Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Näytteenoton valmistelu

Tavoite

Näytteenoton valmistelun tavoitteena on varmistaa, että näytteenottoon käytettävät laitteet ovat toimintakunnossa ja että näytteenotto voidaan toteuttaa turvallisesti ohjeiden mukaan oikeasta paikasta.

 

Menettelytavat

Dokumentti

Vastuu

Ennen maastoon lähtöä tehtävät toimenpiteet

1. Perusta havaintopaikka soveltuvaan tietojärjestelmään. Suositeltavaa on, että havaintopaikkatiedot koordinaattitietoineen toimitetaan valtakunnalliseen pohjavesitietojärjestelmään (POVET).

 

Pohjavesiasiantuntija

POVET-järjestelmän tallennuskäyttäjä

2. Sovi näytteenottoaikataulu ja näytteiden toimitustapa analysoivan laboratorion kanssa

Näytteenotto-suunnitelma

Näytteenottaja

3. Tilaa tai varaa näytepullot laboratoriosta hyvissä ajoin ennen näytteenottoa.

Näytteenotto-suunnitelma

Näytteenottaja

4. Valitse näytepullot analysoitavien parametrien, arvioitujen pitoisuuksien sekä analysoinnilta vaaditun tarkkuuden perustella. Pyydä näytepullojen valinnassa tarvittaessa apua analysoivasta laboratoriosta.

 

Näytteenottaja

5. Varmista, että näytteenotossa tarvittavat mittalaitteet toimivat ja ne on kalibroitu asianmukaisesti. Jos laite edellyttää kalibrointia, toimi laitteen käyttöohjeen mukaisesti.

 

Näytteenottaja / Laboratorionhenkilökunta

6. Dokumentoi kalibrointitapahtuma ja säilytä dokumentti laitekansiossa tai muussa helposti löydettävissä olevassa paikassa.

Dokumentti

Näytteenottaja / Laboratorionhenkilökunta

7. Ota maastoon mukaan pohjavesiputkikortti, pohjavesinäytteenoton havaintolomake ja muut havaintolomakkeet sekä mahdolliset näytteenotto-ohjeet.

 

Näytteenottaja

8. Ota maastoon mukaan näytteenottovälineet ja näytteenotossa tarvittavat oheistarvikkeet.

 

Näytteenottaja

9. Ota mukaan laboratoriosta kestävöintivälineet, -aineet ja -ohjeet. Varmista, että kestävöintiaineet ja reagenssit ovat tuoreita ja puhtaita.

 

Näytteenottaja / Laboratorionhenkilökunta

10. Varmista, että olet huomioinut näytteenottoon liittyvät työturvallisuusasiat.

 

Esimies / Näytteenottaja

11. Ole tarvittaessa yhteydessä näytteenottohavaintopaikan maanomistajaan ja sovi näytteenotosta.

 

Näytteenottaja

Maastossa tehtävät toimenpiteet

1. Varmista, että olet oikealla havaintopaikalla. Havaintopaikan koordinaatit ja sijaintikartta löytyvät joko havaintolomakkeesta tai näytteenottosuunnitelmasta. Tarvittaessa käytä GPS-paikanninta sijainnin varmistamiseksi.

 

Näytteenottaja

2. Tarkista, ettei havaintoputki ole vaurioitunut. Mikäli havaintoputki on liikkunut roudan vaikutuksesta, havaintoputken lukko on rikottu tai havaintoputkeen on työnnetty vieraita esineitä tai se on muuten vaurioitunut ilmoita siitä välittömästi työn tilaajalle.

 

Näytteenottaja

3. Valmistele havaintopaikan lähiympäristö näytteenotolle sopivaksi. Poista tarvittaessa kasvillisuus havaintoputken lähiympäristöstä, jotta voit asettaa näytteenottolaitteet vakaalle alustalle ja ottaa näytteet siten ettei näytteet kontaminoidu. Jos pumpun virtalähteenä on polttomoottori, niin sen pakokaasut on johdettava mahdollisimman kauas havaintoputkesta. Näytteenottopaikalle tulee tarvittaessa levittää puhdas muovi, jonka päällä näytevälineitä voidaan käsitellä ilman, että ne joutuvat kosketuksiin maaperän kanssa. Vaihtoehtoisesti näytteet voidaan ottaa ja käsitellä kannettavan puhtaan näytteenottopöydän päällä.

 

Näytteenottaja

4. Varmista, että olet ottamassa näytteitä näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Likaantuneesta pohjavedestä näytteet otetaan pääsääntöisesti siten, että ensin otetaan näytteet puhtaimmasta havaintoputkesta ja viimeisenä likaisimmasta.

 

Näytteenottaja

 

Dokumentit

  • Mittalaitteiden kalibrointipöytäkirja
  • Pohjavesiputkikortti
  • Pohjavesinäytteenoton havaintolomake
  • Mahdolliset muut havaintolomakkeet

Viiteaineisto

Rintala, J. & Suokko, T. 2008. Pohjavesinäytteenotto -Nykytila ja kehitystarpeet SY48/2008. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38376

Kinnunen, T. (toim.). 2005 Pohjavesitutkimusopas: käytännön ohjeita. Suomen vesiyhdistys. 194 s. www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf

Lepistö, J., Westerholm, H. J., Schultz, E., Uljas, J., Björklöf, K. 2014. Hyvät käytännöt pilaantuneiden maiden kenttätutkimuksissa. Ympäristöopas 1, ISSN: 1796-167X, ISBN: 978-952-11-4260-4 (pdf). http://hdl.handle.net/10138/42681

Björklöf, K., Leivuori, M., Näykki, T., Väisänen, T., Väisänen, R. (2016). Kenttämittausvertailu 11/2015. Luonnonvesien happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6/2016. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160007

Ympäristöministeriö. 2006. Työsuojeluohje vesi- ja ympäristönäytteenotossa ja hydrologisissa mittauksissa. Ympäristöhallinnon ohjeita 6. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41537

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.27, päivitetty 2.3.2020 klo 15.02

Aihealue:
Kohderyhmä: