Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ekologisen tilan luokitteluindeksien keskitetty laskenta (EKOLAS)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Tausta

Pintavesien tilan arviointi on oleellinen osa vesienhoitoa, sillä tila-arviota käytetään vesistöjen hoito- ja kunnostustarpeen määrittelyyn. Tilan luokittelu perustuu ensisijaisesti biologisiin laatutekijöihin. Ekologisen tilan luokittelussa käytettyjen indeksien laskennasta vain osa on toteutettu ympäristöhallinnon tietojärjestelmissä. Valtaosa biologisten indeksien laskennasta on tehty käsityönä erilaisten laskentatyökalujen, joka on ollut aikaa vievää, työlästä ja myös jossain määrin virhealtista. Indeksiarvojen tulkinta edellyttää myös lajiston elinympäristövaatimusten tuntemusta.

Tavoite

EKOLAS-hankkeessa kehitetään keskitetyt laskentarutiinit ja laskenta vesienhoidon 3. kaudelle ekologisen tilan luokittelun biologisten laatutekijöiden indekseille. Laskenta tehdään avoimen lähdekoodin R-tilasto-ohjelmalla laatutekijöille: jokien ja järvien vesikasvillisuus, päällyslevät ja pohjaeläimistö ja niiden luokittelumuuttujille. Indeksien laskenta ja tulokset sovitetaan Hertta-tietojärjestelmään yhteensopivaksi. Laskennan ohessa ekologisen luokittelun tueksi tuotetaan tietoa indeksien lajikohtaisista muutoksista ja näiden ekologisesta merkityksestä. Hanke toteutetaan yhteistyössä vesien luokittelutyötä tekevien ELY-keskusten asiantuntijoiden kanssa.

jokikuva_EKOLAS
 

Hankkeen hyöty

Keskitetyssä laskennassa aineistojen virhelähteet voidaan kontrolloida ja laskentavirheet minimoida. Laskennan ohessa ekologisen luokittelun tueksi voidaan tuottaa tietoa seurantapaikkojen lajikohtaisista muutoksista ja näiden ekologisesta merkityksestä. Indeksien keskitetty laskenta tuo merkittävää säästöä ELY-keskuksille, koska se vapauttaa resursseja varsinaiseen luokittelutyöhön. Indeksilaskennan keskittäminen on myös kiinteä osa mallitiekartan mukaista ekologisen tilan mallinnusta ja keskitettyä tilanarviointia, jossa biologisten aineistojen laatu ja sovellettavuus ovat keskeisiä edellytyksiä.

Julkaistu 27.4.2017 klo 16.09, päivitetty 27.4.2017 klo 16.08