Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Hanke Vaihe
EU toimi: Musta hiili Arktisella alueella

Mustan hiilen päästöjen vähentämiskeinojen kehittäminen Arktisella alueella ja vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä Arktisen alueen ympäristönsuojelussa.

Musta hiili Arktisella alueella ja merkitys suhteessa pölylähteisiin (IBA-FIN-BCDUST)

IBA-projekti arvioi Arktisen alueen mustan hiilen (BC, black carbon) ilmastovaikutusten merkittävyyttä verrattuna pölylähteisiin.

BC Footprint - Mustahiilijalanjälki

Black Carbon Footprint -hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen ja useille tieteen ja tekniikan aloille soveltuva ilmakehää lämmittävän mustanhiilen päästöjen ja vaikutusten metriikka sekä lisätä ymm...

Kohti eko-hyvinvointivaltiota: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orkestrointi (ORSI)

ORSI-hanke tuottaa tutkittua tietoa ja välineitä, joiden avulla julkinen valta pystyy tehokkaasti ohjaamaan yhteiskuntaa kohti ekohyvinvointivaltiota. Samalla se luo uutta tietoa eko-sosiaalipolitiika...

Ruoka- ja energiajärjestelmät murroksessa (EE-TRANS)

EE-TRANS tutkii ja vertailee ruoka- ja energiajärjestemissä käynnissä olevaa murrosta ja tunnistaa politiikkakeinoja kestävien ruokailu- ja energiankäyttötapojen edistämiseksi.

Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE)

CORE- tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja –päätöksenteossa. Hanke tukeutuu ajatukseen toimijoiden keskinäisestä riippuvuude...

Maaperän hiilimalli - Yasso

Dynaaminen malli maaperän hiilimäärän, hiilimäärän muutosten ja heterotrofisen maahengityksen laskemiseen.

Päästöjen alueellinen skenaariomallinnus FRES

Alueellinen päästöskenaariomalli (FRES) on työkalu, jolla mallinnetaan Suomen päästöjä

Valkoinen Arktis: Lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden sääntelyvaihtoehtojen kartoitus arktisilla alueilla (WHITE)

Lyhytikäiset ilmastoon vaikuttavat yhdisteet (SLCF-yhdisteet) ovat musta hiili, metaani, alailmakehän otsoni ja eräät fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet).

Viljelykäytäntöjen muutos ja kestävä maatalous

Hankkeessa tarkastellaan viljelykäytäntöjen muutoksia Suomessa EU-jäsenyyden jälkeisellä ajalla. Tavoitteena on selvittää miten ympäristöystävällisempien viljelymenetelmien, kuten suorakylvön käyttöö...

Pohjoisen havumetsävyöhykkeen ilmastonmuutosindikaattoreiden tarkentaminen (EU Life+ MONIMET)

EU:n Life+ -hanke MONIMETissa määritetään ilmastonmuutosindikaattoreita boreaaliselle metsäalueelle ja tarkennetaan tietoa boreaalisen ekosysteemin kasvukauden pituudesta sekä hiilitaseen kausivaihtel...

Suomalaisen ympäristön ja yhteiskunnan kyky sopeutua ilmastonmuutokseen (FINADAPT)

FINADAPT -konsortion tavoitteena oli tutkia Suomen sopeutumista ilmastonmuutoksen mahdollisiin vaikutuksiin. Konsortioon kuului 11 tutkimuslaitosta ja tutkimukset tehtiin vuosina 2004-2005.

Bottom-Up Climate Adaptation Strategies for a Sustainable Europe (BASE)

EU:n BASE-hanke (rahoitus FP7) pyrkii tukemaan kestävää ilmastonmuutokseen sopeutumista Euroopassa. BASEssa pyritään muokkaamaan kokemusperäistä ja tieteellistä tietoa sopeutumisesta käytettävään muot...

Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto FinLTSER

LTSER-verkostolla tarkoitetaan maan kattavaa korkeatasoisesti ja monipuolisesti varusteltua ekologisiin ja sosio-ekologisiin vuorovaikutuksiin keskittyneiden tutkimusasemien tai -keskittymien verkosto...

Laskeuman laadun seuranta Suomessa

Seurantatutkimuksessa mitataan sateen mukana tulevaa happamoittavien yhdisteiden, ravinteiden sekä ympäristömyrkkyjen (POPs, raskasmetallit ml. elohopea) laskeumaa ilmanlaadun seurannan tausta-alueill...

Ilmastopolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan koherenssi: ristiriidat ja synergiat metsäbioenergiaan ja elintarvikeketjuihin vaikuttavissa politiikkatoimissa (IlpoKohe)

Hankkeessa pyritään selvittämään valittujen tapausten (metsäbioenergia, elintarvikeketjut) avulla, miten ilmastopolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan väliset ristiriidat tai synergiaedut syntyvät j...

Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi

Hankkeessa tutkitaan nykyisten ja mahdollisten uusien ohjauskeinojen toimivuutta ja mielekkyyttä metsä- ja maatalousluonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi.

Ilmastopolitiikan raportointien kehittäminen RYMO:n toimintakentässä

Projektin esittelykalvot (pdf 220 Kt)

Liikenteen ilmastokeskustelun poikkitieteellinen analyysi (CAST)

Liikenteen ilmastokeskustelun poikkitieteellinen analyysi (CAST) on Suomen akatemian rahoittama hanke, jossa tarkastellaan suomalaista keskustelua EU:n energia ja ilmastopaketista sekä kotimaan hiilid...