Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vihreä talous ja vesi

Tausta ja tarve

Vihreä talous tarkoittaa talousjärjestelmää, jossa ekosysteemin hyvinvointi otetaan huomioon kiinteänä osana järjestelmää. Tämä on yksi, vaikka ei ainoa vihreän talouden määritelmä ja vihreän talouden määritelmästä käydään vielä keskustelua. Vihreän talouden tavoitteeksi on nähty luonnonvarojen ja energian kestävä käyttö, sen osana resurssitehokkuus sekä jäte- ja päästökuormien vähentäminen. Vihreässä taloudessa taloudellisen toiminnan toimintaedellytykset muuttuvat ja tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia taloudellisille toimijoille. Vaikka vihreässä taloudessa korostuvat erityisesti talouden ja ympäristönäkökulmien yhteensovittaminen, ei sosiaalisia kysymyksiä voida ohittaa.

Vihreässä taloudessa pyrkimyksenä onkin parantaa myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta vähentämällä köyhyyttä, ylläpitämällä työllisyyttä ja jakamalla varoja vastuullisesti. Erityisesti kansainvälisesti sosiaaliset kysymykset liittyvät vesikysymyksiin oleellisesti. Toisaalta kaupan ja tuonti- ja vientivirtoihin sisältyvän veden piilovirtojen kautta (vesijalanjälki) myös Suomella on roolinsa kansainvälisissä vesikysymyksissä. Nämä haasteet tulee tunnistaa. Toisaalta, koska Suomi on vesirikas ja yksi vesiosaamisen edelläkävijämaista, on maalla hyvät mahdollisuudet edistää vihreää taloutta vesiasioiden osalta myös kansainvälisesti. Muutos kohti vihreää taloutta ei tapahdu itsestään vaan tarvitse investointeja ja siirtymää tukevia politiikkatoimia.

Tämän hankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys siitä, mitä vesi tarkoittaa vihreän talouden kontekstissa. Näin ollen selvityksen tarkoituksena on hahmottaa, mikä on Suomen rooli edistää vihreää taloutta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kysymykset, joita tarkastellaan sekä globaalilla että kansallisella tasolla:
  • Miten vesi ja vihreä talous –teema on ymmärretty kansainvälisessä keskustelussa
  • Kansallisesti kysytään: Miten vesi ja vihreä talous –teema olisi tarkoituksenmukaista ymmärtää Suomessa
  • Mitkä ovat keskeisiä haasteita maataloudessa, teollisuudessa, yhdyskunnissa, energian tuotannossa, kaupungeissa, valuma-alueelle yleisesti, sekä toimialojen rajapinnoissa? Mitkä ovat keskeiset uudet vihreän talouden mukaiset liiketoiminnan mahdollisuudet maataloudessa, teollisuudessa, yhdyskunnissa, vesienvirkistyskäytössä ja valuma-alueilla, yleisesti? Mitkä asiat erityisesti tarvitsisivat investointeja ja palvelujen kehittämistä?
  • Minkälaisilla politiikka- ja muilla toimilla voidaan edistää vihreän talouden mukaista vesikysymysten huomioon ottamista?

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on tarkastella vesivarojen kestävää käyttöä ja hallintaa kokonaisuutena ja löytää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat niiden käyttöön suhteessa muihin yhdyskunnan toimintoihin. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti vesivarojen määrän ja laadun riittävyys, vesien käyttömuotojen vuorovaikutus ja taloudellisuus, energiataloudellisuus, lietteiden käsittely ja hyödynnettävyys, vesihuoltolaitosten elinkaaret sekä taloudellisuus. Tarkastelu tehdään sekä maailmanlaajuisena että altakunnallisena. Tällöin korostuvat vesi-energia-ruoka –yhteyden  tarkastelu ja veden määrän ja laadun vaatimukset ja kehityskohteet eri käyttömuodoissa.

Vihreä talous ja vesi Suomessa -työpaja

Syyskuussa 2013 järjestettiin työpaja, johon kutsuttiin alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden lisäksi alalla toimivia yrityksiä. Työpajaann saatiinkin laaja osanotto useasta eri laitoksesta ja yrityksestä. Hyvien alustusten jälkeen käytiin vilkasta keskustelua ja keskustelun lopputulokset dokumentoidaan hankkeen loppuraporttiin.

Lisätietoja

Jyrki Laitinen, johtava asiantuntija, Suomen ympäristökeskus  SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.10.2013 klo 13.42, päivitetty 16.12.2014 klo 15.36

Kohderyhmä: