Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
13
Seuraava Viimeinen
Hanke Vaihe
Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020

MetsäVesi -hankkeessa laskettiin uudet valtakunnalliset arviot metsätalouden vesistökuormituksesta, arvioitiin vanhoilta, kertaalleen ojitetuilta alueilta tulevan vesistökuormituksen suuruus, sekä tuo...

Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta (Lapin Kaiku)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa selkeää ja hyödynnettävässä muodossa olevaa ympäristötietoa, jotta pystytään ennakoimaan ja minimoimaan kaivoksien ja mahdollisesti tulevien kaivosten aiheuttamat vaiku...

Biopolymeerien hyödyntäminen vesienkäsittelyssä ja ravinteiden kierrättämisessä (BioP)

Hankkeen tavoitteena on tutkia eri biopolymeerien soveltuvuutta maatalouden valumavesien fosforin saostuksessa sekä syntyvän lietteen lannoituspotentiaalia eri viljelykasveille. Biopolymeerien etuna p...

Selvitys lumen mereen kaatamisen kieltämisestä

Hankkeen tarkoituksena on selvittää lumen mereen kaatamisen ympäristövaikutukset Suomessa ja tähän liittyvän sääntelyn muuntamisen tarve.

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuus (Lupamuutos)

Hankkeen tehtävänä on tuottaa vaihtoehtoja lainsäädännön kehittämiseen siten, että ympäristöllisiä lupia voidan tarvittaessa muuttaa vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke kartoitta...

Pintavedenoton suhteen kriittisimmät väyläosuudet liikenteen ja väylänpidon kannalta

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt Liikenneviraston tilauksesta paikkatietopohjaisesti teollisuuden ja yhdyskuntien pintavedenottamot perustietoineen sekä selvittänyt ja priorisoinut yhdessä Rambol...

Ekologisen tilan luokitteluindeksien keskitetty laskenta (EKOLAS)

EKOLAS-hankkeessa kehitettiin keskitetyt laskentarutiinit ja laskenta vesienhoidon 3. kaudelle ekologisen tilan luokittelun biologisten laatutekijöiden indekseille.

Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen (KaiHali)

Hankkeen tavoitteena on kehittää osaamista ja liiketoimintaa kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinnan menetelmistä ja vesistöjen kunnostamisesta. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat vastaanott...

Kehittävä arviointi Suomen kestävän kehityksen politiikasta ja muutospoluista (POLKU2030)

POLKU2030 oli puolen vuoden mittainen VN TEAS -hanke, jossa Suomen kestävän kehityksen politiikka arvioidaan Suomen kestävän kehityksen politiikka kokonaisvaltaisesti ensimmäistä kertaa tällä vuosikym...

Pohjaveden ympäristönlaatunormi uusille aineille (POVENORMI)

Hankkeessa on tarkasteltu uusien aineiden lisäämistä pohjaveden ympäristönlaatunormilistalle, vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) liitteeseen 7A. Kyseisessä aset...

Tietolähteet ja menetelmät kemikaalipäästöjen ympäristörikostutkinnassa (RISTE)

Kemikaalien ympäristövaikutusten arviointi on tärkeä osa ympäristörikosprosessin eri vaiheissa. RISTE-hankkeessa laaditaan päätöksenteon tueksi järjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida, aiheuttaako ...

Uudet työkalut ekologiseen rakentamisen merellä

Hankkeen tavoitteena on tuoda Itämerelle osaamista meri- ja ranta-alueilla käyttökelpoisista rakentamisen ratkaisuista, joilla voidaan ylläpitää mereistä biologista monimuotoisuutta ja tuottaa Itämere...

Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien valtakunnallisen verkoston toteuttamissuunnitelma - JatkuvaLaatu

Hankkeessa suunniteltava jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien verkosto edistää ympäristötiedon tuottamisessa digitalisaatio –kärkihanketta, Monitor 2020 -kehitystyötä, sekä nopeuttaa merkittävästi tiedo...

Kokeilukulttuuri Suomessa – opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU)

Kokeilujen ja kokeilevan kulttuurin edistäminen on Sipilän hallitusohjelman (2015) keskeinen keino uudistaa yhteiskuntaa ja eri alojen toimintatapoja sekä tuottaa uutta kasvua. Hankkeen tavoitteena ol...

Kohti ekosysteemitilinpitoa ESTAT-EEA

ESTAT-EEA -hanke keskittyy kansallisten valmiuksien parantamiseen ekosysteemitilinpidon edistämiseksi, puutteiden ja mahdollisuuksien löytämiseen yleisesti sekä kolmen esimerkkitapauksen kautta, sekä ...

Kaivosten vesitaseiden ja veden laadun automatisoitu mittaus ja hallinta (WaterSmart)

Kaivosten vesiin liittyvää riskinhallintaa kehitetään uudessa hankkeessa parantamalla tiedonhallintaa kaivosalueiden todellisista vesimääristä sekä vesitaseista. Hankkeen tuloksena syntyy luonnon- ja...

Mobiili ravinteiden talteenotto kenttäolosuhteissa (MORTTI)

Hankkeessa selvitettiin ratkaisuja kenttäolosuhteissa ja tapahtumissa syntyvien käymälätuotosten ravinteiden talteenottoon ja hyödyntämiseen. #MORTTIhanke #ravinteetkiertoon #virtsakiertää

Teolliset symbioosit materiaalikehitys ja MALLI-Y analyysi Pohjois-Savo

Teolliset Symbioosit -toiminnassa tarkastellaan yritysten ja muiden toimijoiden materiaali- ja sivuvirtoja siten, että toimijat voivat löytää toistensa virroista materiaaleja uusille tuotteille ja lii...

Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi (HAME)

HAME-hankkeen päätavoitteena on helpottaa ja tehostaa maakuntakaavatietojen sujuvaa käyttöä ja hyödyntämistä ympäristöhallinnossa. Hankkeen seurauksena maakuntien liittojen laatimat maakuntakaava-aine...

Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen (VesiPOKE)

Hankkeen tavoitteena on tehdä ehdotuksia lainsäädäntöuudistuksiksi ja muiksi toimenpiteiksi vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden ja niitä koskevien poikkeusten toimeenpanemiseksi entistä paremmi...


1
2
3
4
...
13
Seuraava Viimeinen