Valosaaste – vakava ympäristöongelma? (VALO)

Hankkeen tarkoitus

Valosaaste on keinovaloa, josta aiheutuu haittaa ekosysteemeille tai ihmisten terveydelle tai viihtyvyydelle. Valosaaste – vakava ympäristöongelma? on hanke, jossa vedettiin yhteen tietämystä valon varjopuolista. Hankkeessa viestittiin valosaasteeseen liittyvästä tutkimuksesta ja pohdittiin yleisemminkin tutkimustiedon käyttöä ympäristökysymyksiin liittyvässä päätöksenteossa ja suunnittelussa.

NASA light pollution map North Europe
Öinen Pohjois-Eurooppa © NASA

Konkreettisena tavoitteena oli:

  • Luoda tutkimustietoon perustuva monipuolinen ja monitieteinen kokonaiskuva valosaasteongelman olemuksesta, kehityksestä ja mahdollisista ratkaisukeinoista.
  • Esitellä ja nivoa yhteen ekologisen, yhteiskunnallisen, humanistisen ja teknisen tutkimuksen näkökulmia valosaasteeseen.
  • Luoda ymmärrystä nykyajalle tyypillisistä ympäristömuutoksista, jotka etenevät vähittäin mutta vaikuttavat laaja-alaisesti ja joiden hahmottamiseksi ja hallitsemiseksi tutkimustiedon soveltaminen on välttämätöntä. Keinovalon laajasta käytöstä aiheutuva valosaaste on konkreettinen esimerkki tällaisesta muutoksesta.

Hankkeen toteutusValon_varjopuolet125px.jpg

Valosaaste on ympäristöongelma, joka liittyy moniulotteisesti ihmisten arkeen, yhteiskunnan rakenteisiin ja ekosysteemeihin. Valaistukseen liittyy eri tyyppisiä ja joskus vastakkaisiakin tarpeita ja arvostuksia. Hankkeessa kartoitettiin verkkokyselyllä kansalaisten näkemyksiä valosaasteesta. Kyselyyn vastasi yli 2000 ihmistä. Yhteenveto kyselyn päätuloksista on julkaistu erillisenä raporttina (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2012).

Hankkeen päätuotos oli valosaastetta laaja-alaisesti käsittelevä tietokirja Valon varjopuolet, joka julkaistiin 15.10 2013. Lisäksi valmisteltiin tiiviisti aihepiirin ydinkysymykset esittelevä julistenäyttely, joka on vapaasti saatavilla PDF-tiedostoina. Haittavalon hallintakeinoja pohdimme lyhyesti Ympäristö-lehden jutussa.

Valon varjopuolet -teos sai Koneen säätiön Vuoden Tiedekynä 2015 -palkinnon.

Otteita kirja-arvosteluista:

"Valon varjopuolet on ansiokas ja helppolukuinen teos. Se kajoaa valtavaan ja tunteita herättävään ongelmakimppuun viisaan maltillisesti ja esittää, että valolle ja pimeälle tulisi olla oma tilansa ja aikansa. Viime kädessä se haastaa asenteemme. Voimmeko oppia arvostamaan luontoa sellaisena kuin se on - jopa säkkipimeänä?" Marko Leppänen, Yliopisto-lehti 2/2014, s.48-49.

"Lyytimäen ja Rinteen kirja valosaasteesta on mielenkiintoista luettavaa. Se kokoaa kattavalla tavalla valon varjopuolia, paneutuu keinovalon ympäristö- ja terveyshaitoista tehtyyn tutkimukseen ja antaa ilmiöstä avartavia esimerkkejä. Lisäksi kirjoittajat tarjoavat ratkaisuehdotuksia keinovalon vähentämiseen ja kannustavat parempaan valaistussuunnitteluun. Sujuvasti kirjoitetun kirjan ulkoasusuunnittelu on onnistunut erinomaisesti ja kuvitus ja graafit tukevat viestin välittämistä." Riitta Tirronen, Suomen Akatemian A propos -verkkolehti.

"Kokonaisuutena teos on erinomainen esimerkki huolellisesti laaditusta tietokirjasta, jossa painava ja karukin sanoma esitetään mielenkiintoisessa ja havainnollisessa muodossa ja jossa yleissivistävän otteen sekä tulevaisuutta rakentavan idealismin balanssi on mainio. - - Vaikka kirjan sanoma on paikoin synkkä, valaa se myös positiivista uskoa pimeämpään tulevaisuuteen."  Hannu Linkola, Terra 2014/3, ss. 158-160.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen toteuttamisesta vastasivat vanhempi tutkija Jari Lyytimäki ja tutkija Janne Rinne Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksesta. Hankkeeseen osallistui myös Suomen ympäristökeskuksen viestintäyksikkö. Hanke teki yhteistyötä FIDEA-tutkimusryhmän kanssa. Viestinnässä hanke teki yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Hankkeessa valmistellun tietokirjan kustansi Gaudeamus Helsinki University Press. Hankkeen rahoitti Tieteen Tiedotus ry.

Lisätietoja

Luonnonvaralta -blogista löytyy useita aiheeseen liittyviä kirjoituksia.

Jäähtynyttä kahvia –blogissa valosaastetta pohditaan sarjakuvan muodossa. Matilda Laukkanen on tehnyt aiheesta tiiviin Prezi-esityksen. Perinteisemmän viestinnän ystäville vaihtoehdon tarjoaa YLE Areenan Ajankohtaisen Ykkösen haastattelu.

Esimerkkejä muista Valon varjopuolet -kirjan virittämistä lehtijutuista ja blogikirjoituksista:

Valosaastetta vai häiriövaloa (VALO-lehti)

Valo - saastetta vai mielenrauhaa (Prointerior)

Valosaasteeton koti (Philipsin blogi)

Sumun ja valojen kaupunki (Lähiluonnon huvituksia -blogi)

Luonnoton ja vaarallinen valo (Kollaus -blogi)

Karkuun valosaastetta (Espoon seurakuntasanomat)

Valolla on varjopuolensa (Ympäristökasvatus Verkkolehti 1/2014)

Valo valtaa maapallon (Suomen Luonto -lehti)

Kohti älykästä valoa ja elämyksiä (Itä-Savo -lehti)

Oikea yö tekee gutaa (Luonnontie -blogi)

Uhanalainen pimeys (URSAn Otsikon takana -blogi)

Maailma ylivalotettuna (Esoteerinen maantiede ja periferiaterapia -blogi)

Tulkoon pimeys (Turun ylioppilaslehti)

LED-valojen varjopuoli (Kansan Uutiset)

Lisätietoa löytyy myös hankkeen yhteydessä tuotetuista muista julkaisuista:

  • Lyytimäki Jari, Rinne Janne (2013). Voices for the darkness: Online survey on public perceptions on light pollution as an environmental problem. Journal of Integrative Environmental Sciences 10(2): 127-139.
  • Lyytimäki Jari (2013). Näe maailma toisessa valossa. Natura 50(4): 32-34.
  • Lyytimäki Jari (2013). Turhaa valoa taltuttamaan. Valosaasteesta on tullut uusi ympäristöongelma. Analyysi 50(4): 6-9.
  • Lyytimäki Jari, Rinne Janne (2013). Haittavalo hallintaan. Ympäristö 27(7): 12-15.
  • Lyytimäki Jari (2013). Valosaasteen mahdollisuudet. Valosaasteen hallinta luo uusia mahdollisuuksia viherrakentamiselle. Viherympäristö 6/2013, ss. 16-17.
  • Lyytimäki Jari & Rinne Janne (2013). Ei diskovaloja parvekkeelle – kansalaisten näkemyksiä valosaasteen hallintakeinoista. Ympäristö & Terveys 44(1): 54-60.
  • Lyytimäki Jari (2012). Luonnon yölliset palvelut. Ympäristöasiantuntija 4/2012, ss. 22-23.

Yhteystiedot:

Jari Lyytimäki p. 0295 251 397

Janne Rinne p. 0295 251 562

Sposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 11.6.2013 klo 9.07, päivitetty 6.6.2023 klo 18.00