Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2012 jälkeen päättyneet hankkeet.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Mikromuovit ja niiden vaikutukset pohjoisen Itämeren pehmeissä pohjasedimenteissä

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tavoitteena on selvittää pohjalle sedimentoituvan mikromuovin ja pohjaeliöiden välisiä vuorovaikutuksia. Tulokset auttavat arvioimaan mikromuoveista mahdollisesti aiheut...

Ilmastovaikutusten arviointityökalujen opas kuntien suunnittelijoille

Opas on laadittu Kymenlaakson kaavoittajille ilmastovaikutusten arviointia tukevista työkaluista, niiden mahdollisuuksista sekä puutteista.

Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva pienvesien suojavyöhykkeiden suunnittelu (GIS-SUS)

Hankkeen tavoitteena on testata viime vuosina käyttöön tulleista laserkeilausaineistoista johdettujen paikkatietoaineistojen soveltuvuutta metsien käytön suunnitteluun pienvesien läheisyydessä, painot...

Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä – jatkoseuranta

Peltojen kipsikäsittely vähentää rehevöittävän fosforin kuormitusta nopeasti sekä kustannustehokkaasti ja on sovellettavissa niin laajalle peltoalalle, että sillä on potentiaalia merkittävästi vähentä...

Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona (RAKENNEKALKKI)

SYKEn vastuulla hankkeessa oli analysoida Eurajoen ja Pakkalanjärven valuma-alueilla ennen rakennekalkitusta ja sen jälkeen kerättyä vedenlaatu- ja virtaama-aineistoa. Hankkeessa toteutetun seurannan ...

Vipuvoimaa kestävyysmurrokseen (LEVERAGE)

LEVERAGE-hanke pyrkii tunnistamaan ja esittelemään erilaisia systeemisiä muutoksia, jotka tukevat SYKEn tutkimuksen vaikuttavuutta kestävyysmurroksessa. Hankkeessa pilotoidaan vipuvaikutuskohta-lähest...

Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille - Tunnistus

Happamien sulfaattimaiden tunnistamista hankaloittaa tällä hetkellä käytössä olevan tunnistusmenetelmän hitaus. Tämän lisäksi tarvetta on myös nopealle ja selkeälle sulfaattimaiden happamoitumispotent...

Kuudella polulla kestävyyteen (KuPoKe)

Hanke tarinallistaa kestävyysmurrosta, pyrkii tunnistamaan kestävyysmurroksen moniulotteisia ongelmia ja löytämään niihin ratkaisuja yhdessä kuntalaisten kanssa.

KILTOVA-2

KILTOVA-projektin tarkoituksena on parantaa kaupunkien valmiuksia arvioida ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteiden erilaisia vaikutuksia, minkä perusteella toimenpiteisiin liittyviä päätöksiä voidaan...

6Aika: CircVol 2 - Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa 2

Hankkeella kannustetaan kierrätettyjen materiaalien uusiokäyttöön ja hyödyntämiseen maa- ja kaupunkirakentamisessa. Tavoitteena on säästää arvokkaita ja ehtyviä luonnonvaroja sekä pienentää toiminnan ...

Baltic Blue Biotechnology Alliance+ - hanke sinisen bioteknologian tukemiseen

Alliance+ on jatkoprojekti alkuperäiselle Baltic Blue Biotechnology Alliance -projektille. Alliance+ pyrkii laajentamaan sinisen bioteknologian Alliance-verkostoa alkuperäisestä projektista. Tarkoituk...

BlueBioSites -siemenrahahanke vesiviljelyn tueksi

BlueBioSites siemenrahahankkeen aikana on tarkoitus suunnitella varsinainen, suuren mittakaavan projekti selvittämään simpukoiden, makrolevien ja kalojen kasvattamiseen, sekä mikrolevien että järviruo...

Sinilevien ultraäänitorjunnan vaikutukset planktonyhteisöön (UltraPlan)

UltraPlan-hanke tutkii Pieksämäellä, Jäppilän Ahvenlammella kesällä 2021 toiminnassa olevan ultraääntä tuottavan lautan kykyä torjua sinileväkukintoja sekä sen vaikutuksia kasvi- ja eläinplanktonyhtei...

Alue- ja yhdyskuntarakenteen perusura, tilannekuva ja skenaariot (PERUS-SKENE)

Hanke tuottaa ajantasaisen käsityksen alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisista kehityssuunnista sekä ehdottaa toimintamallia alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan ja ennakoinnin skaalaut...

ALL-IN for Plastics Recycling (PLASTin)

PLASTin -hanke kokoaa yhteen Suomen keskeiset muovin kiertotaloustahot teollisuudesta ja tutkimuksesta luoden uutta osaamista haastavien muovien kierrätysprosesseihin ja -teknologioihin liittyen.

Muovit merilintujen pesämateriaaleissa (MUPPE)

Hankkeessa selvitetään muoviroskan määrää merilintujen pesissä, tutkien sekä muovimateriaalikirjoa että ilmiön alueellista laajuutta. Lisäksi tutkitaan pesistä löytyneistä muoveista liukenevia haitta-...

Ympäristön ja ihmisen altistuminen elohopealle arktisella alueella

Hankkeessa selvitetään elohopean kiertokulkua Suomen olosuhteissa ja näkökulmasta Arktisen seuranta ja arviointiohjelman (AMAP) puitteissa . Hankkeessa tutkitaan elohopean kuormituksen pitkäaikaismu...

Puupohjaisilla uusilla Materiaaleilla tehoa metsätalouden Vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin (PuuMaVesi)

Puumavesi-hankkeessa tutkittiin puuta hyödyntävän uuden biologisen vesiensuojelumenetelmän tehoa useilla metsätalousalueilla Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Samaa menetelmää voitaisiin jatkossa so...

Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (REETTA)

REETTA-hanke edistää ilmasto- ja talousjohtamisen integroimista kunnissa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa tapoja kytkeä ilmastotavoitteiden käytännön toimeenpano osaksi kunnan talousjohtamista ja se...

Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI)

REMI-hankkeen tavoitteena on luoda yhdessä Fisu-verkoston kuntien sekä Fisu-palvelukeskuksen (SYKE ja Motiva) kanssa resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaavia indikaattorisarja, jo...


1
2
3
4
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle