Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Hanke Vaihe
Suomenlahden suojelun kolmikantayhteistyö - Viro, Venäjä, Suomi

Suomi-Viro-Venäjä -kolmikantayhteistyö Suomenlahden meriympäristön suojelemiseksi käynnistyi nykyisessä muodossaan lähes kaksi vuosikymmentä sitten. Suomen, Viron ja Venäjän tutkijoiden keskuudessa jä...

Itämeren tosiaikainen leväseuranta (Alg@line)

Alg@line kuuluu suurempaan "FerryBox" -yhteisöön, jonka tavoiteena on kehittää kauppalaivoilla tehtävää meren tilan seurantaa.Kauppalaivat tarjoavat tutkimusaluksia edullisemman vaihtoehdon seurata ka...

Automaattiset menetelmät levien perustuotannon mittaamiseen Euroopan merialueilla (PROTOOL)

In this three-year FP7 project we develop and adapt technology to measure primary production of phytoplankton with automated optical techniques, which can be placed on ships-of-opportunity (SOOP, ferr...

Kokonaisvaltaiset menetelmät pintavesien ekologisen tilan ja palautumisen arvioimiseksi (WISER)

WISER supported the EU Water Framework Directive by developing tools for the integrated assessment of the ecological status of European surface waters, with focus on biological indicators and assessme...

Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta

Hankkeessa seurataan Suomen jokien mukana Itämereen kulkeutuvia ainevirtaamia.Keskeisenä tarkoituksena on seurata ainevirtaamien pitkän aikavälin muutoksia, joiden avulla voidaan arvioida mm. vesiensu...

Vieraslajien esiintyminen, ekologia ja vaikutukset

Vieraslajit ovat toisista ekosysteemeistä peräisin olevia lajeja, jotka ovat siirtyneet ihmistoiminnan seurauksena, joko tahallisesti tai tahattomasti, uuteen ympäristöön. Tässä hankkeessa seurataan j...

Valtakunnallinen sinileväseuranta

Hankkeen tavoitteena on leväesiintymien, lähinnä sinilevien silmämääräinen havainnointi samoilla havaintopaikoilla, näytteiden analysointi ja tiedottaminen. Havaintopaikkaverkkoa täydennetään tai kars...

Uuden vesilain mukainen käytäntö kuivatusrahojen käytöstä (PERKAUS)

Hankkeen tavoitteena on selventää ehtoja, joiden avulla määritellään uuden vesilain mukaisten perkaushankkeiden rahoitus, laatia peratun uoman elpyneisyyden alustavat kriteerit ja käynnistää 2-4 peru...

Biodiversiteetin turvaaminen monilla hallinnon tasoilla ja eri maantieteellisissä, ajallisissa ja ekologisissa mittakaavoissa (SCALES)

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen hallinta on sidoksissa eri tasoilla tehtäviin poliittisiin ja hallinnollisiin päätöksiin sekä eri mittakaavoissa tapahtuviin maantieteellisiin ja ekologisiin ilmiö...

Ekosysteemipalveluiden suhde luontotyyppiin sekä elinympäristön rakennepiirteisiin ja kuntoon (ES-LUPPI)

Tutkimuksen tavoitteena on yleisellä tasolla lisätä tietoa biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden välisistä suhteista. Tutkimuksessa kehitettävien menetelmien ja siitä saatavien tulosten avulla sa...

Luonnonsuojelun ja luonnonvarojen hyödyntämisen vuorovaikutukset rannikolla - harmaahylkeet rannikkokalastuksessa ja politiikkakehysten muotoutumisessa

Hankkeessa tutkitaan luonnonsuojelun ja luonnonvarojen hyödyntämisen vuorovaikutusta rannikolla. Tapaustutkimuksen kohteena ovat harmaahylkeet.

Luonto, institutionaalinen tieto ja sukupuolittunut toimijuus

Luonto, institutionaalinen tieto ja sukupuolittunut toimijuus -hanke.

Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI)

Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI) -hanke pyrkii vähentämään Varsinais-Suomen elintarvikeketjun kasvihuonekaasupäästöjä sekä samalla edistämään alueellista hyvinvointia.

Taloudellisten ohjauskeinojen rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ekosysteemipalveluiden tuottamisen politiikkavalikoimassa (POLICYMIX)

EU:n 7:nnen puiteohjelman rahoittamassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa on tarkastelyu taloudellisten ohjauskeinojen roolia luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ohjauskeinovalikoimassa. Hankkeessa...

Ilmastopolitiikan raportointien kehittäminen RYMO:n toimintakentässä

Projektin esittelykalvot (pdf 220 Kt)

Kohti metodologista yksituumaisuutta ekosysteemipalveluiden arvioinnissa

Hankkeessa luonnon- ja yhteiskuntatietieteiden taustat omaavat tutkijat SYKEn viidestä keskuksesta pyrkivät tieteiden välisen käsitteellisen ja menetelmällisen ymmärryksen lisäämiseen ekosysteemipalve...

Jokien ja järvien biologinen seuranta

Ympäristöhallinnon jokien ja järvien vedenlaadun seurantaverkko palvelee mm. vesiensuojelun suuntaviivojen toteutumisen seurantaa, EU:n direktiiveissä velvoitettua tiedonkeruuta vedenlaadusta ja rajav...

Veden laadun seuranta Suomen rajavesistöissä

Suomen ja Venäjän rajavesien yhteinen laaduntarkkailu alkoi kesäkuussa 1966, eli noin vuosi maiden välisen rajavesistösopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Suomen ja Venäjän rajavesistöjen tulok­set r...

Politiikka-arvioinnin työkalut ja kestävä kehitys, LIAISE

Ilmastomuutokseen sopeuttavien toimien kehittäminen ja toteutus Vietnamin rannikkoalueilla (VIETADAPT)

Ilmastomuutoksen mahdollisten vaikutusten takia Vietnamin hallitus hyväksyi joulukuussa 2008 kansallisen tavoiteohjelman ilmastomuutokseen sopeutumiseksi. VIETADAPT-hankkeen tavoitteena on tukea tätä ...