Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yhdyskuntarakenteen vyöhykeanalyysi, liikkumistottumukset auto-, joukkoliikenne- ja jalankulkuvyöhykkeillä (Urban Zone 1)

Hankkeen tarkoitus

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyyttä tutkivassa Urban Zone -hankkeessa on yhdistetty Uudellamaalla kerättyihin liikennetutkimusaineistoihin tutkimusalueen maankäyttöä ja liikennejärjestelmää kuvaavia yhdyskuntarakenne- ja vyöhykeluokitteluja sekä analysoitu näiden perusteella yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja vaikutuksia matkustustottumuksiin. Hankkeen tavoitteena on ollut yhdistää erillään olevia maankäyttöä kuvaavia tietoaineistoja ja liikennetutkimusaineistoja sekä jalostaa niitä muotoon, jota on mahdollista hyödyntää maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.

Tutkimusalue ja hankkeen toteutus

Hankkeen tutkimusalueeseen kuuluvat pääkaupunkiseutu, Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Riihimäen seutu. Tutkimushanke käynnistyi marraskuussa 2007 ja päättyy vuoden 2010 lopussa. Hankkeen toteuttavat pääasiassa Tampereen teknillisen yliopiston tiedonhallinnan ja logistiikan laitos, Suomen Ympäristökeskuksen rakennetun ympäristön yksikkö sekä Teknillinen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos.

Menetelmä

Tutkimushankkeessa on muodostettu pääkaupunkiseudulle ja Uudellemaalle yhdyskuntarakenteen vyöhykejako, jossa alue on jaettu jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeisiin. Vyöhykkeiden kriteeristöt on laadittu siten, että niitä on mahdollista soveltaa nykytilanteen analysoinnissa, tapahtuneen kehityksen arvioinnissa ja tulevan kehityksen ennakoinnissa. Vyöhykejako on laadittu YKR:n (Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä) 250 x 250 metrin ruudukolle.

Erilaisille yhdyskuntarakenteen vyöhykkeille on laadittu alueprofiilit ja liikkumisprofiilit. YKR-aineistoon perustuvat alueprofiilit kuvaavat vyöhykkeiden maankäyttöä ja ne sisältävät tietoa mm. aluetehokkuudesta, asukkaiden ja työpaikkojen määristä, asuntokuntatiheydestä, asumisväljyydestä ja autonomistuksesta. YTV:n laajaan liikennetutkimusaineistoon perustuvat liikkumisprofiilit kuvaavat vyöhykkeittäisiä matkustustottumuksia, mm. matkalukua kulkutavoittain, liikennesuoritetta kulkutavoittain sekä liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Tulokset

Vyöhykejaon, alueprofiilit ja liikkumisprofiilit sisältävä Urban Zone -hankkeen loppuraportti valmistui vuoden 2011 huhtikuussa (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 15/2011). Uudenmaan liitto hyödynsi vyöhykemenetelmää rakennemallien liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa, mitä kuvaava raportti ilmestyi 2010 (Uudenmaan liiton julkaisuja E 107).

Loppuraportti

Raportin liitekartasto

Muut tulokset

Julkaistu 10.4.2013 klo 12.19, päivitetty 16.10.2020 klo 11.45