Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta (Lapin Kaiku)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Ajankohtaista

EAKR_logot

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa selkeää ja hyödynnettävässä muodossa olevaa ympäristötietoa, jotta pystytään ennakoimaan ja minimoimaan kaivoksien ja mahdollisesti tulevien kaivosten aiheuttamat vaikutukset Lapin alueella. Tavoitteena on erotella potentiaaliset kaivosalueet sekä laatia niille jo olemassa olevien sekä hankkeessa tehtävien geologisten, vesikemiallisten ja biologisten selvitysten perusteella vertailuolosuhteet velvoitetarkkailun ja ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi. Menetelmien kehityksen ja testausten kautta hankkeen loputtua on käytössä uusia arvioituja ja kustannustehokkaita menetelmiä ja toimintamalleja, joita mm. mittaus- ja laitepalveluja tarjoavat yritykset voivat hyödyntää kehittäessään palvelutarjontaansa. Pitkällä tähtäimellä hankkeen tavoitteena on, että sen tuloksia pystytään hyödyntämään julkisella sektorilla esimerkiksi maakuntakaavoituksessa maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteon tukena sekä yksityisten toiminnanharjoittajien toiminnan suunnittelussa sekä toteutuksessa.

Tausta

Ympäristövaikutusten arviointiprosessissa seurataan kaivostoiminnan vaikutuksia pääosin yhden tarkasteltavan kohteen kautta. Useamman toimijan yhdessä pitkän ajan kuluessa aiheuttamia kasaantuvia vaikutuksia ei kuitenkaan seurata järjestelmällisesti, eikä niitä varten ole myöskään kehitetty varsinaisia seurantajärjestelmiä. Ainoastaan vesistöjen yhteistarkkailussa seurataan vesistön tilaa pistekuormittajien osalta, mutta tulokset eivät anna viranomaisille mahdollisuutta arvioida uusien hankkeiden toimintaedellytyksiä ja vaikutusta. Keskitetty arviointi antaa hyvän pohjan uusien hankkeiden arvioimiseksi. Jotta vaikutuksia voidaan yleensäkin arvioida, tarvitaan tietoa vaikutusalueen nykytilasta, herkkyydestä ja laajuudesta. Seurantajärjestelmän kehittäminen tulee kokonaiskuvan muodostamiseksi sopeuttaa kaikkiin tarkasteltaviin sektoreihin, ei pelkästään irrallisiin osa-alueisiin.

Erityisen haastavia kysymyksiä ovat kertyvät vaikutukset alueen ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta sekä tasapainon saavuttaminen eri luonnonvarojen käyttöön perustuvien elinkeinojen, porotalouden ja matkailun kesken. Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta eli Lapin Kaiku –hanke pohjautuu YVA-prosessia laajempaan tarkasteluun.

Hankkeen tuotokset

Automaattisen vedenlaatuseurannan toimintamallin kehittäminen kaivosvesien tarkkailuun -webinaarin esitykset

Linkki seminaarin tallenteeseen.

 

Lisätietoja

  • Hankkeen projektipäällikkö, erikoisasiantuntija, Peter Johansson, puh. 0295 034 302, etunimi.sukunimi@gtk.fi
  • SYKEn osuuden projektipäällikkö, biologi Satu Maaria Karjalainen, puh. 0295 251 262, etunimi.toinennimi.sukunimi@ymparisto.fi
Jokimaisema_
Julkaistu 28.8.2019 klo 10.43, päivitetty 27.9.2019 klo 10.58