Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Toimivat mallityökalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen kustannustehokkaaseen hallintaan (TOIMI)

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on arvioida nykyisen tietopohjan, kuormitusmallien ja arviointityökalujen käytettävyyttä vesien- ja merenhoidossa. Samalla tiedostetaan työkalujen heikkouksia ja välittömiä kehitystarpeita. Työkaluilla tuotetun tiedon perusteella luodaan aiempaa tarkempi kokonaiskuva ravinteiden liikkeistä peltolohkoilta vesistöihin sekä niiden kulkeutumisesta merialueille. 

Hankkeessa arvioidaan myös aihepiiriin liittyvän tiedon epävarmuutta kokeellisessa aineistossa, malleissa ja niiden tuloksissa sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäksi tutkitaan myös ympäristöohjelmien kokonaisvaikutuksia sekä uusien ohjelmien ja menettelytapojen valmistelua.

Hankkeella  tuetaan valtakunnallista ympäristöpolitiikan päätöksentekoa ja sen tarpeita erityisesti maatalousalan vesistövaikutusten hallintaa. Tavoitteena on myös lisätä mallien ja malleihin sisältyvien toimenpiteiden läpinäkyvyyttä. Työkalupakin käytettävyyttä ja laatua edistetään yhdessä sidosryhmien kanssa.

Hankkeessa vastataan tämän päivän ja tulevien vuosien tarpeisiin huomioimalla kiertotalouden vaateet, ilmastomuutoksen riskit sekä muuttuva talous. Samalla luodaan edellytykset mallitulosten laaja-alaiselle käytölle ja hyödyntämiselle.

Hankkeen neljässä työpaketissa tuotetaan:

 • Arvio malleissa tarvittavien tietolähteiden ja tietokantojen saatavuudesta ja käytettävyydestä (Työpaketti TP1). 
 • Toimintamalli tietolähteiden ja mallitulosten yhdenmukaistamiseksi vesien ja merenhoidon tarpeisiin (TP1, TP2, TP4).
 • Arvio mallien käytöstä ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa (TP2).
 • Arvio mallien käyttökelpoisuudesta vesistövaikutusten arvioinnissa, sekä niiden rinnakkais-sarjakäyttö – kehitystarpeet (TP2).
 • Vertailu muiden, lähinnä Itämeren valuma-alueen maiden ratkaisuihin ravinteiden kierrätyksen ja siihen liittyvän vesistömallinnuksen osalta.
 • Yhteenveto ravinteiden kierrätyksen mahdollisuuksista ja niiden vaikutuksista vesien- ja merensuojeluun – politiikkatoimet ja vaikuttavuus (TP3).
 • Arvio ohjauskeinojen vaikuttavuudesta ja koherenssista (TP3).
 • Arvio Ilmastonmuutoksen vaikutuksista ravinnehuuhtoumiin – miten varaudutaan (TP2).
 • Arvio, miten muuttuvat markkinat vaikuttavat toimenpiteiden kustannustehokkuuteen (TP3).
 • Arvio mallitiekartassa kuvattujen mallien käyttökelpoisuudesta vesien- ja merenhoidon ympäristötaloustieteellisissä analyyseissä (TP2, TP3).
 • Tilannekatsaus merien- ja vesienhoidon taloudellisten hyötyarvioiden tietopohjasta ja näiden yhdistämismahdollisuuksista (TP3).
 • Arvio eläintilojenrakennekehityksen muutoksesta (TP3).
 • Yhteenveto suurimmista erimielisyyksistä ja luottamuspulasta – kuinka voidaan rakentaa luottamusta ja yhteisymmärrystä (Joint fact finding) (TP4 ja TP5).

TOIMI-hankkeen esite (pdf, 299 KB)


Tiedotteita

Maatalouden ravinteiden kulkeutumisen seurantaan kehitteillä kattava mallinnusjärjestelmä (23.9.2016)

Lisätietoja

Erikoistutkija Olli Malve, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.5.2016 klo 14.30, päivitetty 24.1.2017 klo 10.25

Kohderyhmä: