Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pohjaveden havaintopaikat

Pohjaveden korkeutta tarkkaillaan ja pohjavesinäytteitä otetaan erityyppisistä havaintopaikoista. Yleisimpiä havaintopaikkoja ovat havaintoputket ja kaivot. Näytteitä otetaan myös lähteistä, vedenottamoiden tai kaivojen hanoista, pohjavesilammikoista ja koekuopista. Maaveden laatua seurataan lisäksi lysimetreistä.

Olemassa olevien pohjaveden havaintopaikkojen lisäksi on usein tarpeen perustaa uusia havaintopaikkoja, jotta pohjavesinäyte saadaan halutusta kohdasta. Yleisin tapa uuden havaintopaikan perustamiseksi on asentaa pohjavedenhavaintoputki maa- tai kallioperään. Havaintoputken asentamiseen tulee aina saada maanomistajan tai alueen haltijan suostumus. Havaintoputken sijoittamisella samoin kuin oikean tyyppisen havaintoputken asentamisella on tärkeä merkitys edustavan näytteen saamisessa.

Havaintoputken asennuksen jälkeen putki huuhdotaan työntämällä pumppuun liitetty vesiletku putken alaosaan saakka. Huuhtelua jatketaan kunnes ylöstuleva vesi on kirkasta. Huuhtelussa käytettävät välineet valitaan putken rakenteen ja tuoton perusteella.

Havaintoputken toimivuus on syytä tarkistaa määräajoin myös putken asennuksen jälkeen. Mikäli epäillään havaintoputken tukkeutuneen, tulisi tarkistaa sen toimivuus. Tarkistuksessa mitataan pohjavedenpinnan taso sekä täytetään putki vedellä ja mitataan vedenpinnan laskeutumisnopeus. Putken siiviläosan tukkeutuneisuutta voidaan selvittää myös mittaamalla havaintoputken alapään syvyys ja vertaamalla saatua tietoa putkikortin tietoihin.

Havaintoputkia on monenlaisia. Eroja on muun muassa putkien materiaaleissa, läpimitoissa ja rakenteissa. Havaintoputken materiaali ja halkaisija vaikuttavat vesinäytteen veden laatuun sekä näytteenottotapaan. Muoviputket soveltuvat pohjavesinäytteenottoon yleensä paremmin kuin teräsputket.

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.35, päivitetty 30.12.2016 klo 14.54

Aihealue:
Kohderyhmä: