Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen (VesiPOKE)

Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen - perusteet ja menettely

 


AJANKOHTAISTA: Keskustelutilaisuus 9.4. 2018: Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeaminen - VESIPOKE- hankkeen tulosten esittely ja keskustelu. Pankkisali, Ympäristöministeriö. Lisätietoa 

 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tehdä ehdotuksia lainsäädäntöuudistuksiksi ja muiksi toimenpiteiksi vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden ja niitä koskevien poikkeusten toimeenpanemiseksi entistä paremmin.

Hankkeessa:

 • selvitetään miten vesienhoidon ympäristötavoitteista ja niistä poikkeamisesta uuden hankkeen takia on säädetty eräissä muissa EU-maissa ja miten sääntelyä ollaan mahdollisesti muuttamassa EU-tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa;

 • arvioidaan kansallisen sääntelyn kehittämistarpeita suhteessa VHJL (1299/2004) 23-25 §:ssä säädettyjen vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamisen aineellisoikeudellisiin edellytyksiin;

 • arvioidaan kansallisen sääntelyn kehittämistarpeita suhteessa ympäristötavoitteista poikkeamisen menettelyihin, painottuen erityisesti VHJL 23 §:n mukaiseen uusia hankkeita koskevaan poikkeamisperusteeseen;

 • tunnistetaan ja arvioidaan mahdolliset muut sääntelyn kehittämistarpeet, mukaan lukien ympäristönsuojelulain ja vesilain lupaharkintaa koskeva sääntely.

Edellä esitetyn perusteella esitetään lainsäädäntöön ja ohjeistukseen sekä viranomaisten toimintatapoihin liittyviä kehittämisvaihtoehtoja ottaen myös tuleva maakuntauudistus huomioon, järjestetään viranomaisille koulutusta, osallistutaan EU:n asiantuntijaryhmiin sekä laaditaan taustoituksia EU:n asiantuntijaprosesseihin.


Työpaketit

Näiden tavoitteiden pohjalta hanke jakaantuu kolmeen työpakettiin seuraavasti:

 1. Kansainvälinen vertailu

  Hankkeesta toteutetaan kansainvälinen vertailu muiden valtioiden oikeudellisista toimenpiteistä suhteessa vesienhoidon ympäristötavoitteisiin ja niistä poikkeamiseen kahdella tapaa. Ensinnäkin hankkeessa tarkastellaan tiettyjen vertailumaiden lainsäädännöllisiä toimenpiteitä ja oikeuskäytännön kehittymistä. Toiseksi hankkeessa toteutetaan tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan muita EU-maita kattava kysely Weser-tapauksen vaikutuksista poikkeamissääntelyyn ja sen tulkintaan.

 2. Kansallisen sääntelyn ja toimintamallien kehittäminen

  Hankkeen pääasialliset tavoitteet kytkeytyvät tässä työpaketissa tehtävään kansallisen sääntelyn ja toimintamallien kehittämistarpeiden arviointiin. Työpaketti on jaettu kolmeen osaan, jossa ensimmäisessä keskitytään ympäristötavoitteisiin ja poikkeamisten soveltamiseen, toisessa poikkeamis-menettelyjen kehittämiseen ja kolmannessa muihin sääntelymuutoksiin.

 3. Koulutus ja asiantuntijatyö

  Hankkeessa valmistellaan päivitys ympäristöministeriön edellisellä vesienhoidon suunnittelukaudella annetulle ohjeistukselle. Ohjeistuksen valmistelu perustuu aikaisemmissa työpaketeissa saavutettuihin tehtyihin huomioihin ja vuorovaikutuksessa soveltajien kanssa. Ohjeiden valmistelussa otetaan huomioon EU-tason kehitys. Ohjeistuksen soveltamista tuetaan verkkopohjaisella koulutuspaketilla.

Tulokset

Hankkeen tuloksena tuotetaan vahtoehtoja kansallisen sääntelyn ja toimintamallien kehittämiseksi.

Viestintä

Hankkeessa on pidetty asiantuntijoille kaksi työpajaa 15.12.2017 ja 7.3.2018. Hankkeen loppuseminaari pidetään 9.4.2018 ympäristöministeriön Pankkisalissa,

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Antti Belinskij (SYKE ja UEF), +358 50 325 2563
Sähköposti etunimi.sukunimi@uef.fi tai etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suunnittelija Milla Mäenpää (SYKE), +358 295 251 442, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

vnteassykeuef
 

 

Julkaistu 20.10.2017 klo 13.27, päivitetty 30.6.2020 klo 11.53

Kohderyhmä: