Kestävä ja turvallinen kiertotalous SIRKKU

Hankkeen tausta

Perinteisen ympäristön- ja terveydensuojelun tavoitteena on turvata ympäristö ja ihmiset haitallisille aineille altistumiselta. Tämän rinnalle on kehitettävä tavoitteet turvalliseen kiertotalouteen. Kiertotalous tuo mukanaan muutoksia yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön, jossa huolta aiheuttavien aineiden, erityisesti pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP) ja erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) aiheuttamat riskit on huomioitava. Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman yhtenä tavoitteena on, että kemikaalit eivät saa aiheuttaa merkittävää terveys ja ympäristöhaittaa Suomessa vuonna 2020. Tämä tarkoittaa, että siirryttäessä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen, on tuotteiden ja materiaalien sisältämät kemikaalit huomioitava uudenlaisissa käyttötarkoituksissa.

Tavoitteet ja toteutus

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää kiertotalouden sekä haitallisimpien aineiden kannalta merkityksellisimmät kiertotalouden sektorit, joissa kemikaalien hallintaa pitäisi parantaa. Selvityksen kohteena olivat erityisesti pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP-yhdisteet) ja ns. erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet), joita ovat EU:n kemikaalilainsäädännössä (REACH-asetuksessa (EY) N:o 1907/2006) luvanvaraisiksi asetetut aineet (REACH-asetus liite XIV aineet) ja REACH-asetuksen ns. kandidaattilistalla olevat aineet. Kandidaattilista pitää sisällään syöpävaarallisiksi, mutageenisiksi tai lisääntymisterveydelle vaaraa aiheuttavia aineita, pysyviä ja ympäristöön kertyviä (PBT, vPvB) aineita sekä muita vastaavantasoista huolta aiheuttavia aineita kuten hengitystieherkistäjiä tai hormonitoimintaa häiritseviä aineita.

Työ toteutettiin neljässä vuorovaikutteisessa työpaketissa, joiden avulla haettiin vastaukset keskeisiin tutkimuskysymyksiin. Osa hankkeesta toteutettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hankkeen kokonaisuus muodostuu taustaselvityksistä, työpajoista ja haastatteluista (Työpaketti, TP1), Kohdennetuista selvityksistä (TP2, Jätteiden ja materiaalien käsittelyprosessit ja niiden työturvallisuusnäkökohdat ja TP3, Lainsäädännölliset velvoitteet ja ohjauskeinojen kehittäminen), sekä tiedon meta-analyysistä, jossa huomioidaan kaikki kohdennetut selvitykset. Viestintä on tärkeä osa hanketta (TP4 meta-analyysi ja viestintä).

Julkaisuja

 

SIRKKU-kumppanit
Logo - yhteistyökumppanit
 
 
Julkaistu 26.3.2018 klo 16.29, päivitetty 4.5.2020 klo 17.24