Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Hanke Vaihe
Luonnonsuojelun ja luonnonvarojen hyödyntämisen vuorovaikutukset rannikolla - harmaahylkeet rannikkokalastuksessa ja politiikkakehysten muotoutumisessa

Hankkeessa tutkitaan luonnonsuojelun ja luonnonvarojen hyödyntämisen vuorovaikutusta rannikolla. Tapaustutkimuksen kohteena ovat harmaahylkeet.

Luonto, institutionaalinen tieto ja sukupuolittunut toimijuus

Luonto, institutionaalinen tieto ja sukupuolittunut toimijuus -hanke.

Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI)

Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI) -hanke pyrkii vähentämään Varsinais-Suomen elintarvikeketjun kasvihuonekaasupäästöjä sekä samalla edistämään alueellista hyvinvointia.

Taloudellisten ohjauskeinojen rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ekosysteemipalveluiden tuottamisen politiikkavalikoimassa (POLICYMIX)

EU:n 7:nnen puiteohjelman rahoittamassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa on tarkastelyu taloudellisten ohjauskeinojen roolia luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ohjauskeinovalikoimassa. Hankkeessa...

Ilmastopolitiikan raportointien kehittäminen RYMO:n toimintakentässä

Projektin esittelykalvot (pdf 220 Kt)

Kohti metodologista yksituumaisuutta ekosysteemipalveluiden arvioinnissa

Hankkeessa luonnon- ja yhteiskuntatietieteiden taustat omaavat tutkijat SYKEn viidestä keskuksesta pyrkivät tieteiden välisen käsitteellisen ja menetelmällisen ymmärryksen lisäämiseen ekosysteemipalve...

Jokien ja järvien biologinen seuranta

Ympäristöhallinnon jokien ja järvien vedenlaadun seurantaverkko palvelee mm. vesiensuojelun suuntaviivojen toteutumisen seurantaa, EU:n direktiiveissä velvoitettua tiedonkeruuta vedenlaadusta ja rajav...

Veden laadun seuranta Suomen rajavesistöissä

Suomen ja Venäjän rajavesien yhteinen laaduntarkkailu alkoi kesäkuussa 1966, eli noin vuosi maiden välisen rajavesistösopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Suomen ja Venäjän rajavesistöjen tulok­set r...

Politiikka-arvioinnin työkalut ja kestävä kehitys, LIAISE

Ilmastomuutokseen sopeuttavien toimien kehittäminen ja toteutus Vietnamin rannikkoalueilla (VIETADAPT)

Ilmastomuutoksen mahdollisten vaikutusten takia Vietnamin hallitus hyväksyi joulukuussa 2008 kansallisen tavoiteohjelman ilmastomuutokseen sopeutumiseksi. VIETADAPT-hankkeen tavoitteena on tukea tätä ...

Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot

Hankkeen tavoitteena on luoda paahde-elinympäristöverkostoja ja priorisoida elinympäristöverkoston lajien ja luontotyyppien hoidon ja suojelun tarve. Harjumetsien monimuotoisuuden huomioiminen metsäta...

Itämereen maalta tuleva ravinne- ja raskasmetallikuormitus (HELCOM tietokanta PLC)

PLC (Pollution Load Compilation) Itämeren ravinne- ja raskasmetallikuormitustieto-kantaprojektin tarkoitus on ylläpitää ja kehittää tietokantaa sekä kerätä, yhdistää ja analysoida aineistoa Itämereen ...

Itämereen maalta tuleva ravinne- ja raskasmetallikuormitus (HELCOM tietokanta PLC)

PLC (Pollution Load Compilation) Itämeren ravinne- ja raskasmetallikuormitustieto-kantaprojektin tarkoitus on ylläpitää ja kehittää tietokantaa sekä kerätä, yhdistää ja analysoida aineistoa Itämereen ...

Haitallisten aineiden biologiset vaikutukset merieliöstöön

Hankkeessa tutkitaan meriympäristössä esiintyvien haitallisten aineiden biologisia vaikutuksia selkärangattomissa ja kaloissa käyttäen apuna ns. biomarkkereita, jotka kuvastavat epäedullisia muutoksia...

Elinkaarimallin kehittäminen HSY Jätehuollolle (HSY-LCA)

Hankkeessa kehitetään HSY:lle jätehuoltojärjestelmän kokonaispäästöjen ja – vaikutusten arvioimisen malli.