Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa (INTELU)

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa päätavoitteena on kestävän talouden Suomi. Erityistä huomiota kiinnitetään mm. siihen, että investointiympäristö Suomessa on houkutteleva. Samalla korostetaan kestävää talouskasvua ja uudenlaista vientiä..

Valtiovarainministeri Mika Lintilän asettama selvitysmies valtiosihteeri Martti Hetemäki luovutti Investointien edistäminen -selvityksen valtiovarainministeriölle lokakuun 2019 alussa. Selvityksen yksi yhdeksästä suosituksesta koskee investointien tehokasta lupamenettelyä. Suosituksen mukaan investointihankkeiden lupamenettelyjen viranomaistoimet tulisi rajata enintään vuoteen. Hallituksen talousarvio- ja kehysneuvotteluista laaditussa pöytäkirjamerkinnässä 17.9.2019 todetaan, että investointien lupamenettelyjen tehostamiseksi selvitetään investointihankkeiden lupamenettelyn viranomaistoiminnan keston rajaamista enintään vuoteen.

Tutkimushankkeen tavoitteet pyritään saavuttamaan vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Mitkä ovat lainsäädännölliset mahdollisuudet, reunaehdot ja rajoitteet säätää investointihankkeiden lupamenettelyjen viranomaistoimintojen enimmäiskestosta? Voitaisiinko muilla keinoilla päästä samaan tavoitteeseen?
  • Millaisia lainsäädännön muutoksia määräajan asettaminen lupamenettelyn viranomaistoiminnoille edellyttäisi?
  • Millä lainsäädäntömuutoksilla mahdollistettaisiin palveluprosessien entistä tehokkaampi yhteensovittaminen?
  • Mitkä edellytykset tulisi täyttyä, jotta lupamenettelyjen viranomaistoiminnot pystyttäisiin toteuttamaan yhden vuoden määräajassa?
  • Miten päätöksenteon määräaika suhteutuu hakijan selvitysvelvollisuuteen ja siihen, että viranomainen ei voi edetä päätöksentekoon ennen kuin asia on riittävästi selvitetty ja miten tämä vaikuttaa prosessin johtamiseen?
  • Mitä vaikutuksia lupamenettelyn viranomaistoimintojen aikarajan asettamisesta voisi aiheutua investointihankkeiden käynnistymiselle, toiminnanharjoittajille, muille asianosaisille ja heidän mahdollisuuteen osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon sekä hallintoviranomaisille ja tuomioistuimille?
  • Miten luvan käsittelyä on joudutettu eräissä muissa maissa?
     

Aikataulu

Hanke alkoi tammikuussa 2020 ja päättyy 30.4.2020.

 

Lisätietoa

Kehittämispäällikkö Kimmo Silvo, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 251 640
Erikoistutkija Jouko Tuomainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 251 701
Suunnittelija Mikko Attila, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 251 077
Professori Ari Ekroos, Aalto-yliopisto, etunimi.sukunimi@aalto.fi
Tohtorikoulutettava Satu Räsänen, Aalto-yliopisto, etunimi.sukunimi@aalto.fi.

Ensimmäinen Edellinen
8
9
10
11
12
Hanke Vaihe
Luonnonsuojelun ja luonnonvarojen hyödyntämisen vuorovaikutukset rannikolla - harmaahylkeet rannikkokalastuksessa ja politiikkakehysten muotoutumisessa

Hankkeessa tutkitaan luonnonsuojelun ja luonnonvarojen hyödyntämisen vuorovaikutusta rannikolla. Tapaustutkimuksen kohteena ovat harmaahylkeet.

Luonto, institutionaalinen tieto ja sukupuolittunut toimijuus

Luonto, institutionaalinen tieto ja sukupuolittunut toimijuus -hanke.

Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI)

Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI) -hanke pyrkii vähentämään Varsinais-Suomen elintarvikeketjun kasvihuonekaasupäästöjä sekä samalla edistämään alueellista hyvinvointia.

Taloudellisten ohjauskeinojen rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ekosysteemipalveluiden tuottamisen politiikkavalikoimassa (POLICYMIX)

EU:n 7:nnen puiteohjelman rahoittamassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa on tarkastelyu taloudellisten ohjauskeinojen roolia luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ohjauskeinovalikoimassa. Hankkeessa...

Ilmastopolitiikan raportointien kehittäminen RYMO:n toimintakentässä

Projektin esittelykalvot (pdf 220 Kt)

Kohti metodologista yksituumaisuutta ekosysteemipalveluiden arvioinnissa

Hankkeessa luonnon- ja yhteiskuntatietieteiden taustat omaavat tutkijat SYKEn viidestä keskuksesta pyrkivät tieteiden välisen käsitteellisen ja menetelmällisen ymmärryksen lisäämiseen ekosysteemipalve...

Bioenergiakorjuutapojen ekologiset vesistövaikutukset (KORPI)

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää ekologisten vesistövaikutusten seurantamenetelmiä erityisesti eri bioenergiakorjuumenetelmiä silmällä pitäen. Tutkimuksessa vertaillaan eri bioenergiakorjuumenetelm...

Jokien ja järvien biologinen seuranta

Ympäristöhallinnon jokien ja järvien vedenlaadun seurantaverkko palvelee mm. vesiensuojelun suuntaviivojen toteutumisen seurantaa, EU:n direktiiveissä velvoitettua tiedonkeruuta vedenlaadusta ja rajav...

Veden laadun seuranta Suomen rajavesistöissä

Suomen ja Venäjän rajavesien yhteinen laaduntarkkailu alkoi kesäkuussa 1966, eli noin vuosi maiden välisen rajavesistösopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Suomen ja Venäjän rajavesistöjen tulok­set r...

Politiikka-arvioinnin työkalut ja kestävä kehitys, LIAISE

Ilmastomuutokseen sopeuttavien toimien kehittäminen ja toteutus Vietnamin rannikkoalueilla (VIETADAPT)

Ilmastomuutoksen mahdollisten vaikutusten takia Vietnamin hallitus hyväksyi joulukuussa 2008 kansallisen tavoiteohjelman ilmastomuutokseen sopeutumiseksi. VIETADAPT-hankkeen tavoitteena on tukea tätä ...

Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot

Hankkeen tavoitteena on luoda paahde-elinympäristöverkostoja ja priorisoida elinympäristöverkoston lajien ja luontotyyppien hoidon ja suojelun tarve. Harjumetsien monimuotoisuuden huomioiminen metsäta...

Itämereen maalta tuleva ravinne- ja raskasmetallikuormitus (HELCOM tietokanta PLC)

PLC (Pollution Load Compilation) Itämeren ravinne- ja raskasmetallikuormitustieto-kantaprojektin tarkoitus on ylläpitää ja kehittää tietokantaa sekä kerätä, yhdistää ja analysoida aineistoa Itämereen ...

Itämereen maalta tuleva ravinne- ja raskasmetallikuormitus (HELCOM tietokanta PLC)

PLC (Pollution Load Compilation) Itämeren ravinne- ja raskasmetallikuormitustieto-kantaprojektin tarkoitus on ylläpitää ja kehittää tietokantaa sekä kerätä, yhdistää ja analysoida aineistoa Itämereen ...

Haitallisten aineiden biologiset vaikutukset merieliöstöön

Hankkeessa tutkitaan meriympäristössä esiintyvien haitallisten aineiden biologisia vaikutuksia selkärangattomissa ja kaloissa käyttäen apuna ns. biomarkkereita, jotka kuvastavat epäedullisia muutoksia...

Elinkaarimallin kehittäminen HSY Jätehuollolle (HSY-LCA)

Hankkeessa kehitetään HSY:lle jätehuoltojärjestelmän kokonaispäästöjen ja – vaikutusten arvioimisen malli.


Ensimmäinen Edellinen
8
9
10
11
12