Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2012 jälkeen päättyneet hankkeet.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Suomen materiaalivirta-analyysi ja luonnonvarojen käytön skenaariotyö kiertotaloussopimuksen tueksi (MaViSkene)

Hankkeen tarkoituksena on luoda valmiudet Kiertotalouden strategisen ohjelman tavoitteiden seurantaan sekä vahvistaa eri toimijoiden (toimialajärjestöt, avainyritykset, kunnat, ja maakunnat) tietopohj...

Yritysten vesivastuullisuuden edistäminen ELY-keskusten vesienhoitotyössä

Hankkeessa painotetaan ja edistetään yritysten vesivastuullisuuden tähän mennessä vähemmän huomiota saanutta ulottuvuutta: veden laadulliseen tilaan vaikuttamista arvo- ja hankintaketjujen hallinnan k...

Kestävän kulutuksen ohjauskeinot KULO

Hankkeen päätavoitteena on tunnistaa ja arvioida ohjauskeinoyhdistelmiä, joiden avulla voidaan tehokkaasti vähentää kotitalouksien kulutuksen ilmastopäästöjä vuoteen 2035 mennessä. Näiden ohjauskeinoy...

Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistäminen (Vesihuki)

Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistämiseksi hankkeessa lasketaan vesihuollon hiilijalanjälki valtakunnallisella tasolla ja arvioidaan erilaisten päästövähennystoimien vaikuttavuut...

WasteLess Karelias

Hankkeen päämääränä on vähentää maaseutualueiden roskaantumista ja parantaa kylien jätehuoltoa Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan alueella. Hanke kannustaa paikallisia asukkaita, viranomaisia ja yri...

Vipuvoimaa kestävyysmurrokseen (LEVERAGE)

LEVERAGE-hanke pyrkii tunnistamaan ja esittelemään erilaisia systeemisiä muutoksia, jotka tukevat SYKEn tutkimuksen vaikuttavuutta kestävyysmurroksessa. Hankkeessa pilotoidaan vipuvoimakohta-lähestymi...

Kestävyyden haasteet - metsien ja kalastuksen hallinta sertifiointijärjestelmien avulla (ConSust)

Hankkeessa arvioidaan kansainvälisten MSC-, FSC- ja PEFC- sertifiointijärjestelmien vaikuttavuutta Suomessa ja Venäjällä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta.

6Aika: CircVol 2 - Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa 2

Hankkeella kannustetaan kierrätettyjen materiaalien uusiokäyttöön ja hyödyntämiseen maa- ja kaupunkirakentamisessa. Tavoitteena on säästää arvokkaita ja ehtyviä luonnonvaroja sekä pienentää toiminnan ...

ODS- ja F-kaasupankkien koko ja päästöjen hallinta

Otsonikerrosta heikentävien aineiden (ODS) ja fluorattujen kasvihuonekaasujen (HFC) ”pankeilla” tarkoitetaan näiden aineiden varastoja käytössä olevissa ja käytöstä poistetuissa kylmälaitteissa, kylmä...

Itämeren alueen lääkeainefoorumi (Baltic Sea Pharma Platform)

Itämeren alueen lääkeainefoorumi tuo yhteen ympäristön lääkejäämiin liittyviä hankkeita ja sidosryhmiä koko Itämeren alueelta. Sen tehtävänä on jakaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja ed...

Ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarviointi

Hanke tuottaa tietoa ympäristönsuojelulain (527/2014) vuosina 2014-2019 voimaan tulleiden uudistusten toimivuudesta eri tahojen näkökulmasta sekä siitä, miten uudistamisen eri vaiheissa tehdyt muutoks...

Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE)

CLIMATE-NUDGE hyödyntää käyttäytymistieteellistä tietoa, erityisesti nudge-ajattelua (tuuppaus), ympäristön suunnittelussa helpottamaan yhteisöjä ja yksilöitä tekemään ympäristön kannalta parempia val...

ALL-IN for Plastics Recycling (PLASTin)

PLASTin -hanke kokoaa yhteen Suomen keskeiset muovin kiertotaloustahot teollisuudesta ja tutkimuksesta luoden uutta osaamista haastavien muovien kierrätysprosesseihin ja -teknologioihin liittyen.

Biohajoavien muovipolymeerien biohajoavuus valtameren rannikkovesissä – hajottajayhteisöt ja -entsyymit (BIPOD)

BIPOD-hanke tutkii hajoamisnopeuksia, biofilmiyhteisöjen muodostumista, toiminnallisia strategioita ja hajottajaentsyymejä biohajoavien biomuovien pinnoilla neljässä eurooppalaisessa rannikkoekosystee...

Circular Design Network (CircDNet)

Hankkeen päätavoitteina on mahdollistaa kiertotalouden mukainen suunnittelu ja systeeminen muutos datan ja sen pohjalta muodostetun järjestelmätasoisen ymmärryksen avulla, tuoda tieteellistä tietoa t...

Vesihuoltolaitosten kustannuskattavuus

SYKE selvitti vesihuollon kustannuskattavuutta valtakunnallisella otannalla erikokoisilla eri puolilla maata olevilla vesihuoltolaitoksilla. Tehtävän selvityksen tuloksia tarvitaan vesienhoitosuunnite...

Rakennuksissa käytettävien putkimateriaalien ympäristövaikutusten arviointia

SYKE selvitti rakennuksissa käytettävien putkimateriaalien, lähinnä muovi- ja kuparin, ympäristövaikutuksia ja mahdollista haitallisuutta. Minkään putkimateriaalin ei todettu aiheuttavan haitallisia t...

Kohti kokonaisvaltaista ja kestävää merialuesuunnittelua – MAREA

Hankkeessa edistetään kestävää merialuesuunnittelua kehittämällä uudenlaisia tapoja mallintaa merien tuottamia hyötyjä eli ekosysteemipalveluita. Lisäksi edistetään lähestymistapaa, jonka avulla palve...

Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle – Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 (ARVOVESI)

Hankkeen tavoitteena on vesienhoidon, vesivoiman, kalatalouden, alueiden käytön ja elinkeinoelämän tavoitteet yhteen sovittavan toimintamallin kehittäminen Oulujoen vesistöalueelle.

Muovien haitalliset ympäristö- ja terveysvaikutukset sekä mahdollisuudet niiden vähentämiseksi (MYSTEERI)

Hankkeessa luodaan katsaus jo olemassa olevaan tutkimustietoon muovien ympäristö- ja terveyshaittoista.


1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle