Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Start-up -yritykset ja yhteiskehittämisen yhteisöt ekoinnovaatiota tuottavina ekosysteemeinä (SCINNO)

Taustaa

Vihreään talouteen siirtyminen nähdään monissa yhteyksissä välttämättömäksi, jotta yhteiskuntamme voi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Haasteita ovat muun muassa ilmastomuutos, luonnonvarojen ehtyminen ja taloudellinen taantuma. Kokonaisvaltainen ja systeeminen muutos vihreään talouteen on monitahoinen prosessi. Taustalla ovat yhtäältä teknologiset muutokset, mutta toisaalta sosiaaliset ja yhteiskunnalliset muutokset sekä eri toimijoiden uudenlaiset tavat toimia ja verkottua.

Ekoinnovaatioilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistämisessä ja eurooppalaisten maiden kilpailukyvyn ylläpidossa siirryttäessä kohti vihreää taloutta. Vähemmän huomiota on kiinnitetty siihen, miten innovaatiojärjestelmät ja eri toimijat vaikuttavat omaan verkostoonsa tai muihin verkostoihin, ohjauskeinoihin ja yhteiskunnan muutokseen. Verkostojen merkitys näyttää korostuvan yhteiskunnan muutoksessa kohti vihreää taloutta. Tämä asettaa haasteita myös perinteiselle T&K&I-rahoitukselle ja innovaatiopolitiikoille.

Tavoitteet

Tutkimus tukee vihreään talouteen siirtymistä. Hankkeessa tutkitaan erityisesti kasvuyrittäjyyden ja kehittyvien yritysekosysteemien näkökulmasta, miten ekoinnovaatiot syntyvät  ja leviävät  yritysekosysteemeissä. Päätavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat ekoinnovaatioita tuottavien ekosysteemien muodostumiseen ja hallintaan. Erityistavoitteena on tutkia yhteiskehittämisen mahdollisuuksia ja tunnistaa prosesseja ja työkaluja, jotka edistävät menestyksekkäitä, ekoinnovaatioita tuottavia yhteiskehittämisen hankkeita.

Päätutkimuskysymykset ovat:

  • Miten innovaatioekosysteemit tukevat ekoinnovaatioiden muodostumista ja yritysten kilpailukykyä, ts. siirtymistä vihreään talouteen?   
  • Miten innovaatiopolitiikkaa tulisi muokata, jotta se ottaisi huomioon entistä paremmin muuttuvan innovaatioympäristön?
  • Miten keksinnöistä tulee menestyviä ekoinnovaatioita start-up -yritysten yhteisössä?
  • Miten ekoinnovaatioita tuottavat ekosysteemit luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia? Miten voidaan edistää menestyksekkäiden ekosysteemien syntymistä?
  • Miten ekoinnovaatioekosysteemit eroavat Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa?

Tutkimus toteutetaan neljässä työpaketissa

  • Ensimmäinen työpaketti keskittyy ekoinnovaatioiden ja ekosysteemien teoreettiseen taustaan sekä tuottaa yhteenvedon ja johtopäätelmät vihreään talouteen siirtymisen ja innovaatiopolitiikan näkökulmasta.
  • Toisessa ja kolmannessa työpaketeissa tehdään toimintatutkimuksellista casetutkimusta.
  • Neljännessä työpaketissa keskitytään kansainväliseen näkökulmaan.

Hankkeessa hyödynnetään innovatiivista, ketterää oppimista tukevaa AltoGame-sovellutusta.

Lisätietoja

Tutkimusohjelman koordinaattori Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 28.1.2014 klo 13.27, päivitetty 7.7.2020 klo 9.47

Kohderyhmä: