Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2012 jälkeen päättyneet hankkeet.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona (RAKENNEKALKKI)

SYKEn vastuulla hankkeessa oli analysoida Eurajoen ja Pakkalanjärven valuma-alueilla ennen rakennekalkitusta ja sen jälkeen kerättyä vedenlaatu- ja virtaama-aineistoa. Hankkeessa toteutetun seurannan ...

Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille - Tunnistus

Happamien sulfaattimaiden tunnistamista hankaloittaa tällä hetkellä käytössä olevan tunnistusmenetelmän hitaus. Tämän lisäksi tarvetta on myös nopealle ja selkeälle sulfaattimaiden happamoitumispotent...

Baltic Blue Biotechnology Alliance+ - hanke sinisen bioteknologian tukemiseen

Alliance+ on jatkoprojekti alkuperäiselle Baltic Blue Biotechnology Alliance -projektille. Alliance+ pyrkii laajentamaan sinisen bioteknologian Alliance-verkostoa alkuperäisestä projektista. Tarkoituk...

Ympäristön ja ihmisen altistuminen elohopealle arktisella alueella

Hankkeessa selvitetään elohopean kiertokulkua Suomen olosuhteissa ja näkökulmasta Arktisen seuranta ja arviointiohjelman (AMAP) puitteissa . Hankkeessa tutkitaan elohopean kuormituksen pitkäaikaismu...

Puupohjaisilla uusilla Materiaaleilla tehoa metsätalouden Vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin (PuuMaVesi)

Puumavesi-hankkeessa tutkittiin puuta hyödyntävän uuden biologisen vesiensuojelumenetelmän tehoa useilla metsätalousalueilla Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Samaa menetelmää voitaisiin jatkossa so...

Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI)

REMI-hankkeen tavoitteena on luoda yhdessä Fisu-verkoston kuntien sekä Fisu-palvelukeskuksen (SYKE ja Motiva) kanssa resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaavia indikaattorisarja, jo...

Vesihuoltolaitosten kustannuskattavuus

SYKE selvitti vesihuollon kustannuskattavuutta valtakunnallisella otannalla erikokoisilla eri puolilla maata olevilla vesihuoltolaitoksilla. Tehtävän selvityksen tuloksia tarvitaan vesienhoitosuunnite...

Rakennuksissa käytettävien putkimateriaalien ympäristövaikutusten arviointia

SYKE selvitti rakennuksissa käytettävien putkimateriaalien, lähinnä muovi- ja kuparin, ympäristövaikutuksia ja mahdollista haitallisuutta. Minkään putkimateriaalin ei todettu aiheuttavan haitallisia t...

Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden näkökulmasta (MIKSERI)

Työn tavoitteena on kehittää sekoittuneisuusmittaristo, jota voidaan hyödyntää eri kaupunkikudosten alueiden kehittämiseen eri mittakaavatasoilla aina lähiympäristöstä kaupunkiseutuun.

Pienten virtavesien valtakunnallinen tilan arviointi ja mallinnus (PUROHELMI)

Pienten virtavesien elinympäristöjen laadun ja ekologisen tilan heikkenemisestä ei ole Suomessa valtakunnallisesti kattavia vesistökohtaisia arvioita ja tieto purojen kunnostustoimien priorisoimiseksi...

Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit (Vesivastuu2030)

Vesivastuu2030-hankkeen tavoitteena oli selvittää ja kehittää keinoja, joilla Suomesta ja suomalaisyrityksistä tulee maailman vesivastuullisimpia vuoteen 2030 mennessä. Hankkeessa kartoitettiin vesiva...

Kiertotalous ja tuotepolitiikan ohjauskeinot (KITUPO)

Hankkeessa selvitetään ekosuunnittelun periaatteiden ja laajennetun tuottajavastuun kehittämismahdollisuuksia sekä muiden mahdollisten tuotepolitiikan ohjauskeinojen käyttöä kiertotalouden tavoitteide...

Kiertotalouden jäte- ja jätteenkäsittelyalueet sekä BAT-päätelmien vaatimukset haitallisten aineiden huomioimisesta päästöinventaariossa (KIERTOJÄTE)

Hankkeen tavoitteena on tukea kiertotaloutta ja vaarallisten aineiden hallintaa kiertotaloudessa. Hanke tuottaa tietoa jätealueiden ja jätteenkäsittelylaitosten valvojien tueksi, erityisesti POP-yhdis...

PÖLYBAT 1&2: Katupölyn torjunnan parhaat käytännöt käyttöön

Hankkeen tarkoituksena on selvittää katujen puhtaana- ja kunnossapidon toimien nykytilanne Suomessa

Kiertotalous vähähiilisyyden edistäjänä ja luonnon monimuotoisuuden turvaajana (KIVÄBO)

Hankkeen tavoitteena on arvioida, miten ja minkälaisilla kiertotalouden ratkaisulla Suomessa voitaisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, vähentää raaka-ainekäyttöä ja turvata luonnon monimuotoisuutta...

KALPA-3

Selvittää päästöihin ja pitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä eri lähteiden osuuksia erilaisissa katukohteissa ja tunnistaa tehokkaimpia päästövähennysmahdollisuuksia, dokumentoida parhaita käytänt...

Kiertotalouden tilannekatsaus ja tietotarpeet (KITIT)

KITIT-hanke oli kokeilu siitä, miten tutkimustietoa voidaan jonkin teeman osalta tuottaa ketterästi asiantuntijaverkostoja eri tavoin hyödyntäen ja valmista tutkimustietoa koostaen.

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -oppaan päivitys (LUOPAS)

Hankkeessa uudistetaan SYKEn vuonna 2003 julkaisema luontoselvitysopas muuttuneen lainsäädännön ja sen vaatimusten sekä uusien tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Opasta laajennetaa...

EU toimi: Musta hiili Arktisella alueella

Mustan hiilen päästöjen vähentämiskeinojen kehittäminen Arktisella alueella ja vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä Arktisen alueen ympäristönsuojelussa.

Musta hiili Arktisella alueella ja merkitys suhteessa pölylähteisiin (IBA-FIN-BCDUST)

IBA-projekti arvioi Arktisen alueen mustan hiilen (BC, black carbon) ilmastovaikutusten merkittävyyttä verrattuna pölylähteisiin.


1
2
3
4
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle