai erinomaisia, mutta monin paikoin pintavesien tila on hyvää heikompi. Vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) sääntely edellyttää vesienhoitosuunnitelman huomioon ottamista lupaharkinnassa, mutta vesienhoitosuunnitelmia tai vesienhoidon ympäristötavoitteita ei mainita lupien muuttamisen perusteena.

Yleisesti ottaen mahdollisuudet lupien muuttamiselle ovat vesilaissa rajoitetummat kuin ympäristönsuojelulaissa. Viime vuosina julkista keskustelua on käyty erityisesti vanhojen vesivoimalupien kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta.

Hankeryhmä ja ohjausryhmä

Hankeryhmään kuuluu yhdeksän tutkijaa. Sen johtajana toimii tutkimusprofessori Antti Belinskij (SYKE) ja koordinaattorina suunnittelija Essi Römpötti (SYKE).

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä oikeusministeriön edustajat. Ohjausryhmän puheenjohtaja on lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä.

Lisätietoja

Hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Antti Belinskij, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 088, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 15.5.2019 klo 11.42, päivitetty 14.8.2019 klo 10.13