Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA)

 

Tavoitteet

IMPERIA-hankkeen tavoitteena oli selvittää, kuinka erityyppisiä ja eri suunnittelulähtökohdista peräisin olevia lähestymistapoja voidaan soveltaa ympäristövaikutusten arvioinneissa toisiaan täydentäen tai yhdistäen. Tarkoituksena oli näin parantaa mm. vaikutusarvioiden puolueettomuutta ja läpinäkyvyyttä, vaikutusten merkittävyyden arvioinnin systemaattisuutta ja ymmärrettävyyttä sekä yleisön ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia.

Tavoitteena oli myös edistää yleistä keskustelua ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämisestä, kehittää ja testata erilaisia menetelmiä sekä koota hyviä käytäntöjä. Alan toimijoita oli tarkoitus kouluttaa uusien menetelmien käyttöön ja kannustaa omaksumaan uusia hyviä käytäntöjä.

Menetelmät

Hankkeessa tunnistettiin ja kehitettiin hyviä käytäntöjä ja työkaluja. Tämä tapahtui haastattelemalla alan asiantuntijoita sekä käymällä läpi aihepiiriin liittyvää kotimaista ja ulkomaista kirjallisuutta kuten myös aikaisempia YVA- ja SOVA-hankkeita. Lisäksi käytiin aktiivista vuoropuhelua alan asiantuntijoille järjestetyissä seminaareissa koko hankkeen ajan.

Selvitysten perusteella kehitettiin käytäntöjä ja työkaluja, ja sovellettiin niitä kahdeksan erityyppisen pilottihankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Pilottihankkeista saatu palaute huomioitiin tulosten viimeistelyssä.

Tulokset

IMPERIAn tulokset on suunnattu YVA-menettelyn hankevastaaville, konsulteille, yhteysviranomaisille sekä tiedonlevitys- ja koulutusorganisaatioille kuten YVA ry ja yliopistot. Tuloksia voidaan soveltaa myös SOVAssa sekä muissa ympäristövaikutusten arvioinneissa. Tulokset ovat saatavilla IMPERIA-hankkeen kotisivuilta.

Kaikki hankkeessa selvitetyt ja kehitetyt hyvät käytännöt on koottu julkaisuun Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa - IMPERIA-hankkeen yhteenveto. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39/2015 (Marttunen, M. ym).

Ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin on kehitetty ARVI-työkalu ohjeistoineen. Työkalu edistää arvioinnin järjestelmällisyyttä sekä tulosten perusteltavuutta ja esittämistä. Työkalu on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi, joten sitä voidaan soveltaa kansainvälisesti.

Hankkeessa on julkaistu lukuisia raportteja, joista osa on myös englanniksi. Esimerkiksi IMPERIAssa kehitettyjen menetelmien ja työkalujen soveltamisen hyödyistä pilottihankkeissa on julkaistu erillinen evaluaatioraportti. Tieteellisiä artikkeleita on julkaistu kolme kappaletta englanniksi.

Jo hankkeen aikana on pidetty useita koulutustilaisuuksia alan konsulteille sekä yliopisto-opiskelijoille. Hankkeen kotisivuille on koottu koulutusmateriaalia hyödynnettäväksi myös jatkossa hankkeen tuloksia, erityisesti Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa-julkaisua ja ARVI-työkalua, soveltaen.

Hankkeen kotisivuilta on saatavilla esityksiä, jotka on pidetty omissa tai muiden tahojen järjestämissä seminaareissa. IMPERIA on osallistunut esim. YVA ry:n YVA-päiville ja kansainväliseen IAIA-konferenssiin 2013-2015. Loppuseminaari pidettiin 9.11.2015 Helsingissä.

Lisätietoja

Hankkeen koordinaattori:
Johtava asiantuntija Mika Marttunen, Suomen ympäristökeskus SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeen sihteeri:
Tutkija Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Imperia-hankkeen logo Life-logo
Julkaistu 3.5.2013 klo 14.31, päivitetty 8.1.2016 klo 13.52

Aihealue: