Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
8
9
10
11
12
14
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen (METSÄPURO)

Hankkeessa sovelletaan purokunnostuksen valuma-aluelähtöistä toimintamallia metsäojituksista kärsineillä taimenpuroilla Pohjois-Suomessa. Tavoitteena on arvioida purojen ennallistamisen ekologisia vai...

Liuenneen hiilen valokemiallisen- ja bakteerihajoamisen mallinnusta FOKEMA

Fokema-hankkeen tavoitteena on kuvata liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) kierto vesistöympäristössä. Hankkeessa keskitytään erityisesti kehittämään DOC:n hajoamisen (sekä biologisen että valokemiallise...

Koskikunnostusten arviointi 2-d virtaus- ja habitaattimallin avulla Kiiminkijoki esimerkkikohteena

Koskikunnostusten arviointi 2-d virtaus- ja habitaattimallin avulla Kiiminkijoki esimerkkikohteena

Eurooppalaisten vedenlaadun satelliittikartoitusten palveluntarjoajien verkosto (MarCoast, GMES)

MarCoast hankkeen tavoitteena on perustaa Euroopan laajuinen palveluverkko vedenlaadun havainnointiin satelliittien avulla.

Haitallisten aineiden tutkiminen vesistöstä uusilla mittaus- ja arviointimenetelmillä (PASMA)

PASMA-hankkeen päätavoitteena on testata haitallisten aineiden tutkimusmenetelmiä. Hankkeessa keskitytään organotinayhdisteiden määrityksiin. Organotinayhdisteiden määritystarkkuutta lisätään validoim...

3D virtaus- ja ekologiamallin kehittäminen Suomen vesistöihin

COHERENS on SYKE:n uusi tutkimusmalli jota käytetään kolmiulotteinen virtauslaskentaan ja ekologiseen mallintamiseen.

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (Carbon Capture and Storage, CCS) -ohjelma

Ohjelman tavoitteena on kehittää hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (CCS) liittyviä teknologioita ja konsepteja, jotka johtavat pilotointi- ja demonstrointihankkeisiin ohjelman päättyessä 2...

Merimallitus

Hankkeen tehtävänä on tuottaa ratkaisuja meriympäristön kestävän käytön ja suojelun edistämiseksi sekä tulevaisuuden vaihtoehtoja meren luonnonvarojen (ekosysteemipalveluiden) hyödyntämiseksi kestäväl...

Ylläpitävien ekosysteemipalvelujen säätely terminaalisilla elektroniakseptoreilla - TEA-SERVICE

Projektissa selvitetään mahdollisuutta säädellä maalta tulevilla elektroniakseptoreilla (eloperäisen hiilen hajotuksessa käytettävät yhdisteet) ja niiden kuormituksella vesistöjen hiilenhajotusprosess...

Itämeren ylempien trofiatasojen ekologia

Hankkeen tavoitteena on selvittää kokonaisvaltaisesti ekosysteemimuutosten mekanismeja ja vaikutuksia Itämeren ylempiin tasoihin. Hanke kehittää malleja syy-seuraussuhteiden arviointiin ja ekosysteemi...

Suomenlahden suojelun kolmikantayhteistyö - Viro, Venäjä, Suomi

Suomi-Viro-Venäjä -kolmikantayhteistyö Suomenlahden meriympäristön suojelemiseksi käynnistyi nykyisessä muodossaan lähes kaksi vuosikymmentä sitten. Suomen, Viron ja Venäjän tutkijoiden keskuudessa jä...

Itämeren tosiaikainen leväseuranta (Alg@line)

Alg@line kuuluu suurempaan "FerryBox" -yhteisöön, jonka tavoiteena on kehittää kauppalaivoilla tehtävää meren tilan seurantaa.Kauppalaivat tarjoavat tutkimusaluksia edullisemman vaihtoehdon seurata ka...

Automaattiset menetelmät levien perustuotannon mittaamiseen Euroopan merialueilla (PROTOOL)

In this three-year FP7 project we develop and adapt technology to measure primary production of phytoplankton with automated optical techniques, which can be placed on ships-of-opportunity (SOOP, ferr...

Kokonaisvaltaiset menetelmät pintavesien ekologisen tilan ja palautumisen arvioimiseksi (WISER)

WISER supported the EU Water Framework Directive by developing tools for the integrated assessment of the ecological status of European surface waters, with focus on biological indicators and assessme...

Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta

Hankkeessa seurataan Suomen jokien mukana Itämereen kulkeutuvia ainevirtaamia.Keskeisenä tarkoituksena on seurata ainevirtaamien pitkän aikavälin muutoksia, joiden avulla voidaan arvioida mm. vesiensu...

Vieraslajien esiintyminen, ekologia ja vaikutukset

Vieraslajit ovat toisista ekosysteemeistä peräisin olevia lajeja, jotka ovat siirtyneet ihmistoiminnan seurauksena, joko tahallisesti tai tahattomasti, uuteen ympäristöön. Tässä hankkeessa seurataan j...

Valtakunnallinen sinileväseuranta

Hankkeen tavoitteena on leväesiintymien, lähinnä sinilevien silmämääräinen havainnointi samoilla havaintopaikoilla, näytteiden analysointi ja tiedottaminen. Havaintopaikkaverkkoa täydennetään tai kars...

Biodiversiteetin turvaaminen monilla hallinnon tasoilla ja eri maantieteellisissä, ajallisissa ja ekologisissa mittakaavoissa (SCALES)

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen hallinta on sidoksissa eri tasoilla tehtäviin poliittisiin ja hallinnollisiin päätöksiin sekä eri mittakaavoissa tapahtuviin maantieteellisiin ja ekologisiin ilmiö...

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (Heposelkä, Pyhäselkä ja Ätäskö) (JÄREÄ) 2011–2014

Hanke kehittää menetelmiä ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan yhdistää vesistöjen tilan parantaminen sekä bioenergian tuotanto. Projektin tulosten kautta pyritään parantamaan vesistöjen ja ranto...

Ekosysteemipalveluiden suhde luontotyyppiin sekä elinympäristön rakennepiirteisiin ja kuntoon (ES-LUPPI)

Tutkimuksen tavoitteena on yleisellä tasolla lisätä tietoa biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden välisistä suhteista. Tutkimuksessa kehitettävien menetelmien ja siitä saatavien tulosten avulla sa...


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
8
9
10
11
12
14
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle