Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu - tiekartta

Euroopan komissio ja Suomen valtio ovat asettaneet tavoitteet kiertotalouden edistämiselle ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää löytää ohjauskeinoja, joilla voidaan parantaa kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä sekä vähentää näistä koituvia kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristöhaittoja. Näiden toimenpiteiden tulisi kattaa eri liiketoimintasektorit ja arvoketjut sekä ottaa huomioon toimenpiteiden mahdollisuuksien koko kirjo.

Tuotteiden ympäristötehokkuutta ja niiden kierrätyksen helppoutta voidaan lisätä parhaiten, kun nämä näkökohdat otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Euroopan komission julkistamassa kiertotalouden toimintasuunnitelmassa onkin vahva painotus kestävässä tuotesuunnittelussa ja on todettu, että jatkossa markkinoille pitää tulla etupäässä tuotteita, jotka on suunniteltu ja valmistettu kestäviksi, korjattaviksi, uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäviksi. Lisäksi ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun edistäminen luo pohjaa innovoinnille ja kilpailukyvyn parantamiselle: ympäristötehokkaampien tuotteiden kysyntä kasvaa ja nämä kiinnostavat myös ulkopuolisia rahoittajia. Vaikka yrityksiä on tuettu ja kannustettu ympäristömyötäiseen tuotesuunnitteluun ja sen laajamittaisempaan hyödyntämiseen tutkijoiden ja julkisen sektorin toimesta jo kauan, on hyvin vähän julkaistuja tutkimustuloksia niistä yrityksistä, jotka ovat systemaattisesti ja merkittävästi panostaneet ympäristömyötäiseen tuotesuunnitteluun.

Tässä selvityksessä tähdätään ympäristömyötäisen suunnittelun tiekartan luomiseen. Tiekartta pohjautuu selvitykseen olemassa olevista malleista muissa maissa, EU:n tuoreisiin linjauksiin kiertotaloudesta ja tuotepolitiikasta, suomalaisten toimijoiden näkemyksiin toimintaympäristömme erityispiirteistä, tuoreeseen Pohjoismaiden ministerineuvoston selvitykseen ympäristömyötäisestä tuotesuunnittelusta eri pohjoismaissa, sekä työpajatyöskentelyn kautta saatuun yhteiseen näkemykseen tiekartan painopisteistä. Työssä pyritään myös dialogiin EU:n komission kanssa.

Tarkastelemme erityisesti olemassa olevia malleja ympäristömyötäisen suunnittelun tukemiseen ja suomalaisen elinkeinoelämän sekä julkisten toimijoiden näkemyksiä näistä:

  • Mitkä julkisen sektorin ohjauskeinoista toimivat/voisivat toimia parhaiten suomalaisessa toimintaympäristössä?
  • Mitä muita toimia kaivataan ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun edistämiseen?
  • Mitkä ovat suurimpia haasteita toimintaympäristössämme ja yrityksissä aiheeseen liittyen?
  • Onko sektoreiden välillä eroa ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun implementoinnissa?
  • Kun ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua toteutetaan yrityksessä, niin miten sen vaikutuksia seurataan?

Hankkeessa luodaan tiekartta, jota ympäristöministeriö ja muut ministeriöt voivat hyödyntää suoraan ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun tukemisessa ja dialogissa EU:n komission kanssa. Hanke pyrkii antamaan sekä selkeästi muotoiltuja strategisia suosituksia että tarjoamaan tietoa, jota voidaan soveltaa kulutuksen ja tuotannon osa-alueiden ohjauskeinojen ja toimien kehittämisessä. Erityisesti pyritään antamaan sisältöä kansalliseen Kiertotalouden ohjelmaan, ja ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiin. Tiekarttaa, tai sen osia, voisivat myös yritykset soveltaa sisäisissä T&K-strategioissa tai niistä viestimisessä. Hanke tähtää pitkän aikavälin kehittämiseen, eli se visioi kulutuksen ja tuotannon muuttumista ja niiden eriasteisen ohjauksen mahdollisuuksia. Tarkastelun horisontti on vuoteen 2030 asti.

Julkaistu 8.9.2020 klo 13.51, päivitetty 8.9.2020 klo 17.40

Kohderyhmä: