Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2012 jälkeen päättyneet hankkeet.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa avointa tietoa tulvista ja maankäytöstä ilmastotoimien tueksi. Hanke toteutetaan hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä aikaisemmissa pilottihankkeissa ja tulvakarttoje...

Sähkön kysyntäjoustoa avoimeen lähdekoodiin perustuvalla järjestelmällä - EasyDR

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen energiajärjestelmässä on yksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen avaintekijöistä. Hanke vastaa tähän haasteeseen mahdollistamalla laajamittaisen kysyntäjouston asuinra...

Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (KUITTI)

KUITTI-hankkeessa luodaan kansallinen kokonaiskustannusarvio ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvistä taloudellisista riskeistä. Hankkeen tulokset auttavat hahmottamaan nykyistä paremmin, mitkä ovat...

Kestävyyden haasteet - metsien ja kalastuksen hallinta sertifiointijärjestelmien avulla (ConSust)

Hankkeessa arvioidaan kansainvälisten MSC-, FSC- ja PEFC- sertifiointijärjestelmien vaikuttavuutta Suomessa ja Venäjällä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja moninaiset riskit alueellisessa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (SOLARIS)

Hankkeessa tuotamme tietoa ja lisäämme ymmärrystä siitä, millaisia oikeudenmukaisuuskysymyksiä sopeutumispoliitikkoihin liittyy, miten niitä voidaan hallita ja ottaa huomioon päätöksenteossa. Sovellam...

Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)

KOKOSOPU-hankkeen päätavoitteena on tuottaa kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta.

Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla - Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä (SysteemiHiili)

SysteemiHiili-hankkeessa tavoitteena on parantaa menetelmällisiä valmiuksia ja ymmärrystä maankäytön muutosten vaikutusketjuista ja kokonaisvaikutuksista sekä tukea ilmastoviisaiden, kestävien ja kust...

Yhteisen tietopohjan kehittäminen maankäytön ja sen muutosten seurannalle (Mammutti)

Mammutti-hankkeen tavoitteena on parantaa maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavaa tietopohjaa raportoinnin, suunnittelun yms. pohjaksi ja luoda maankäyttötietoa tuottaville organisaatioille yhteinen toi...

Menetelmä ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien ja sopeutumisen arviointiin Suomessa

Hankkeessa kehitetään menetelmä ilmastonmuutosriskien ja niihin sopeutumisen arviointiin maakuntatasolla Suomessa.

Psyykkinen ja fyysinen terveys sekä yhteiskunnalliset haasteet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (CHAMPS)

Tutkimuskonsortio CHAMPS tutkii ilmastonmuutoksen mahdollisia terveysvaikutuksia kolmesta toisiinsa liittyvästänäkökulmasta.

Kestävyysmuutosten tutkimus - Kriittisen pohdinnan ja metodologisten valmiuksien vahvistaminen tieteenalojen välillä (REFLECT)

Kestävyysmuutosten tutkimus - Kriittisen pohdinnan ja metodologisten valmiuksien vahvistaminen tieteenalojen välillä (REFLECT)

Lumen peittoalatuotteen demonstrointi optisten sensoreiden datasta (SEDOS)

Kehitetään prototyyppi prosessoitityökalu ja menetelmät lumen peittoalatuotteen tekemiseksi tulevasta EUMETSATin Metop-SG/METimage.sensorista. Demonstrointi ja tuotteiden validointi tehdään käyttäen S...

ESA Snow Climate Change Initiative (Snow_cci)

Tavoitteena globaalin lumipeitteen muutoksen (lumen peittävyys, lumen vesiarvo) kuvaavan aikasarjan luominen satelliittidatasta 40 vuoden ajalta, pääasiallisesti ilmastotutkimuksen tarpeisiin. Aikasar...

Satellite Snow Product Intercomparison and Evaluation Exercise (SnowPEx)

Hankkeen päämääränä on verrata ja validoida eri toimijoiden kaukokartoituksella tuotettuja globaaleja tai alueellisia lumikarttoja (Lumipeitteen laajuus, Lumen vesiarvo). Näistä tuotteista tehdään myö...

EU toimi: Musta hiili Arktisella alueella

Mustan hiilen päästöjen vähentämiskeinojen kehittäminen Arktisella alueella ja vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä Arktisen alueen ympäristönsuojelussa.

Musta hiili Arktisella alueella ja merkitys suhteessa pölylähteisiin (IBA-FIN-BCDUST)

IBA-projekti arvioi Arktisen alueen mustan hiilen (BC, black carbon) ilmastovaikutusten merkittävyyttä verrattuna pölylähteisiin.

BC Footprint - Mustahiilijalanjälki

Black Carbon Footprint -hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen ja useille tieteen ja tekniikan aloille soveltuva ilmakehää lämmittävän mustanhiilen päästöjen ja vaikutusten metriikka sekä lisätä ymm...

Kohti eko-hyvinvointivaltiota: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orkestrointi (ORSI)

ORSI-hanke tuottaa tutkittua tietoa ja välineitä, joiden avulla julkinen valta pystyy tehokkaasti ohjaamaan yhteiskuntaa kohti ekohyvinvointivaltiota. Samalla se luo uutta tietoa eko-sosiaalipolitiika...

Ruoka- ja energiajärjestelmät murroksessa (EE-TRANS)

EE-TRANS tutkii ja vertailee ruoka- ja energiajärjestemissä käynnissä olevaa murrosta ja tunnistaa politiikkakeinoja kestävien ruokailu- ja energiankäyttötapojen edistämiseksi.

Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE)

CORE tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja –päätöksenteossa. Hanke tukeutuu ajatukseen toimijoiden keskinäisestä riippuvuudes...


1
2
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle