Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Hanke Vaihe
Harjusinisiiven nykytilan selvittäminen ja suojelutason parantaminen siirtoistutuksen avulla

Hankkeella on seuraavat tavoitteet: 1) Selvittää kesällä 2015 harjusinisiiven Säkylänharjun lähtöpopulaation nykytila, sekä koota yhteen ja raportoida lajin aiemmat seurantatiedot vuosilta 1995–2014. ...

Viljelykäytäntöjen muutos ja kestävä maatalous

Hankkeessa tarkastellaan viljelykäytäntöjen muutoksia Suomessa EU-jäsenyyden jälkeisellä ajalla. Tavoitteena on selvittää miten ympäristöystävällisempien viljelymenetelmien, kuten suorakylvön käyttöö...

Pienvesien tilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella (Pienvesi-GIS)

Hankkeen tarkoituksena on kehittää GIS-perusteista pienvesien tilan kartoitusta Iijoen vesistöalueella, jonne suunnitellaan lohen ja meritaimenen palauttamista, jolloin on tarpeen selvittää lisääntymi...

Uusia innovatiivisia vesiensuojelumenetelmiä turvetuotannon vesistökuormituksen vähentämiseen (SulKa)

Turvetuotannon vesistökuormituksen muodostumista ja uusia hallintamenetelmiä on tutkittu SulKa-hankkeessa. Tuloksena saatiin uutta tietoa turvetuotannon vesistökuormituksen synnystä ja vesienkäsittely...

Ilmastopolitiikan arviointi ja evaluointi

Hanke kokoaa eri toimintoja jotka liittyvät ilmastopolitiikan arviointiin ja evaluointiin. Erityinen painopiste on politiikkainnovaatioiden tarkastelu ja evaluointi.

Pohjois-Karjalan materiaalivirrat ja resurssitehokkuus (PKTEHO)

Hankkeessa selvitetään Pohjois-Karjalan maakunnan talouden tuotantorakenne ja tuotevirrat rahamääräisenä ja tuotetaan Pohjois-Karjalan ympäristölaajennettu panos-tuotosmalli.Hankkeen kohderyhmänä ovat...

Liikkuvan havaitsijan tiedonkeruu, varastointi ja jakelupalvelu (HALI)

Huomattava osa luonnonvara- ja ympäristötiedon keruusta tehdään maastotyönä käyttäen perinteisiä menetelmiä ja luotettavia kenttähenkilöitä. Hankkeen tavoitteena onkin tuotteistaa kenttämittaukset pal...

Ilmastonmuutoksen adaptaatiostrategiat ja hillintä Euroopan sisävesissä - uudet mallinnustekniikat (REFRESH)

REFRESH -hankkeessa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja adaptaatiostrategioita sisävesissä Euroopan eri osissa. Keskeisiä REFRESHin kysymyksiä ovat mm. miten vesiekosysteemi valuma-alueineen mu...

Ekosysteemipalvelut ja luonnon pääoma - käsitteistä käytäntöihin (OpenNESS)

OpenNESS-hankkeessa analysoidaan sitä, miten ekosysteemipalvelukäsite voidaan tuoda käytännön suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Tieto, vuorovaikutus ja monimuotoisuuden suojelun kohdentaminen

Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi -tutkimushankkeen tavoitteena on 1) selvittää, mitkä ovat monimuotoisuuden turvaamiskeinojen kohdentamisen keskeiset haasteet...

Uudet menetelmät maanpinnan kosteuden ja merenpinnan suolaisuuden globaaliin monitorointiin

Hankkeessa arvioidaan SMOS-satelliitin maankosteustuotetta Suomessa vertailemalla SMOS:n maankosteusarvoja maan päällä tehtyihin havaintoihin ja mallintamalla pintakerroksen maankosteutta Vesistömalli...

Ilmastonmuutos ja veden kiertokulku (ClimWater)

Hanke tutkii ilmastonmuutoksen vaikutusta Suomen vesivaroihin ja niiden käyttöön. Hankkeen tulokset ovat merkityksellisiä yhteiskunnan eri sektoreille kuten vesivoiman tuotannolle, maankäytön suunnitt...

Selvitys ympäristöonnettomuuksista ja luontovahingoista vuosina 2006-2012 (ONSE)

Hankkeessa selvitetään ympäristöonnettomuuksien ja luontovahinkojen lukumäärää, laatua, syitä, vaikutuksia sekä kustannuksia ja niiden maksajia vuosina 2006–2012. Tarkastelu kohdistuu onnettomuuksiin ...

Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänä infrastruktuurina - HULEGREEN

HULEGREEN-hankkeessa tarkastellaan hulevesien hallintamenetelmien toimivuutta vihreänä infrastruktuurina. Hankkeen aikana selvitetään jo rakennettujen menetlemien toimivuutta hulevesien hallinnassa se...

Virtavesikunnostusten edistäminen Euroopassa (RESTORE)

RESTORE -hankkeen tavoitteena on kannustaa eri Euroopan maita virtavesien kunnostukseen kohti virtavesien hyvää ekologista tilaa.

Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä vapaa-ajan ympäristöissä (HOBO)

Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka vapaa-aika ja virkistys vaikuttavat asumisen valintoihin ja toteutumiseen. Ihmisten elämä ja arki jakautuvat yhä enemmän eri asuinpaikkojen välille. Tästä käytetään...

Suomen uhanalaisten kasvien Ex situ -suojelu (ESCAPE)

Hanke toteuttaa Suomen kansallista uhanalaisten kasvilajien ex situ -suojelustrategiaa ja toimintaohjelmaa. Tarkoituksena on vakiinnuttaa ex situ -suojelu luonnonsuojelun keinovalikoimaan siten, että ...

Kohti huonosti tunnettujen lahottajasieniryhmien luotettavia uhanalaisarvioita

Tämä konsortiohanke koostuu kolmesta erillisestä hankkeesta, jotka kaikki tähtäävät huonosti tunnettujen lahottajasieniryhmien ekologian, levinneisyyden ja uhanalaisuuden entistä parempaan tuntemuksee...

Jokien hydro-morfologia - tehokkaat kunnostusmenetelmät hyvän tilan saavuttamiseksi (REFORM)

Jokien tila Euroopassa on muuttunut paljon säännöstelyn, perkausten sekä muiden jokien rakenteeseen vaikuttavien ihmisen toimien vuoksi. Jokien rakenteellinen muuttuneisuus on yksi suurimmista haastei...

Suomen kannuskaskaiden määritysopas

Suomen kannuskaskaat -hankkeen tavoitteena on koota Suomessa esiintyvien lajien levinneisyystiedot, elintavat ja määritys tasokkaaksi opaskirjaksi.