Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen monitieteisesti – (ECORIVER)

Tausta ja tavoitteet

Vesivoimalaitokset ovat merkittäviä sähköntuottajia ja vesivoimalla on keskeinen rooli osana säätövoiman tuotantoa. Tuulivoiman lisääntyvä tuotanto lisää säätövoiman tarvetta ja samalla myös vesivoiman lyhytaikaissäännöstelyä. Rakennetut joet ovat myös elinympäristöjä virtavesikaloille ja jokialueiden biodiversiteetti on edelleen ympäröiviä alueita suurempi tarjoten myös monipuolisia virkistysmahdollisuuksia (ekosysteemipalvelut) ihmisille.

Hankkeen tavoitteena on arvioida vesivoimalaitosten lyhytaikaissäädön vaikutuksia hydrologisiin olosuhteisiin ja elinympäristöihin suurissa ja pienissä voimatalousvesistöissä. Ekosysteemipalveluiden arvoja kartoitetaan kyselytutkimusten avulla ja samalla mallinnetaan vesivoiman arvoa muuttuvilla energiamarkkinoilla mukaan lukien kysynnän joustavuus ja uudet energialähteet. Hankkeen lopputuloksena luodaan arviointikehikko, jota voidaan käyttää vesivoimatuotannon kohdevesistöjen ympäristötavoitteiden kehittämisessä.

Tehtävät

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan neljässä työpaketissa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työpaketti 1. Hydrodynaaminen mallintaminen ja ympäristöarvioinnit

Vesivoiman lyhytaikaissäätö aiheuttaa nopeita muutoksia veden virtaamassa ja korkeuksissa. Tässä työpaketissa mallinnetaan hydrologisia ja ekologisia vaikutuksia käyttäen erilaisia mallintamistyökaluja. Kohdealueena on Kemijoki, Kalajoki ja Kuusinkijoki. Työpaketin vetäjä on Hannu Marttila Oulun yliopistosta.

Työpaketti 2. Vesivoima osana energiamarkkinoita

Vesivoiman merkitys säätövoimana on kasvanut tuulivoiman lisääntymisen myötä. Työpaketin tavoitteena on mallintaa energiamarkkinoita ja vesivoiman osuutta siinä käyttäen hyväksi kansallisia sähkömarkkinatietoja ja säähavaintoja. Työpakettia vetää Maria Kopsakangas-Savolainen SYKEstä.

Työpaketti 3. Ekosysteemi palveluiden arvottaminen

Jokiin liittyviä ekosysteemipalveluita arvotetaan käyttäen menetelmänä laajoja maksuhalukkuuskyselyitä Kemi- ja Kalajoen alueella. Jokien lohikantoja arvioidaan populaatiomallien avulla ja samalla tuotetaan tietoa kalastuksen arvosta. Työpakettia vetää Artti Juutinen Lukesta.

Työpaketti 4. Säännöstelyjen jokien ympäristöhallinnan kehittäminen

Työpaketissa tuotetaan integroitu malli säännösteltyjen jokivesien ekosysteemipalveluiden arvottamiseen ja eri käyttömuotojen vertailuun. Työpakettia vetää Artti Juutinen Lukesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Hankkeen projektipäällikkö, Artti Juutinen, tutkimusprofessori, etunimi.sukunimi@luke.fi, puh. 0295 325 341

SYKEn osuuden projektipäällikkö Seppo Hellsten, kehittämispäällikkö, puh. 0295 251 165, etunimi.sukunimi@syke.fi

Luken ja Oulun yliopiston logot
 

 

 

Julkaistu 10.9.2020 klo 12.04, päivitetty 10.12.2020 klo 12.55