Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maaseudun ja kaupungin rajapinnassa

Uutinen 3.10.2019 klo 8.18
Kajaanin kaupunki
© Kajaanin kaupunki

Maaseutualueiden toiminnallinen kytkeytyminen kaupunkialueisiin sekä niiden väestörakenteen muutokset olivat keskustelun punaisena lankana Kuopion, Mikkelin ja Kajaanin suunnittelukysymyksiä käsitelleessä työpajaryhmässä. Muuttoliikkeiden ja liikennevirtojen ymmärtäminen on keskeistä suunniteltaessa eri alueiden maankäyttöä ja tulevaisuuden palveluita. Jokaisessa kunnassa teemoja lähestytään kuitenkin hieman eri perspektiivistä ja eri skaalalla, minkä vuoksi kuntien edustajat olivat kiinnostuneita kuulemaan myös muiden kuntien suunnittelukysymyksistä ja tuloksista. Kaikissa kolmessa pureudutaan yleiskuvaa syvemmälle kehityskulkuihin ja erilaisiin alueilla havaittaviin vaiheisiin.
 
Kuopion seudulla pohditaan maaseudun erilaisia vyöhykkeitä ja tutkitaan palveluverkkoa. Kuopiossa maaseudun rakentamisen ohjauksessa hyödynnetään edullisuusvyöhykkeiden määrittelyä. Työpajassa pohdittiinkin näiden vyöhykkeiden hyödyntämistä ja kehittämistä. Kuntarajojen yli ulottuvaa tarkastelua pidettiin tärkeänä muun muassa palveluiden optimoinnin kannalta. Keskustelussa nousi esiin myös viestintäyhteyksien ja tietoliikenneverkon huomioiminen sekä asukkaiden tarpeiden näkökulmasta että edullisuusvyöhykkeen yhtenä muuttujana. 

Hankkeessa toteutetaan Mikkeliin osalta maaseudun erityyppisten alueiden kehityskuvaa. Keskustelussa nousi matkailun ja kakkosasumisen merkitys ja erityisesti kestävän matkailun potentiaalin näkökulma. Osallistujat pohtivat myös analyysien tarkoitusta. Tilannekuvan muodostamisen lisäksi on tarkoitus ennakoida tulevia kehitystrendejä. Toisaalta pelkän nykytilan kuvauksenkin hyöty tunnistettiin, sillä tuotettu tieto auttaa kuntien suunnittelijoita tunnistamaan ilmiöt muutoksen taustalla.

Kajaanissa mielenkiinto kohdistuu neljään keskenään erilaiseen asuinalueeseen. 1970-luvulla rakennettujen asuinalueiden tulevaisuus ja yleisemmin alueiden väestörakenteen kehitys tunnistettiin tärkeäksi teemaksi muissakin keskusteluun osallistuneissa kunnissa. Kajaanin tapauksessa keskustelua herätti myös useiden isojen työnantajien sijoittuminen kauas Kajaanin keskustaajamasta. Sijainti aiheuttaa työmatkaliikennettä taajamien ulkopuolelle, koska kyseisten työpaikkojen lähistöllä ei ole houkuttelevia asuinpaikkoja.
 


Kohderyhmä: