Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Lääkepäästöjen vähentäminen Itämeren alueella – CWPharma

CWPharma-hankkeessa kerätään ja tuotetaan lisää tietoa lääkeaineista sekä niiden vaikutuksista vesieliöihin, arvioidaan eri päästölähteiden merkitystä Itämeren alueen lääkeainekuormaan ja kehitetään k...

Vaaralliset kemikaalit teollisuuspäästödirektiivin BAT-vertailuasiakirjoissa (HAZBREF)

HAZBREF-projektin tavoitteena on parantaa vaarallisten kemikaalien hallintaa teollisuuslaitoksissa.

Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostus ja hoito (KURVI)

Hankkeen päämääränä on parantaa maatalouden kuivatustoiminnan heikentämien virtavesien ekologista tilaa vuonna 2015 julkaistun kansallisen Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteiden mukai...

Siemenvarastojen merkitys ympäristömuutoksissa Itämeren kasviplanktonin säilymiselle ja evoluutiodynamiikalle (RESERVOIR)

Tutkimus keskittyy Itämeren kasviplanktonin sedimentin lepomuotojen monimuotoisuuden merkitykseen Itämeren kasviplanktonyhteisöjen resilienssille muuttuvissa ympäristöoloissa.

Ihan pihalla! - oppilaat ympäristön tutkijoina

Ihan pihalla! –hanke on tarkoitettu peruskoulujen opettajille ja oppilaille. Opettajat kehittävät pelillisiä opetuskokonaisuuksia ja –malleja. Niitä voidaan käyttää opetuksessa myös kansainvälisesti. ...

Suojelualueverkoston suunnittelu muuttuvassa ilmastossa (SUMI)

Suojelualueverkoston suunnittelu muuttuvassa ilmastossa -hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa Suomen luonnonsuojelualueverkoston sopeutumiskyvystä ilmastonmuutoksen, maankäytön ja näiden yhteisvaiku...

Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa (YKR-IKÄ)

Hanke on aineistolähtöinen tutkimus, jossa tavoitteena on tuottaa tietoa ikääntyneiden asumisen kokonaistilanteesta Suomessa, alueellisista eroista, kuntien välisistä eroista sekä erilaisten aluetyypp...

Muovien ja mikromuovien, sekä muoveihin liittyvien haitallisten aineiden kulkeutuminen rakennetusta ympäristöstä Itämereen

Hankkeessa kehitetään menetelmiä mikromuovien määrän arvioimiseksi sekä lietteestä että biopohjaisesta maanparannusaineesta. Lisäksi tarkastellaan jätevesilietteen käyttöön liittyviä ympäristöriskejä ...

RoskatPois! Merenhoidon toimenpideohjelmaa tukeva hanke meriympäristön roskaantumisen lähteiden selvittämiseksi, tilan määrittämiseksi ja roskaantumisen vähentämiseksi

Roskat pois! -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään kattava selvitys roskien määristä rannoilla ja meriympäristössä sekä arvioidaan merkittävimmät meriroskaa tuottavat lähteet ja niiden kulkeutumis...

Mikromuovit ja niiden vaikutukset pohjoisen Itämeren pehmeissä pohjasedimenteissä

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tavoitteena on selvittää pohjalle sedimentoituvan mikromuovin ja pohjaeliöiden välisiä vuorovaikutuksia. Tulokset auttavat arvioimaan mikromuoveista mahdollisesti aiheut...

Mikromuovit Suomen vesistöissä – mahdollisten uhkien selvitys (MIF)

Tutkittua tietoa mikromuovien haitoista on toistaiseksi suhteellisen vähän. MIF-hankkeessa yhdistyvä kokeellinen ravintoverkkotutkimus sekä kehittyneet materiaalitutkimusmenetelmät mahdollistavat hait...

MERIROSKA ja MERIROSKA 2

MERIROSKA-hanke kehitettiin tukemaan merenhoitoa meriroskatiedon (näkyvä roska ja mikroroska) osalta. Hanke kehittää mikroroskien seuranta- ja analyysimenetelmiä. Hankkeessa selvitetään myös mikromuov...

Jätevedenpuhdistamoiden merkitys mikroskooppisen muoviroskan päästölähteenä

Tässä väitöskirjatyössä tarkastellaan jätevedenpuhdistamoiden merkitystä yhdyskuntajätevesistä peräisin olevan mikroroskan kulkeutumisreittinä vastaanottavaan vesistöön. Suurin osa työstä tehdään Hels...

Ekosysteemihotelli

Ekosysteemihotelli on uudenlainen toimintamalli maankäytön haitallisten luontovaikutusten ehkäisyyn. Tavoitteena on tuoda uusi ajattelutapa ja etsiä aiempaa joustavampia ratkaisumalleja työvälineeksi ...

Kierrätysraaka-aineiden hyödyntäminen komposiittituotteiden valmistuksessa (RECOMPOSE)

Projektissa luodaan konsepteja jätteiksi luokiteltujen teollisten sivuvirtojen hyödyntämiseksi komposiittituotteissa.

Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU)

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus (AAMU) on puolitoistavuotinen VN TEAS -hanke, jossa arvioidaan maakuntauudistuksen vaikutuksia alueidenkäytön suunnitteluun sekä eri toimijoiden rooleihin. SYKE tote...

Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE)

Hankkeessa selvitetään viljelijöiden tarpeita kierrätyslannoitteille ja arvioidaan niiden tuotannon ja käytön aiheuttamia muutoksia ympäristöön sekä maatilojen ja koko käsittelyketjun kannattavuuden k...

Egyptin pohjoisten järvien vedenlaadun parantaminen ruoppaamalla ja minimoimalla ruoppausajan haitalliset vaikutukset

Hanke tähtää Egyptin Manzala-järvellä tehtävien koneellisten ruoppausten negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimiseen. Hanketta toteuttavat SYKE ja Egyptin kalatalousasioista vastaava GAFRD (Gener...

Coherent Linear Infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans – Baltic LINes

Baltic LINes -hanke kehittää Itämeren alueen yhteistyötä merialuesuunnittelussa. Hanke keskittyy erityisesti merenkulku- ja energiasektoreihin, joiden toiminta tyypillisesti ylittää maiden rajoja. Tav...

Pohjaveden tyyppimallit vesienhoidon ja vedenhankinnan riskinarvioinnissa ja hallinnassa (TYYLI)

Hankkeessa laaditaan kustakin pohjaveden tyyppimuodostumasta virtausmalli ja aineen kulkeutumismalleja, jotka saatetaan kaikkien käytettäviksi syke.fi:iin MODFLOW-yhteensopivassa muodossa yhdessä opa...


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle