Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Hanke Vaihe
Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentäminen, esiselvitys (Sulfa 1)

Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa happamien sulfaattimaiden ongelmakenttää eri toimijoiden (maatalous, metsätalous, turvetuotanto) näkökulmasta, jotta saadaan selville mihin erityisongelmi...

Ekosysteemipalveluiden arvottamismenetelmien mahdollisuudet ja rajat (ValuES)

Hankkeessa tarkastellaan vaihtoehtoisia lähestymistapoja ekosysteemipalveluiden arvottamiseen erilaisissa suunnittelu- ja päätöksentekotilanteissa. Tavoitteena on tuottaa integroitu arviointikehikko, ...

Päästöjen alueellinen skenaariomallinnus FRES

Alueellinen päästöskenaariomalli (FRES) on työkalu, jolla mallinnetaan Suomen päästöjä

Nordic Screening Group - ympäristölle haitallisten aineiden kartoitukset

Pohjoismaiset uusien aineiden kartoitukset palvelevat riskinarviointia ja REACH –prosessia tuottamalla mitattua taustatietoa mm. mallinnuksen ja riskitasojen verifiointiin. Kartoitukset tuovat esiin e...

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU)

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Ohjelman pä...

Materiaalien arvovirrat (ARVI) -tutkimusohjelma

ARVI (Material Value Chains, Materiaalien arvovirrat) -tutkimusohjelman tavoitteena on rakentaa vahva yhteinen ymmärrys materiaalien kierrätykseen liittyvistä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksi...

Kemikaaliriskien ja ympäristölle haitallisten aineiden viestintä (KELO viesti)

Viestintää tulisi käyttää nykyistä paremmin hyödyksi kemikaaliriskien hallinnassa ja viestintä kuuluukin kaikkiin toimenpidesuosituksiin. Hankkeessa noudatetaan vuonna 2013 laadittua Kemikaaliriskien ...

Oksi-PAH-yhdisteiden kohtalo Pursialan pohjavesialueella (OKTOPUS)

OKTOPUS-hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa oksi-PAH-yhdisteiden muodostumisesta ja kohtalosta riskinarvioinnin ja riskien hallintaan liittyvän päätöksenteon pohjaksi.

Maakuntakaavan taajamamerkintöjen kehittäminen – maakuntakaavan seudullisesti merkittävät taajamat Keski-Suomessa (MATAKE)

Hankkeen tavoitteena on taajamarajauksen sekä maakuntakaavojen taajamamerkinnän kehittäminen vastaamaan paremmin suunnittelun tarpeita. Hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat taajamarajauksen kriteeri...

Ravinnekierrätys, pilaantumisen torjunta ja muuttuva lannoitetalous (QUMARE)

QUMARE-hanke tutkii pyrkimyksiä vähentää kotieläintaloudesta vesiin ja ilmaan aiheutuvia päästöjä.

Taustaselvitys rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevan asetuksen valmistelemiseksi (MASA)

MASA-hankkeen tarkoituksena on tuottaa tarvittava sisältö ja perustelut rakentamisessa syntyvien maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevan valtioneuvoston asetuksen antamiseksi.

Ilmansaasteiden vaikutusten jakautuminen ja siihen liittyvät terveysvaikutukset ja hyvinvointi Pohjoismaissa (NordicWelfAir)

Hankkeen yleisenä tavoitteena on laajentaa ymmärrystä ilman epäpuhtaustasojen ja kemiallisen koostumuksen yhteyttä, tutkia ja arvioida ilmansaasteiden terveysvaikutusten, sosio-taloustieteen ja hyvinv...

Maaekosysteemeistä huuhtoutuvan orgaanisen aineen vaikutus järvien ravintoverkkoihin ja ihmisten terveyteen – haasteet ympäristösääntelylle (TERLA)

Monitieteisen TERLA-tutkimuskonsortion tavoitteena on selvittää, miten maaekosysteemeistä tuleva orgaaninen hiili vaikuttaa järvien ravintoverkkoihin (kasviplankton, bakteerit, eläinplankton, kalat) j...

Suomen vesiohjelma Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa (FinWaterWEI II)

Suomen tukemien hankkeiden kautta varmistetaan, että 1) vesivaroja hallitaan kokonaisvaltaisesti, 2) veden laadun ja määrän mittaamisen osaaminen kasvaa, 3) yhteisöt pystyvät paremmin sopeutumaan ilma...

Kirgisian Issyk-Kul -järven käytön ja hoidon kehittämishanke, IKI-hanke (KGZ-Water / Issyk-Kul)

Issyk-Kul on yksi maailman merkittävistä suurista ylänköjärvistä. Järven ja sen ranta-alueiden käyttö matkailuun lisääntyy vauhdilla. Kestävän käytön turvaamiseksi järven hoito edellyttää järven ja se...

Tadzhikistanin pintavesien laadun seurannan kehittäminen, IKI-hanke (TJK-Water)

Yli puolet Keski-Aasian makeasta vedestä saa alkunsa Tadzhikistanissa. Runsaan veden maassa ollaan huolissaan luonnonvesien kunnosta ja veden laadun vaikutuksista ympäristön ja ihmisten terveyteen. TJ...

Jokien ja järvien vedenlaadun seuranta

Ympäristöhallinnon jokien ja järvien vedenlaadun seurantaverkko palvelee mm. vesiensuojelun suuntaviivojen toteutumisen seurantaa, EU:n direktiiveissä velvoitettua tiedonkeruuta vedenlaadusta ja rajav...

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille - VÄLKE

Miksi energian säästömahdollisuudet jäävät toteuttamatta? Miksi öljylämmitys on edelleen yleistä, vaikka investoinnit uusiutuvaan energiaan olisivat kannattavia? Miksi LED-valot eivät yleisty? Suomen ...

Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusstrategia (PISARA)

Strategiatyön tavoitteena on laatia kansallinen näkemys siitä, miten pilaantuneiden alueiden hallinta ja kunnostus hoidetaan Suomessa kustannustehokkaasti ja kestävästi ottaen huomioon ympäristön- ja ...

Inogov

COST verkoston tavoitteena on kehittää osaamista, joka paneutuu ilmastonmuutoksen hallinnan innovatiivisiin ratkaisuihin. COST verkostoon Inogov on liittynyt yli 20 maata.