Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kestävä ja turvallinen kiertotalous SIRKKU

Hankkeen tausta

Perinteisen ympäristön- ja terveydensuojelun tavoitteena on turvata ympäristö ja ihmiset haitallisille aineille altistumiselta. Tämän rinnalle on kehitettävä tavoitteet turvalliseen kiertotalouteen Kiertotalous tuo mukanaan muutoksia yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön, jossa huolta aiheuttavien aineiden, erityisesti pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP) ja erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) aiheuttamat riskit on huomioitava. Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman yhtenä tavoitteena on, että kemikaalit eivät saa aiheuttaa merkittävää terveys ja ympäristöhaittaa Suomessa vuonna 2020. Tämä tarkoittaa, että siirryttäessä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen, on tuotteiden ja materiaalien sisältämät kemikaalit huomioitava uudenlaisissa käyttötarkoituksissa.

Tavoitteet ja toteutus

Tutkimuksen tavoitteena on löytää kiertotalouden sekä haitallisimpien aineiden kannalta merkityksellisimmät kiertotalouden sektorit, joissa kemikaalien hallintaa pitäisi parantaa. Selvityksen kohteena ovat erityisesti pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP-aineet) ja ns. erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), joita ovat EU:n kemikaalilainsäädännössä (REACH-asetuksessa (EY) N:o 1907/2006) luvanvaraisiksi asetetut aineet (REACH-asetus liite XIV aineet) ja REACH-asetuksen ns. kandidaattilistalla olevat aineet. Kandidaattilista pitää sisällään syöpävaarallisiksi, mutageenisiksi tai lisääntymisterveydelle vaaraa aiheuttavia aineita, pysyviä ja ympäristöön kertyviä (PBT, vPvB) aineita sekä muita vastaavantasoista huolta aiheuttavia aineita kuten hengitystieherkistäjiä tai hormonitoimintaa häiritseviä aineita.

Työ toteutetaan neljässä vuorovaikutteisessa työpaketissa, joiden avulla haetaan vastaukset keskeisiin tutkimuskysymyksiin. Osa hankkeesta toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hankkeen kokonaisuus muodostuu taustaselvityksistä, työpajoista ja haastatteluista (Työpaketti, TP 1), Kohdennetuista selvityksistä (TP2, Jätteiden ja materiaalien käsittelyprosessit ja niiden työturvallisuusnäkökohdat ja TP3, Lainsäädännölliset velvoitteet ja ohjauskeinojen kehittäminen), sekä tiedon meta-analyysistä, johon huomioidaan kaikki kohdennetut selvitykset. Viestintä on tärkeä osa hanketta (TP4 meta-analyysi ja viestintä).

Linkki hankkeesta kirjoitettuun blogitekstiin: 

https://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/rakennusjatteet-turvallisesti-hyotykayttoon-ja-kiertoon

 

SIRKKU-kumppanit
Logo - yhteistyökumppanit
 
 
Julkaistu 26.3.2018 klo 16.29, päivitetty 2.4.2019 klo 8.10