Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2012 jälkeen päättyneet hankkeet.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Tutkijoiden yöt (Blue Nights)

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on innostaa erityisesti nuoria merentutkimuksen pariin ja lisätä heidän kiinnostustaan tutkijanuran valintaan.

Yritysten vesivastuullisuuden edistäminen ELY-keskusten vesienhoitotyössä

Hankkeessa painotetaan ja edistetään yritysten vesivastuullisuuden tähän mennessä vähemmän huomiota saanutta ulottuvuutta: veden laadulliseen tilaan vaikuttamista arvo- ja hankintaketjujen hallinnan k...

Vesivastuullisuuden kansallinen edistäminen (VesivastuuFI)

VesivastuuFI-hanke vastaa vesivastuullisuuden kansallisen kehittämisen koordinoinnista Suomessa.

Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa avointa tietoa tulvista ja maankäytöstä ilmastotoimien tueksi. Hanke toteutetaan hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä aikaisemmissa pilottihankkeissa ja tulvakarttoje...

Merialuesuunnittelun yhdentäminen Itämerellä ja Pohjanmerellä (eMSP NBSR)

eMSP NBSR -projekti kokoaa yhteen merialuesuunnittelusta (MSP) vastaavat viranomaiset, ja hallitustenväliset organisaatiot sekä tutkimusorganisaatioita Itämeren ja Pohjanmeren alueilta. Hanke pyrkii l...

Uudet innovaatiot merialuesuunnittelun korkeakouluopetuksessa - KnowledgeFlows

KnowledgeFlows tukee Euroopan korkeakouluyhteisöä vastaamaan kasvaviin tiedon, taitojen ja innovaatioiden vaatimuksiin merien aluesuunnittelussa (MSP) ja kehittää lähestymistapoja vastata niihin.

Laserkeilaus vesien hallinnassa osana kestävää maankäytön ja metsien suunnittelua (LaserVesi)

Hankkeen tavoitteena on tehostaa kansallisen laserkeilausohjelman tuottaman datan hyödyntämistä. Lasereilausaineistosta 5 p/m2 luodaan uusia tuotteita vesien hallintaan pilottialueille. Tuloksena saad...

Helmi-ohjelman pienvesi- ja rantaluontoverkosto (HELPPI)

Hankkeen tavoitteena on muun muassa koordinoida ja fasilitoida Helmi-ohjelman pienvesi- ja rantaluontokunnostustöiden toimeenpanoa valtakunnallisesti, tukea valtakunnallisen pienvesien kunnostuksen ko...

Enhancing the marine and coastal biodiversity of the Baltic Sea in Finland and promoting the sustainable use of marine resources (BIODIVERSEA LIFE-IP)

Biodiversea LIFE-IP (2021–2029) on Suomen suurin yhteistyöhanke Itämeren monimuotoisen luonnon turvaamiseksi. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tehostaa meriluonnon suojelua ja edistää luonnonvarojen...

HASUdigi – happamat sulfaattimaat hallintaan

Hankkeen tavoitteena on lisätä maankäytön- sekä rakentamisen suunnittelijoiden tietoisuutta ja osaamista happamien sulfaattimaiden huomioimisessa ja sitä kautta minimoida niistä aiheutuvia riskejä sek...

Kestävyyden haasteet - metsien ja kalastuksen hallinta sertifiointijärjestelmien avulla (ConSust)

Hankkeessa arvioidaan kansainvälisten MSC-, FSC- ja PEFC- sertifiointijärjestelmien vaikuttavuutta Suomessa ja Venäjällä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta.

Valuma-aluekunnostusten valtavirtaistaminen: uudet lähestymistavat, skaalautuvuus ja muunneltavuus (MERLIN)

Yhteiskunnan murrokseen MERLIN valtavirtaistaa luonnonmukaisten ja luontoon pohjautuvien ratkaisujen parhaita käytäntöjä sosiaalisesti, taloudellisesti, ilmastollisesti ja ekologisesti kestävästi.

Puupuhdistamojen valuma-aluetason pilotointi maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa (PuuValuVesi) -hanke

Puupuhdistamojen valuma-aluetason pilotointi maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa (PuuValuVesi)

Elämää veden kiitoradalla: monilaitekuvantaminen ja kuvien luokittelu avoimella kuvajoukolla planktonin tiheän aikavälin muutosten tutkimuksessa (FASTVISION-plus)

Konsortiossa yhdistyvät SYKEn nykyaikaiset planktonkuvannuslaitteet ja lajintuntemus sekä LUT:n tietokonenäkö- ja hahmontunnistusosaaminen. Automaattisten kuvantamislaitteiden tuottamien kuvien ja mui...

Itämeren alueen lääkeainefoorumi (Baltic Sea Pharma Platform)

Itämeren alueen lääkeainefoorumi tuo yhteen ympäristön lääkejäämiin liittyviä hankkeita ja sidosryhmiä koko Itämeren alueelta. Sen tehtävänä on jakaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja ed...

Geneettiset menetelmät kasviplanktonseurantaan (GeMeKa)

Hankkeessa pyritään yhdistämään geneettistä kasviplanktonlajistotietoa valomikroskoskopoimalla saatuun kvantitatiiviseen lajistotietoon. Hankkeen tulokset auttavat kehittämään kasviplanktonin monimuo...

Baltic Blue Biotechnology Alliance+ - hanke sinisen bioteknologian tukemiseen

Alliance+ on jatkoprojekti alkuperäiselle Baltic Blue Biotechnology Alliance -projektille. Alliance+ pyrkii laajentamaan sinisen bioteknologian Alliance-verkostoa alkuperäisestä projektista. Tarkoituk...

BlueBioSites -siemenrahahanke vesiviljelyn tueksi

BlueBioSites siemenrahahankkeen aikana on tarkoitus suunnitella varsinainen, suuren mittakaavan projekti selvittämään simpukoiden, makrolevien ja kalojen kasvattamiseen, sekä mikrolevien että järviruo...

Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi suhteessa vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin – työkalujen nykytila ja kehittämistarpeet (VESIMALLIT)

Kun ympäristölupaprosessissa arvioidaan uusien hankkeiden vaikutuksia vesimuodostumille, erilaisille ennakkoselvitysmenetelmille on suuri tarve. Monia menetelmiä ja malleja, on jo käytössä, mutta tois...

Sinilevien ultraäänitorjunnan vaikutukset planktonyhteisöön (UltraPlan)

UltraPlan-hanke tutkii Pieksämäellä, Jäppilän Ahvenlammella kesällä 2021 toiminnassa olevan ultraääntä tuottavan lautan kykyä torjua sinileväkukintoja sekä sen vaikutuksia kasvi- ja eläinplanktonyhtei...


1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle