Ekotehokkuutta kotitalouksien arkeen ja muutostilanteisiin (EKOKOTI)

Tuloksia

Hankkeen tuloksena syntyneistä energiatehokkuutta ja asumisen laatua lisäävistä palveluista, koulutuksesta ja työkaluista löytyy tietoa osoitteesta syke.fi/ekokoti

Hankkeen kuvaus

Kehitetään palveluiden ja toimintamalleja, jotka tukevat ja motivoivat kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kokonaisuus kattaa kestävät elämäntavat sekä päivittäisissä valinnoissa että muutostilanteissa.

Tavoite

Esittää havainnollisesti kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöt sekä tarjotaan tietoa, työvälineitä ja palveluita niiden vähentämiseksi. Tavoitteena on saada kotitalouksia vähentämään oman toimintansa, erityisesti asumisen, kasvihuonekaasupäästöjä ja ympäristövaikutuksia. Koulutuksella ja verkostoilla vahvistetaan yritysten ja muiden alan toimijoiden energiahallinnan, kunnossapidon ja korjausrakentamisen ympäristöosaamista ja ympäristötietoisuutta.

Toiminta

Hankkeessa kokeillaan palveluita ja toimintamalleja, joilla pystytään auttamaan kotitalouksia muutoksissa kohti kestäviä elämäntapoja ja kulutusvalintoja. Lisäksi neuvotaan pientaloasukkaita ja asunto-osakeyhtiöitä valitsemaan energiaviisaita korjausrakentamisen ratkaisuja parantamaan energiatehokkuuttaan.

Kehitetään laskenta-, mittaus- ja seurantatyökaluja, joilla voidaan tunnistaa ja kartoittaa kotitalouksien ilmastovaikutukset sekä hyödyntää apuna muutostilanteissa. Järjestetään erilaisia tilaisuuksia, joissa keskustellaan ihmisten kanssa arjen ympäristövaikutusten vähentämisestä.
Työkaluina:Ilmastodieetti, kotitalouksien energian, jätteiden ja henkilöautomatkojen mittausjärjestelmä ja Pieniä tekoja.

Suunnitellaan ja kokeillaan koulutusohjelmia, joiden avulla kehitetään asumisen palveluiden, korjausrakentamisen ja LVIS-alan ammattilaisten eko- ja erityisesti energiatehokkuuden osaamista.
Koulutukset: pientalojen korjauskartoitukset, asunto-osakeyhtiöiden energianhallinta asukkaille sekä ammattilaisille hyödyntäen Motivan energiaekspertti mallia. 

Palveluita ja toimintamalleja tuotteistamalla pyritään saamaan aikaan palveluliiketoimintaa, joilla autetaan kotitalouksia ja asuntoyhtiöitä vähentämään ja hillitsemään ilmastovaikutuksia.
Palveluesimerkkejä: pientalojen energia- ja korjauskartoitukset, pientalojen vuosihuoltopalvelut, ympäristönäkökulma asumisen ja arjen palveluissa sekä asunto-osakeyhtiön energianhallintapalvelut. Toimintamalleja: asunto-osakeyhtiön energiaeksperttitoiminta, arjen ympäristöreseptit ja mittaustietoon perustuva kotitalouksien neuvontapalvelu.

Viestinnällä ja sidosryhmäyhteistyön avulla löydetään yhteistyökumppaneita, joiden kanssa toimintamalleja voidaan edelleen kehittää ja monistaa. Ohjataan kansalaisia ja asiantuntijoita sähköiselle kohtauspaikalle, jossa voidaan keskustella ja saada vertaistukea sekä välittää tietoa ja mahdollisesti myös harjoittaa yhteistyötä.

Ekokoti-hanke on yksi KULTU-ohjelman kokeiluista

Ekokoti-hanke on yksi kahdeksasta kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman kokeiluhankkeista. Kultu-ohjelmalla tavoitellaan: energiaviisasta ja mukavaa asumista; laadukasta ruokaa, jota ei haaskata; sujuvaa ja vähän kuormittavaa liikkumista. Ohjelma luo mahdollisuuksia vihreälle taloudelle ja työpaikkojen syntymiselle ja samalla vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Ohjelman kokeiluhankkeet luovat uusia toimintatapoja ja ratkaisuja liikkumiseen, asumiseen ja ruokailuun. Ekokoti-hanketta rahoittaa ympäristöministeriö.

Lisätietoja

Erikoistutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Tutkija Marja Salo, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 20.6.2013 klo 10.21, päivitetty 3.3.2023 klo 12.38