Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
14
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Vesihuoltolaitosten kustannuskattavuus

SYKE selvitti vesihuollon kustannuskattavuutta valtakunnallisella otannalla erikokoisilla eri puolilla maata olevilla vesihuoltolaitoksilla. Tehtävän selvityksen tuloksia tarvitaan vesienhoitosuunnite...

Rakennuksissa käytettävien putkimateriaalien ympäristövaikutusten arviointia

SYKE selvitti rakennuksissa käytettävien putkimateriaalien, lähinnä muovi- ja kuparin, ympäristövaikutuksia ja mahdollista haitallisuutta. Minkään putkimateriaalin ei todettu aiheuttavan haitallisia t...

Kiertotalouden jäte- ja jätteenkäsittelyalueet sekä BAT-päätelmien vaatimukset haitallisten aineiden huomioimisesta päästöinventaariossa (KIERTOJÄTE)

Hankkeen tavoitteena on tukea kiertotaloutta ja vaarallisten aineiden hallintaa kiertotaloudessa. Hanke tuottaa tietoa jätealueiden ja jätteenkäsittelylaitosten valvojien tueksi, erityisesti POP-yhdis...

Kiertotalouden tilannekatsaus ja tietotarpeet (KITIT)

KITIT-hanke oli kokeilu siitä, miten tutkimustietoa voidaan jonkin teeman osalta tuottaa ketterästi asiantuntijaverkostoja eri tavoin hyödyntäen ja valmista tutkimustietoa koostaen.

Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020

MetsäVesi -hankkeessa laskettiin uudet valtakunnalliset arviot metsätalouden vesistökuormituksesta, arvioitiin vanhoilta, kertaalleen ojitetuilta alueilta tulevan vesistökuormituksen suuruus, sekä tuo...

Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa (INTELU)

Valtiovarainministeriölle syksyllä 2019 laaditun Investointien edistäminen -selvityksen investointien tehokasta lupamenettelyä koskevan suosituksen mukaan investointihankkeiden lupamenettelyjen virano...

Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta (Lapin Kaiku)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa selkeää ja hyödynnettävässä muodossa olevaa ympäristötietoa, jotta pystytään ennakoimaan ja minimoimaan kaivoksien ja mahdollisesti tulevien kaivosten aiheuttamat vaiku...

Biopolymeerien hyödyntäminen vesienkäsittelyssä ja ravinteiden kierrättämisessä (BioP)

Hankkeen tavoitteena on tutkia eri biopolymeerien soveltuvuutta maatalouden valumavesien fosforin saostuksessa sekä syntyvän lietteen lannoituspotentiaalia eri viljelykasveille. Biopolymeerien etuna p...

Kiertotalouden ratkaisuja mahdollistava maankäytön suunnittelu (KITARA)

KITARA-hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten maankäytön suunnittelulla voitaisiin edistää kiertotalouden ratkaisuja. Hanke muodosti kokonaiskuvaa siitä, miten ja millaisia kiertotalousratkaisuja o...

Selvitys lumen mereen kaatamisen kieltämisestä

Hankkeen tarkoituksena on selvittää lumen mereen kaatamisen ympäristövaikutukset Suomessa ja tähän liittyvän sääntelyn muuntamisen tarve.

Luontoviisaat kunnat

Luontoviisaat kunnat- hanke tähtää kuntien yhteistyöhön, joka tukisi monipuolisella tavalla erilaisia kuntia niiden toiminnassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja luonnon kestävässä käytössä. E...

Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla (Sulfa 2)

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ongelmien käsittelyä viranomaisten ja turvetuottajien toiminnassa. Hankkeessa pyritään luomaan varautumisjärjestelmä, joka ant...

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuus (Lupamuutos)

Hankkeen tehtävänä on tuottaa vaihtoehtoja lainsäädännön kehittämiseen siten, että ympäristöllisiä lupia voidan tarvittaessa muuttaa vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke kartoitta...

Suomen ekosysteemiobservatorio - valmisteleva hanke

Suomen ekosysteemiobservatorio (Finnish ecosystem observatory, FEO) -hankkeen pilottiprojektissa suunnitellaan luonnon tilan seurantaa palveleva tiedonhallintajärjestelmä. Sen tavoitteena on tehdä eko...

Pintavedenoton suhteen kriittisimmät väyläosuudet liikenteen ja väylänpidon kannalta

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt Liikenneviraston tilauksesta paikkatietopohjaisesti teollisuuden ja yhdyskuntien pintavedenottamot perustietoineen sekä selvittänyt ja priorisoinut yhdessä Rambol...

Ekologisen tilan luokitteluindeksien keskitetty laskenta (EKOLAS)

EKOLAS-hankkeessa kehitettiin keskitetyt laskentarutiinit ja laskenta vesienhoidon 3. kaudelle ekologisen tilan luokittelun biologisten laatutekijöiden indekseille.

Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja vaikutusten arviointi (BD-arvio)

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä selvitetään luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian sekä siihen perustuvan, vuosille 2013-2020 laadi...

Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu (TOVARAMA)

TOVARAMA-hanke tukee ympäristövastuun toissijaisen rahoitusjärjestelmän (TOVA-järjestelmän) uudistamista Suomessa.

Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen (KaiHali)

Hankkeen tavoitteena on kehittää osaamista ja liiketoimintaa kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinnan menetelmistä ja vesistöjen kunnostamisesta. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat vastaanott...

Kehittävä arviointi Suomen kestävän kehityksen politiikasta ja muutospoluista (POLKU2030)

POLKU2030 oli puolen vuoden mittainen VN TEAS -hanke, jossa Suomen kestävän kehityksen politiikka arvioidaan Suomen kestävän kehityksen politiikka kokonaisvaltaisesti ensimmäistä kertaa tällä vuosikym...


1
2
3
4
...
14
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle